راهکارهای تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تعاون مطالعه موردی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه دولتی تاجیکستان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی راهکارها و موانع تأمین نقدینگی مورد نیاز  بخش تعاون استان گلستان در سال 1387به اجرا در آمده است. از آنجا که کاهش هزینه‌های جاری بخش تعاون به نوعی به افزایش نقدینگی این بخش کمک می کند، راههای کاهش این هزینه نیز در مقاله حاضر بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق313 نفر شامل تمامی کارشناسان و رهبران‌محلی در تعاونیهای‌فعال و نیمه فعال می‌باشد.  روش تحقیق، پیمایشی و روش‌جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی از دو شیوة میدانی و اسنادی است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه (محقق ساخته) جمع آوری شده و با استفاده از فنون موجود در آمار توصیفی (ترسیم جداول توزیع فراوانی یک بعدی و دو بعدی) مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته‌اند. از مهمترین نتایج تحقیق می توان به کم توجهی به فرهنگ کار جمعی، عدم استفاده از تجربیات افرد خلاق و کارآفرین، ناهماهنگی قوانین بخش تعاون با قوانین سایر دستگاهها اشاره نمود. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود  اداره کل تعاون استان در جهت ایجاد تعاونیهای بزرگ، تشکیل اتحادیه و اتاق تعاون و برگزاری دوره های آموزشی به منظور آشنایی با روشهای حسابداری نوین اقدامات بایسته را به مورد اجرا گذارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Solutions for Raising the Required Cash for Cooperation Sector (Case Study: Golestan Province )

نویسندگان [English]

  • H. A Sargazi 1
  • A Bagheri 1
  • GH. R Khoshfar 2
1 .D. Student, Educational Management, Tajikestan State's University
2 Faculty Member of Mazandaran University
چکیده [English]

This study was performed to identify solutions for raising the required cash for cooperation sector of Golestan province in 2008. Statistical population of this study consisted of 313 individuals including all local experts and managers in active and semi active cooperatives. The study was carried out by surveying method and its data collection method was a combination of field and documentary methods. The required data was gathered using a questionnaire (tailor-made by the researcher) and were described and analyzed by using available descriptive statistics techniques (drawing uni-dimensional and bi-dimensional frequency distribution tables). Lack of proper consideration for team work culture, not utilizing the experience of innovator & entrepreneur individuals and lack of coordination between the laws & regulations of the cooperation sectors with that of the other sectors are among the major findings of this study. In light of the study's results, it is recommended for the Province's General Office of Cooperation to promote & establish large cooperatives, unions, chamber of cooperation and to organize training courses to introduce modern accounting methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperatives
  • Cash
  • Documentary Method
  • Survey Method
  • Golestan province
 
1.  درویشی نیا علی‌اصغر(1379)، ارزیابی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی در استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده کشاورزی.
2. شاکری عبدالرضا، بررسی­کاربرد مدل اسپرینگیت برای پیش­بینی ورشکستگی­شرکتهای پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت.
3. طالبی، محمد (1377)، ارزیابی وضعیت موجود مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای ایرانی، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
4. موسوی، سید رضا (1384)، طراحی مدل مناسب پیش بینی در مدیریت نقدینگی نهادهای مالی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا با استفاده از شبکه­های عصبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (علیه السلام )، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت.