مدل مدیریت منابع انسانی بخش تعاون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

3 دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، طراحی و ارائه مدل مدیریت منابع انسانی در بخش تعاونی است. این مدل روشهای مناسب مدیریت منابع انسانی در تعاونیها را از طریق تبیین روابط بین ابعاد سازمان تعاونی (جذابیت، ارتباطات‌انسانی، احساس وحدت، تجربه خاص، تعهد سازمانی) و ابعاد مدیریت منابع انسانی (جذب، به‌کارگیری، بهسازی و نگهداری) نشان می‌دهد. در این تحقیق از سه پرسشنامه در سه مرحلة تعیین مؤلفه‌های سازمان تعاونی، تعیین مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی و تعیین ارزش عاملی مؤلفه‌های سازمان تعاونی بر مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی استفاده شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده که در سال 1388 انجام شده است. ابزار تحلیل داده‌ها، آماره‌های تحلیلی (آزمون T با نمونه مستقل، تحلیل واریانس) وآماره‌های  توصیفی و تحلیل عاملی شاخصها (از طریق نرم افزار لیزرل[1]) می‌باشد. همچنین آزمون مدل و روابط بین  مسیرها توسط آزمون  t سویل  انجام شده است.
نتـایج این تـحقیق نشـان مـی‌دهد وضعیت موجود سازمانهای تعاونی در ابعاد مدیریت منابع انسانی نسبتاً مناسب است، لیکن تفاوت معنی‌دار با توجه به تقسیم‌بندی جنسیتی، تحصیلات و سابقه کار وجود دارد. در بین مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت منابع انسانی در سازمان تعاونی، مؤلفه‌های سرمایه معنوی- انسانی، اخلاقی و دیدگاه لئو و در بین مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی، مؤلفه‌های سامانه اطلاعات و انگیزه گروه‌محوری بیشترین ارزش را دارند. پیشنهاد این تحقیق شامل شبکه‌سازی اجتماع سازمانی تعاونی و برنامه‌ریزی حضور بیشتر زنان در پستهای کلیدی، تقویت ابزارهای ارتباط آزادانه سازمانی، برنامه‌ریزی جذب افراد مستعد با شخصیت برونگرا و سازگار و صلح جو، ایجاد انگیزه کارگروهی، ایجاد ساختار منعطف با دوایر کیفیت، تفویض اختیار بیشتر، نهادینه‌سازی ارزشهای اخلاقی، توسعه شغلی، ارزیابی مبتنی بر عملکرد و کاهش محدودیتهای سازمانی است.[1]. Lisrel

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Resources Management Model in Cooperation Sector

نویسندگان [English]

  • N Mirsepasi 1
  • GH.R Memarzadeh Tehran 2
  • R Shafizadeh 3
1 Faculty Member of Islamic Azad University Sciences & Development Branch
2 Faculty Member of Islamic Azad University, Central Branch
3 Ph.D. of Human Resources Management from Islamic Azad University Sciences & Development Branch,
چکیده [English]

The main objective of this study was to design and present a human resources management model for the cooperation sector. This model demonstrates suitable methods for human resources management in the cooperatives through explaining the relations between various aspects of cooperative organization (attractiveness, human relations, sense of unity, unique experience, organizational commitment) and aspects of human resources management (attraction, utilizing, improvement and preserving). This study utilizes three questionnaires for the three stages of determining cooperative organization factors, human resource management factors and evaluating the potential value of the cooperative organization factors in relation to human resources management. This study was conducted by survey methods in 2009. Data analysis tools were analytical statistics (T test with independent sample, Variance analysis) and descriptive statistics and potential analysis of indexes (by Lisrel software). Also model and inter pathways relation tests were performed using T soil test.
The findings of this study show that the current status of cooperative organizations in human resources management aspects is almost favorable, but there is a significant difference considering gender factions, education and work experiences. Among factors affecting human resources management in the cooperative organization, intellectual-human capital, ethical and Leo viewpoints and among human resources management factors, information system and motivation orientation are the most valuable. This study proposes the networking of cooperative organization society and higher occupation of women in key positions, enhancing free organizational communication tools, planning for attracting talented individuals with extraversion, peaceful and suitable personalities, creating team working motivation, establishing structures adaptable to quality circles, entrusting more authority, implementing ethical values, occupation development, evaluation based on function and reducing organizational limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative Organization
  • Human Resources Management
  • Social Capital
  • Cooperation Culture
 
1. آهون بر (1380)، طراحی و تبیین مدل برنامه­ریزی نیروی انسانی در شرکت های خودروساز تعاونی، دانشگاه تهران.
3. جعفری نیا، شمس الله (1383)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره‏‎‎‏وری منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‏‎‎‏ریزی استان ایلام، دانشگاه تهران.
5. درفکن (1379)، سازمانهای غیر دولتی کشور، دانشگاه تهران.
6. دولت‌آبادی‌فراهانی (1378)، بررسی تعهد سازمانی در سازمانهای دولتی و رابطه آن با عملکرد شاغلین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری.
7.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1377)، نشر مجد.
8. کلباسی علی اصغر(1383)، تحقیقی پیرامون نقش تعاونیها در نظام جمهوری اسلامی ایران، نشر ثمره، تهران.
9. میرسپاسی،ناصر، حسین غلامزاده ( 1382)، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، تهران، نشر میر.
10. Abegglen,A. (2005), Managing human Appraisal, (New York, Free Press ).
11. Davis, P. and Donalson, J. Ethical (2000), Structures and Processes for Large organizations, in Market Morality and Company size, Issues in Business Ethics Vol. 2, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.
12. Dyer,L. (2000), Human Resource management,Allynbocon,Boston.
13. Flipp, J. (2004), Comparative Base in A Comparative Organizations,
New York, The Free Press8.
14. Mayer,A. (2004), Organizational Goals and Models of Co-operative Human Resource Management, Industrial Management Review, Taking sort and koollong.
15. Purcell, P. D. Baxall (2004), Strategy and Human Resource Management, Mc Graw Hill,214.