عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان به عضویت در تعاونیهای تولید شهرستان طبس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

با توجه به جایگاه خطیر شرکتهای تعاونی تولید کشور (که در یک کلام، پیشرفته ترین مرحله تعاونند) در توسعه و پایداری روستاها، تحقیق حاضر به شناخت و سنجش عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان به عضویت در تعاونیهای تولید شهرستان طبس واقع در استان یزد در سال 87-88 پرداخته است. جامعه آماری تحقیق 1418 نفر شامل 32  زن و 1386 مرد بوده که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 120 نفر تعیین شده و به روش تصادفی ساده پرسشنامه های تنظیم شده بین آنها توزیع گردیده است. سپس داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزار 5/11spss  در دو بخش توصیفی(تعیین فراوانی، درصد فراوانی، میانگین،انحراف معیارو...) و تحلیلی یا استنباطی و استفاده از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و آزمون من ویتنی تجزیه و تحلیل شده‌اند.
از مهمترین نتایج به دست آمده توصیفی می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1. شرکتهای تعاونی زمینه‌ای مناسب در جلب مشارکت افراد دارند؛ 2. نهاده های کشاورزی که از طرف تعاونی به اعضا ارائه می شود، در گرایش کشاورزان نقش مثبت دارد؛ 3. از بین منابع اطلاعاتی اعضا در زمینه شغلی، شرکت تعاونی تولید روستایی مهمترین تأثیر را داشته است. از مهمترین نتایج بخش استنباطی و تحلیلی داده ها  نیز موارد زیر را می‌توان بر شمرد: 1. نزدیکی فاصله محل سکونت به شرکت تعاونی تولید در گرایش افراد به عضویت رابطه معنی‌دار دارد؛ 2. بین میزان ارتباط اعضا با مدیر عامل و گرایش افراد به عضویت رابطه  معنی‌دار وجود دارد؛3. بین میزان رضایت، سطح نیاز، ایجاد انگیزه، شناخت از شرکت و افزایش سرمایه( هر کدام به صورت جداگانه) با گرایش افراد به عضویت از طریق آزمون من ویتنی اختلاف معنی داری به دست آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Farmers Tendency towards Joining the Production Cooperatives of the Tabas City

نویسندگان [English]

  • R Gandomzadeh 1
  • D Samari 2
1 M.D. of Agriculture Extension and Education, Islamic Azad University of Birjand
2 Assistant Professor of Islamic Azad University of Garmsar
چکیده [English]

Considering the important position of the country's production cooperatives (i.e. the most advanced stage of cooperation) in development and stability of rural areas, the current study aims to identify and evaluate the factors affecting farmer's tendency towards joining production cooperatives in Tabas City, Yazd Province in 2007-2008. Statistical population of the study consists of 1418 individuals, 32 women and 1386 men and the sample size of 120 persons was determined using Cochrane Formula. The prepared questionnaires were distributed using simple random method. The gathered data were analyzed using SPSS 11.5 utilizing Spearman Correlation and Mann Whitney Tests in two sections, Descriptive (determining frequency and frequency percentage, mean, standard deviation and etc) and Analytic or Inferential.
The most important descriptive results are: 1- Cooperative companies have suitable basis for attracting individuals' participation, 2- Agricultural inputs provided by the cooperatives to the members contribute to farmers' tendency towards joining, 3- The most effective information source of the members in their profession are rural production cooperative companies.
The most important analytical and inferential results are: 1- Proximity of residence and the production cooperative company has significant meaning for the tendency of individuals to become a member, 2- There is a significant relationship between the managing director and the tendency of individuals to become a member, 3- Using Mann Whitney, there are significant differences between satisfaction, need, motivation, knowing the company, capital growth (each one individually) and the individuals' tendency to become a member.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency
  • Production Cooperative Company
  • Tabas City
 
