عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

3 دکترای مدیریت سیاستگذاری بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه نقش سازنده تعاونیها در عرصه‌های اقتصادی اجتماعی، به خصوص در جوامعی که در این زمینه دارای تشکیلات منسجم‌تری هستند، کاملاً احساس می‌شود. از آنجاکه عملکرد اقتصادی تعاونی با میزان موفقیت و شکست شرکتهای تعاونی رابطه مستقیم دارد، تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر در ایران انجام شده است. اگر چه سنجش اثربخشی و موفقیت سازمانها و عوامل مؤثر بر این موفقیت امری است پیچیده و هیچ دسته‌ای از عوامل را نمی توان به تنهایی در این زمینه مؤثر دانست، ولی در تحقیق ‌حاضر سعی ‌شده است بر مبنای روش توصیفی - پیمایشی و با استفاده از مدل سه ‌شـاخه، به مطـالعـه متغیـرهـای سـه گـانة عـوامـل سـاختـاری، محتوایی و محیطی (زمینه‌ای) پرداخته شود. به این منظور دیدگاه‌ها و نگرشهای نمونه آماری، متشکل از 185 نفر از مدیران شرکتهای تعاونی  مصرف برتر  سال 1386در ایران  بررسی شده است. 
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از سه دسته عوامل فوق، عوامل محتوایی بیشترین تأثیر و عوامل ساختاری کمترین تأثیر را در موفقیت شرکتهای  تعاونی ایران دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Success of Elite Consumer Cooperative Companies

نویسندگان [English]

  • H Safari 1
  • KH Arianfar 2
  • A Ebrahimi 3
1 Faculty Member of Tehran University
2 M.D. of International Commercial Management
3 Ph.D. of Commercial Policy Making Management, Tehran University
چکیده [English]

Nowadays, the constructive role of cooperatives is completely evident in fields of society and economy, especially in societies with solid cooperation organization. Because the economic function of the cooperative is in direct relationship with the failure or success of the cooperative company, the current study aims to identify factors affecting the success of elite consumer cooperative companies in Iran. Although evaluating the effectiveness and success of an organization and the factors involved is a complex procedure and no group of factors can be solely singled out that contribute to the success, the current study strives to examine the trinal variables of structure, content and environment based on descriptive-survey method and utilizing the tri-branched model. For this purpose, the viewpoints and concepts of a statistical sample, consisting of 185 managers of the elite consumer cooperative companies were studied in 2008, Iran.
The results shows that among the trio of the abovementioned factors, the factor contributing most to the success of cooperatives in Iran is the content factor, and the least is the structure factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative Company
  • Success
  • Structure Factors
  • Content Factors
  • Environment Factors
 
1. اعرابی، محمد (1382)، طراحی ساختار سازمانی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص31-34.
2. پیترز، توماس جی. و واترمن، رابرت اچ  (1380)، به سوی­ بهترین­ها، سیمای شرکت­ها و سازمانهای موفق، ترجمه مهدی قراچه داغی، چاپ سوم، ص 42.
3. دفت، ریچارد. ال. (1380)، تئوری و طراحی سازمان، ترجمه پارساییان و اعرابی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص 45-46.
4. فرحبد، فرزین (1382)، بررسی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف و ارائه الگویی برای موفقیت تعاونی‌های استان گیلان، رساله دکتری مدیریت دولتی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، 1382
5. میرزائی اهرنجانی، حسن (1377)، عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی، مجموعه مقالات سمینار وجدان کاری و انضباط اجتماعی، قزوین: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
6. Anheier, Helmut K.(1995) The Third Sector: Comparative study of non-profit Organizations, Berlin, p 5.
7. Crop, R. (2005), Cooperative Leadership, UWCC, Bulletin No. 9, July Cooperatives in Wisconsin, Lynn Pitman, UWCC,
8. Ford Robert Catherine A. (2002), Cropp, An Analysis of machinery Cooperatives for Dairy Farms in the Upper Midwest,  UWCC staff paper, No. 1, September, pp 3-5
9. Greg lawless, Anne Reynolds (2006), Worker Cooperatives: case studies, key criteria & best practices, UWCC staff paper, No. 3.
10. Kauniainen (1999), Cooperative legislation in Economies in transition, Manuscript, May, p 20 
11. Kimberly A. Zeuli and Robert Cropp (2002), Cooperatives: Principles and Practices in the 21st century, UWCC,
12. Laidlaw, A. F. (2000) Cooperatives in the year 2000 (London, ICA), pp 13-14.
13. Malcom Harper (2004) , Cooperative Success, Published by Practical, Action.
14. Padgham, J. (2002), Worker Cooperative, UWCC, Bulletin No. 5, p 17.
15. Reynolds, A. (2006), Hugh Jeffers ,An assessment of loan regulations for rural housing cooperatives, UWCC staff paper, 2, pp 12-13
16. Stefan Kunkel, Urban Rosenqvist and Ragnar Westerling (2007), Quality improvement designs are related to the degree of organization of quality systems: An empirical study of hospital departments, Health Policy, In Press, Corrected Proof, Available online 5.