سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛ راهبرد اجرای شیوه های نوین تأمین مالی تعاونیها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دوره دکترای اقتصاد و پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

نوشتـار حاضر حاصل یک پژوهش میدانی است که در سال 1387 با هدف بررسی زمینه‌های به کارگیری مدلهای سازمانی و راهبردهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران انجام شده است. بدین منظور دیدگاه‌های 31 نفر از خبرگان بخش تعاون ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییرات بنیادی در مدل‌ سازمانی تعاونی‌ و راهبرد تأمین مالی تعاونیها صورت گرفته و بسیاری از محدودیتهای قانونی در تأمین مالی تعاونیها برداشته شده و تعاونیها مجاز به حضور در تمامی عرصه‌ها از جمله بانکداری بیمه شده‌اند. در این راستا سعی شده است چارچوب مدلهای سنتی در حوزه تأمین مالی داخلی و خارجی تعاونیها شکسته و ابزارهای نوین جایگزین آن شود به طوری که چارچوب مدل سازمانی تعاونیها در ایران از مدل سنتی به سمت مدل تعاونیهای سهامی- سرمایه گذار- که هم اکنون در کشورهایی با بنیانهای نظری و عملی قوی در حوزه تعاون به کار برده می‌شود- تبدیل شده و راهبرد تأمین مالی تعاونیها نیز از تأمین مالی سنتی به سمت تأمین مالی حمایتی و به خصوص تأمین مالی مستقیم گرایش پیدا کرده است. ارزیابی دیدگاه‌های خبرگان همچنین نشان داد که مدل سازمانی تعاونی‌ سنتی در تأمین مالی تعاونیها در ایران مؤثر نبوده و  سایر مدلهای سازمانی و به خصوص مدل سازمانی تبدیل شدن به شرکت سرمایه‌محور بسیار مؤثر ‌بوده‌اند. در خصوص راهبرد‌های تأمین مالی نیز به جز روشهای بدهی فرعی در راهبرد تأمین مالی سنتی، ذخیره سرمایه در واحد در راهبرد تأمین مالی حمایتی و دریافت وثیقه از اعضا در راهبرد تأمین مالی مستقیم، سایر روشهای این راهبردها مؤثر بوده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General Policies of the 44th Article of the Constitutional Law, Strategy for Implementing Modern Cash Raising Methods for Cooperatives in Iran

نویسندگان [English]

  • S. Sh Hosseini 1
  • A. R. Souri 2
1 Ph.D. of Economy, Faculty Member of Payam-e-Noor University
2 Ph.D. Student of Economy and a Researcher of Commercial Studies and Researches Institute
چکیده [English]

The current article is the result of a field research conducted in 2008 aiming to examine the grounds in which organizational models and modern cash raising strategies are implemented. For this purpose, the viewpoints of 31 experts in the cooperation sector were evaluated. The findings of this study showed that by communicating the general policies of the 44th Article of the Constitution, fundamental changes will occur in the organizational model of the cooperative and cash raising strategies, lifting many of the legal restrictions for cash raising cooperatives and allows cooperatives to enter various fields, including banking. For this purpose, it's been tried to shatter the framework of traditional models in local and foreign cash raising and replacing them with modern tools so that the framework of cooperatives' organizational model in Iran transforms from traditional model to joint stock cooperatives (i.e. investors) which are now implemented in countries with strong theoretical and practical structure. Cooperatives' cash raising strategy also shall incline towards support cash raising, especially direct cash raising instead of traditional cash raising strategy. Evaluating the viewpoints of experts also showed that traditional cooperative organizational model has been ineffective for cash raising and other organizational models, especially the organizational model of transforming to capital based company, has been very effective. Cash raising strategies has also been effective, except subsidiary debt methods in traditional cash raising strategy, capital reserves in the unit in the support cash raising strategy and receiving securities from members in the direct cash raising strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Policies of the 44th Article of the Constitutional Law
  • cooperation
  • Modern Cash Raising Tools
  • Cooperatives Organizational Models
  • Cooperatives Cash Raising Strategies
 
1. ایران نژاد پاریزی، مهدی (1382)، روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، نشر مدیران، تهران، ص 46.
2. رفیع‌پور، فرامرز (1382)، تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، شرکت سهامی انتشار، صص51-52.
3. سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.
4. قانون تعاون مصوب سال 1377.
5. قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجزاء سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، مصوب سال 1387.
6. Zimmerer W. Thomas and Norman Scarboroagh (1996), Entrepreneurship and the New Venture Formation, prentice Hall International Edition, P17.
7. Chaddad, Fabio and Michael Cook (2004), Understanding new cooperative models: an ownership rights topology of co-operative models, R. Agr.Econ., 26:348-360
8. Chaddad, Fabio and Michael Cook (2003), The Emergence of Non-Traditional Cooperative Structures: Public and Private Policy Issues, October 29, Kansas City, Missouri, PP.2-31.
9. Von Pischke, J.D. and John G. Rouse (2004), New strategies for mobilizing capital in agricultural cooperatives, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 34: 64-73.
10. Canadian Agricultural Co-ops. Capitalization: Issues and Challenges: Strategies for the Future, Final Report, Corporate Finance, November 29, 2002, 20: 27-34.
11. Rajesh Agarwal, K.V., K. Raju, R. Prathap Reddy, Srinivasan and M.S. Sriram (1994), Successful Capital Formation Strategies for Agricultural Cooperatives in India. Institute of Rural Management, Anand (IRMA). PP.29-35.