عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای تولیدی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق علوم اجتماعی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور آستارا

3 مدرس زبان انگلیسی مدارس اردبیل

چکیده

 این تحقیق با رویکردی جامع‌نگر، عوامل فردی، رفتاری، سازمانی و ساختاری تأثیرگذار بر عدم موفقیت تعاونیها را شناسایی می‌کند. تحقیق حاضر در سال 1386 در استان اردبیل انجام گرفته است. نمونه آماری این تحقیق را 521 نفر از 173 مورد شرکتهای تعاونی فعال و غیر فعال تشکیل می‌دهد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ، از آزمون تفاوت میانگینها، تحلیل تشخیصی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که متغیرهای  میزان مشارکت، رضایت از عملکرد اداره تعاونی، همگامی، همفکری، رضایت از عملکرد هیئت مدیره، مسئولیت‌پذیری، دلبستگی اعضا به شرکت، اعتماد، نگرش به نحوه مدیریت، روابط عاطفی و توجیه‌شوندگی اعضا در موفقیت تعاونیها نقش دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای مشارکت، سهولت بازاریابی، استفاده از فناوری، سرمایه اجتماعی، مشارکت خانوادگی و گرانی مواد اولیه در موفقیت و عدم موفقیت تعاونیها نقش دارند. بر این اساس پیشنهادهای زیر ارائه شد: تقویت سرمایه اجتماعی، تقویت هنجارهای مشترک در شرکتهای تعاونی، شفاف‌سازی فعالیتهای همدیگر، آموزش مدیریت در تعاونیها، ایجاد واحدهای مشاوره و نظارت با هدف ارائه خدمات علمی و فنی، راه‌اندازی و توسعه طرح جامع بازاریابی، تأسیس شرکتهای تعاونی بازاریابی، برقراری ارتباط مؤثر بین شرکتهای تعاونی در زمینه بازاریابی محصولات، ارائه خدمات متقابل مالی، فنی و اطلاعاتی و ایجاد دوره‌های آموزش پودمانی برای کارشناسان اداره تعاونی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Success and Failure of Producers Co-ops in Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • R Abasi 1
  • B Rasoolzadeh 2
  • P Abasi 3
1 Social Science Researcher
2 Faculty Member of Payam-e-Nour University, Astara Branch
3 Instructor at Ardabil School
چکیده [English]

This study, conducted in Ardabil Province in 2007, is an attempt to make known thorough a holistic approach those personal, behavioral, organizational and structural factors that are responsible for failures in co-operatives. The universe constituted of 521 members from 173 co-operatives both active and dormant. Also, descriptive statistics, diagnostic analysis, and regression analysis were used for data analysis.
Results obtained from diagnostic analysis well revealed that independent variables, including level of participation, satisfaction with the co-op’s performance, collaboration, sympathy, satisfaction with the Board, accountability, interest of members in their own co-op, confidence, manner of managing, emotional relations, and justifiability of the members are all involved in the co-op’s success. Also, findings from regression analysis indicated that some other variables, including participation, easy marketing, using technology, social capital, family participation and high-priced inputs are responsible for bath success and failure. Accordingly some recommendations are made: reinforcing social capital and common norms in co-ops; making activities clear; providing co-ops with management training; creating consultative and monitoring units for providing scientific and technical services; initiating and developing a master plan for marketing processes; establishing marketing co-ops; creating effective linkages among co-ops for product marketing; offering mutual financial, technical and information services; and organizing modular training courses for the educated staff working in co-operative departments at provincial level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-ops
  • Success
  • Failure
  • Diagnostic Analysis
  • Ardabil Province
 
1. آجیلی، عبدالعظیم (1385)، بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای زنان و ارائه راههای ارتقاء کمی و کیفی آنها، وزارت تعاون، اداره کل تعاون استان خوزستان.
2. امینی ، امیرمظفر و مسعود رمضانی (1385)، ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت های تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، سال چهاردهم، شماره 55، ص 67 تا 89.
3. بابا زاده ، عزیز (1386)، بررسی امکان تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی بازار یابی محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی، ماهنامه تعاون،189- 190: 7-18.
4. پیشرفت و توسعه تعاونی‌ها(1383)، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، انتشارات پایگان، تهران.
5. دل­انگیزان سهراب (1385)، رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولیدی، ماهنامه تعاون، 181:  20-29.
5. رنجبر، سعید و براتعلی منفردی راز( 1386)، بررسی روشهای آموزشی وترویجی بخش تعاون وارائه راهکارها،  ماهنامه تعاون، 189- 190:  110- 119.
6. شعبانعلی فمی، حسین و همکاران ( 1385)، شناخت و تحلیل سازه­های موفقیت شرکت های تعاونی زنان در ایران، نشریه مطالعات زنان، سال 4، شماره 2، ص 89 تا 109.
7. کوهی، کمال (1385)، بررسی آسیب شناسی توسعه تعاونی ها در سطح استان آذربایجان‌شرقی، وزارت تعاون، ادارة کل تعاون استان آذربایجان‌شرقی.
8. وحید زاده، علیرضا (1383)، آسیب شناسی مدیریت در شرکت های تعاونی تولید صنعتی، ماهنامة تعاون، شماره 159 آذر ماه 1383، ص 63 الی 64.
9.Bhuyan, S. & F. Olson (1998), Potential role of non-agricultural cooperatives in rural development: A report on focus group studies conducted in rural North Dakota, Ag. Econ., Research Report No.383, Dept. of Agricultural Economics, North Dakota State University, Fargo, ND, January.
10. Bhuyan, S. (2000), Grower and manager issues in fruit and vegetable cooperatives, Annual Meeting, Available on: www.ageconnn.kus.edu/accc/ ncr/194.
11.Bruynis, C.; D. E. Hahn and W. J. Taylor (1997), Critical success factors for emerging agricultural marketing cooperatives, American Cooperation, pp. 50-54. [An annual publication of the National Council of Farmer Cooperatives (NCFC).
12.Carlo, Russoa ,D. Weatherspoonb , C. Petersonb , M. Sabbatinia (2000), Effects of managers power on capital structure : a study of Italian agricultural cooperatives, International Food and Agribusiness Management Review,3: 27-39. 
13.Didi, B. (2004), Short communication fishing cooperatives participation in managing nearshore resources: The case in Capiz, central Philippines, Fisheries Research, 67: 81-91.
14.John, L., J. Adrian and T. Wade Green (2001), Agricultural cooperative managers and the business environment, J. of Agribusiness, Agricultural Economics Association of Georgia, 19(1): 17-33.
15.Shaver, Kelly G. & Linda R. Scott (1991), Person, Process, Choice: The psychology of New Venture Creation, Entrepreneurship Theory and Practice, 16(2): 23-45.