1. ابراهیم زاده ، عیسی و فرامرز بریمایی(1383)، بررسی تطبیقی تعاون و جایگاه آن در نظام های اقتصادی- اجتماعی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش 79 .
2.  تعاون و رفاه اجتماعی (1372)، دانشگاه علامه طباطبایی، مجله تعاون، شماره 22 ، تیر 1372.
3.  حسینی نیا، غلامحسین(1387)، روزنامه آوای خراسان جنوبی، سخنرانی 20 بهمن 1387، در افتتاح شرکتی در بیرجند.
4.  حجازی ،یوسف(1375)، مهندسی فرآیند فعالیتهای آموزشی و ترویجی، تهران: معاونت ترویج و مردمی وزارت جهاد.
5.  رفیع پور، فرامرز(1372)، سنجش و گرایش روستائیان نسبت به جهادسازندگی، پژوهشی در سه استان اصفهان، فارس و خراسان، مرکز تحقیقات بررسی مسائل روستایی، نشر ارغنون، چاپ اول 1372.
6.  روحانی ، سیاوش (1379)، محاسبه بهره وری عوامل تولید در شرکتهای تعاونی روستایی استان همدان، سایت سید.
7. سلطانی،مرجانه (1377)، تعاونی­ها وفقرا، انتشارات اتحادیه تعاونی های مصرف کارکنان دولت دراستان همدان.
8. سعدی حشمت الله و موسی اعظیمی (1387)، آسیب شناسی تعاونی های تولید کشاورزی.
9.  صدیقی ، حسن و علی اصغر درویشی نیا (1380)، بررسی میزان شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان مازندران، مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 33 شماره2.
10.  طاهرخانی ، مهدی و وکیل حیدری ساربان (1382)، نقش تعاونی های تولیدی در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر)، پژوهش های جغرافیایی، شماره 49، پاییز 1383، صص 115-126.
11.  طاهرخانی، مهدی و بهروز  قرنی آرانی (1382)، مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به تشکیل تعاونی های روستایی-  مطالعه موردی: دهستان قنوات قم، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،
ش 77.
12.  عبداللهی، محمد(1377)، نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران ، تهران: وزارت کشاورزی، معاونت امور نظام بهره برداری ، 1377 ، ص 18 و ص 150 .
13.  کیانی مهر، ح. (1380)، بررسی نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی شهرستان سبزوار در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
14.  لهسایی زاده، عبدالعلی(1372)، جامعه شناسی کشاورزی، تهران: اطلاعات، 1372، ص 109.
15.  میر محمدی ،سید محمد(1382)، تعاون و شکوفایی شبکه تعاون روستایی و کشاورزی در طلیعه اصلاحات، تهران: اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران.
16.  نادری خورشیدی،ع. (1372)، بررسی عوامل مؤثر در موفقیت تعاونی های تولیدی، مطالعه موردی منطقه مازندران، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس.
17.  نسیمی، علی (1380)، سیر تطور تعاونی ها و اصلاح نظام بهره برداری کشاورزی ایران، تهران: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
18. هلم ، فرانتس(1349)،اقتصاد مؤسسات تعاونی، سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران: انتشارات سازمان تعاون.
19. Akwabi-Ameyaw Kofi (1997), Producer cooperative resettlement projects in Zimbabwe: Lessons from a failed agricultural development strategy, World Development, 25:437-456.
20.Abdelrahmon A.H. & C. Smith (1966), Cooperative and agricultural development: A case study of Gurndnut farmers in western Sudan, Community Development Journal, 13-19.
21. All Port, W.Gordon (1973), Attitudes in the History of Social psychology, Pp. 19-25 in: Neil Warren and Marie Jahoda (eds.) Attitudes, London: Penguin.
22. Banke, Elike (2000), Boosting the 3Bs: England S. Plunkett, Foundation, promotes the Furtherance of Rural Cooperatives pp.4-6.
23. Baticados, Didi B. Agbayani, Renato F. Gentorai, Francisco E. (1998), Fishing cooperatives in Capiz , Central Philippines: their importance in managing fishery recourse, Fisheries Research. 34:137-149.
24. Becker, C.H. (1999), What is Leader chip? A Leader Must Be An original nat not A Carbon Copy Rural cooperatives, 66: 31 & 2.
25. Defournerey  Jascques Estrin Saul: Gones Derek C (1985), The effects of workers participation on enterprise performance Empirical evidence from French cooperatives International, Journal of Industrial Organization, 3:97-114.
26. Guinnane Timothy W (1997), Regional organizations in the German Cooperative Banking System in the later century Research in Economic, 51:251-274.
27. Pampel, F. Jr (1997), Environmental quality and issues of adoption research, Rural Sociology, 42:57-71.
28. Rotan Beverly (1996), Minority Producer Coop Face Marketing& Financing Challenges Rural Cooperatives, 63:4,15 &3.
29. World Bank (1995), Cooperatives face the future, Rural Development, January, 6,p 14.