عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی در شهرستانهای بوشهر و دشتستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه و دانشجوی دوره دکترای آمار دانشگاه پونا هندوستان

چکیده

علی‌رغم گذشت بیش از نیم قرن از پیدایش شرکتهای تعاونی کشاورزی، این شرکتها نتوانسته‌اند نقش متناسب با گستردگی و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی ایفا کنند و جایگاه واقعی خود را در توسعه و ترویج کشاورزی پایدار پیدا کنند. این تحقیق نیز در سال 1386 با هدف بررسی وضعیت شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی شهرستانهای بوشهر و دشتستان و عوامل مؤثر بر عدم موفقیت این شرکتها صورت‌گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه کارشناسان مرتبط و متخصصان اداره کل تعاون استان بوشهر و سایر ادارات ذیربط و مدیران عامل شرکتهای تعاونی کشاورزی استان را در بر می‌گیرد. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از روش نیمن- پیرسن برابر 56 نفر محاسبه و برآورد شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای پنج گزینه (با استفاده از طیف لیکرت) بوده و جهت تحلیل داده‌های جمع آوری شده، بنا بر نیاز موضوع، از روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون فرض و t  تست) استفاده شده است.
نتایج بررسیها نشان می‌دهد که عواملی از جمله: عدم همکاری دستگاههای اجرایی استان و پاسخگویی مناسب آنها، هزینه های تأمین مواد اولیه و بالا بودن قیمت آنها، بالا بودن کارمزد تسهیلات بانکی و فرایند طولانی و روشهای اخذ آن از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، ناچیز بودن سرمایه شرکت، عدم همکاری مساعد صندوق تعاونی استان، ارائه نامطلوب خدمات بازاریابی و نبود اطلاع رسانی مناسب در زمینه های مختلف نقش مهمی در عدم موفقیت شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی استان داشته اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Contributing to the Lack of Success in the Agricultural Cooperative Companies of Bushehr and Dashtestan Cities

نویسنده [English]

  • B Khafaie
Faculty Member of Islamic Azad University of Omidieh, Ph.D. Student of Statistics, Puna University of India
چکیده [English]

More than half a century has passed since agriculture cooperative companies were established, but still these companies cannot fulfill a role befitting a national economical section with importance and expansion as that of agriculture has not yet found their true position in development and extension of sustainable agriculture. This study was conducted in 2008 aiming to examine the status of the agriculture cooperatives companies in Bushehr and Dashtestan cities and the factors contributing to the lack of success in these companies. The statistical population consists of all related experts and specialists in Bushehr's Province General Office of Cooperation and other related offices and the province's agricultural cooperative companies Managing Directors. Sampling method was simple random type and sample size was determined 56 persons using Neyman – Pearson method. Data gathering tool was a questionnaire with five choice questions (using Likert spectrum) and data analysis was carried out according to subject's requirements by descriptive and inferential statistical methods (Hypothesis and T Tests).
The results show that factors that play an important role in province's unsuccessful agricultural cooperative companies include: lack of cooperation and suitable reaction from province's executive bodies, high costs of raw material & provision, high commissions of bank facilities and long procedures for acquiring such facilities from banks and financial and credit institutes, insignificant capitals, lack of proper cooperation from the province's cooperative fund, unfavorable marketing and absence of proper information services in various fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperation
  • Investment
  • Marketing
  • Agricultural Cooperative Companies

 

 1. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر(1383و1384)، گزارش اقتصادی – اجتماعی.
2. سند توسعه اشتغال استان بوشهر ( 1384)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر.
3. شجری، شاهرخ  (1381)، نقش و اهمیت تعاونی های تولیدی کشاورزی در فرایند توسعه کشاورزی، نشریه زیتون، شماره 154، آذر - اسفند 1381 ص 48.
4. گزارش عملکرد تعاون استان بوشهر (گزارش عملکرد در سال 1384).
5. ماهنامه دام، کشت و صنعت (1381)، آسیب شناسی نظام تعاونی روستایی و کشاورزی کشور و راهکارهای مقابله با آن ، سال سوم، شماره 36، آذر1381، صص 70-73.
6. نوروزی بیجندی، عباس (1384)، آسیب شناسی علل توقف فعالیت برخی از تعاونیها، مجله تعاون، شماره 171(پیاپی 260)، آذر 1384 ص 54.
7. وزارت تعاون (1383)، آشنایی مدیران با قانون و مقررات بخش تعاون ، معاونت تحقیقات و آموزش و ترویج.
8.www.sandoghtavon.gov.ir                                                                               
9. www.icm.gov.ir