راهکارها و الگوهای تخفیف مالیاتی در راستای حمایت بخش دولتی از تشکیل و توسعه تعاونیها مطالعه‌ موردی شهرستان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 کارشناس‌ارشد رشته مدیریت دولتی

چکیده

یکی از راه‌‌های تأثیرگذاری دولت بر تعاونیها، محرکهای مالیاتی است. مالیات یکی از مهمترین ابزارها در جهت تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه‌های مترتب بر آن است. اخذ مالیات از یک فعالیت خاص یا اعطای معافیت مالیاتی به برخی فعالیتها و برخی مناطق خاص، عموماً در جهت تخصیص بهینه منابع صورت می‌گیرد. این تحقیق نیز در سال 1386 با هدف بررسی تأثیر برخی الگوهای معافیت مالیاتی در راستای حمایت بخش دولتی از تشکیل و توسعة تعاونیها در قالب چهار فرضیه در شهرستان اصفهان انجام شده و روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی برابر 933/0 به دست آمده است که اعتبار بالای ابزار اندازه‌گیری را در این تحقیق نشان داده است. جامعه آماری مدیران تعاونیهای شهرستان اصفهان بوده و حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده و روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی طبقه‌بندی شده می‌باشد. داده‌های گردآوری شده در محیط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و از روشهای آمار استنباطی شامل فراوانی، درصد و درصد تراکمی، میانگین، انحراف معیار، آزمونt   تک متغیره، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته‌های پژوهش فرضیه‌های تحقیق را تأیید کرده و نشان داده است از نظر جامعه آماری، نظام معافیت مالیاتی برحسب تمایز بین بخشها، لحاظ کردن تفاوتهای منطقه‌ای در تعیین نرخهای تخفیف مالیاتی، حمایتهای مالیاتی از فعالیتهای تحقیق و توسعه و اطلاع‌رسانی در مورد تخفیفهای مالیاتی بر فرایند تشکیل و توسعة تعاونیها مؤثرند. در پایان مقاله نیز دیدگاه مدیران شرکتهای تعاونیِ دارایِ وضعیتهای مختلف مالیاتی در مورد فرضیات تحقیق بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tax Discount Strategies and Patterns for Supporting the Establishment and Development of Cooperatives by Public Sector (Case Study: Esfahan District)

نویسندگان [English]

  • H Ostadi 1
  • S.M Ghaemmaghami 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University of Dehaghan
2 M.D. of Public Management
چکیده [English]

Most important factors from which the public sector affects the development of cooperatives are the tax policies and supports. Taxes are one of the most important tools for allocating economical resources, redistribution of incomes and funding relevant expenses. Taxing a special activity or exempting some activities and regions from taxes are generally performed for optimized allocation of resources. In this study, conducted in survey method, the effect of some tax exemption patterns for Supporting the Establishment and Development of Cooperatives by Public Sector has been examined in 4 hypotheses in Esfahan city, 2007. The data gathering tool is a questionnaire, and obtained Cronbach’s Alpha coefficient in Pilot Study is 0.933, which demonstrates the high reliability of measuring tools of this research.
The statistical population consists of the city cooperatives' managers and sample size has been calculated by Cochrane Formula and sampling method is Random Stratified type. The collected data were analyzed by SPSS software and Descriptive and Inferential Statistics were used, including Frequency, Percent, Cumulative Percent, Mean, Standard Deviation, One-Sample T Test, Independent-Samples T Test, One-Way ANOVA and LSD Test.
   The findings of the research confirm the research hypotheses and show that tax exemption system in terms of distinction between sectors, considering the regional differences in determining tax discount rates, tax support of research, development and information activities about tax discounts affects the process of establishment and development of the cooperatives. In conclusion, this article examines the viewpoints of the managers of cooperative companies in various taxing status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative and Cooperation Sector
  • Taxes and Tax Support
 
1. آقایی، الله‌محمد (1380)، بررسی­معافیت زیربخش‌های کشاورزی در نظام مالیاتی، انتشارات پایگان، تهران.
2. حاتمی­زاده، زیور و همکاران (1382-83)، اثر سیاستهای مالی (مالیاتها و مخارج) برسطح اشتغال در ایران طی سالهای 80-1338، طرح تحقیقاتی پژوهشکده امور اقتصادی.
3. حسین زادگان، محمد (1382)، تأثیر پایه­های مالیاتی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته برنامه­ریزی و توسعه اقتصادی، دانشگاه اصفهان.
4. قنبری، محمود، علی ابراهیم‌زاده و بهروز قاسمی (1379)، نهضت تعاونی در ایران،انتشارات پایگان، تهران.
5.کیارسی، مهراب (1386)، نرخ بهینه مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه بخشی رشد درون­زا- مدل ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان.
6. مستعانی، محمدحسین (1375)،  تعاون و گسترش عدالت اجتماعی، انتشارات وزارت تعاون.
7. ملایی پور، (1382-83)، ساده­سازی ضرایب مالیاتی اشخاص حقوقی، طرح تحقیقاتی پژوهشکده امور اقتصادی.
8. نظام­نیا، محمود و همکاران (1378-79) اثرات اقتصادی معافیت مالیاتی موضوع ماده23 اصلاحی و بند الف ماده 138 قانون مالیتهای مستقیم در استان اصفهان، طرح تحقیقاتی، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان.