بررسی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

2 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند و مدیرکل دفتر تحقیقات و ارتقای بهر‌ه‌وری بخش تعاون، وزارت تعاون

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظام تعاونی در بسیاری از کشورها یکی از بخشهای اساسی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. مقاله حاضر مستخرج از تحقیقی توصیفی مربوط به سال 87 است و به لحاظ هدفی که دارد می توان آن را "کاربردی" نیز دانست. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دست اندرکاران بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان است که از میان آنها 132 نفر به عنوان نمونه به شیوه کاملاً تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر آمار توصیفی، از ضریب تغییرات (C.V.) برای اولویت بندی متغیرهای مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون استفاده شد.
نتیجه مطالعه نشان داد که بیشتر افراد مورد بررسی تحصیلات فوق دیپلم دارند و بیش از 81 درصد از پاسخگویان مردند. از نظر پاسخگویان، از بین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر توسعه فرهنگ تعاون، سیاستهای اقتصادی دولـت و از بین متغیرهای آموزشی، وجود برنامه‌های رسانه

ملی (تلویزیون) در اولویت اول و مورد تأکید و تأیید قرار گرفتند. در این راستا برنامه‌ها و اهـداف دولـت مؤثـرتـریـن متغیـر بـرنـامه‌ریـزی و سیـاستـگذاری دولت در امر توسعه فرهنگ بوده است. اولویت بندی متغیرهای اجتماعی نیز نشان داد که از دیدگاه افراد مورد مطالعه، نظام آموزش رسمی جامعه در اولویت اول تأثیرگذاری بر توسعه فرهنگ تعاون قرار دارد. از بین پنج متغیر نگرشی مورد بررسی، از نظر پاسخگویان، دیدگاه مسئولان دولتی متغیری است که در تأثیرگذاری بر توسعه فرهنگ تعاون در این منطقه مؤثرتر از سایر متغیرها تشخیص داده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Extension and Development of Co-operative Culture in Sistan & Baluchistan Province

نویسندگان [English]

  • R Mansour Bostani 1
  • A. Q Heidari 2
  • H Sedighi 3
1 Faculty Member of Zabol University
2 Director-General, Department for Co-o Research and Productivity Enhancement & Visiting Professor, Azad Islamic University, Birjand Branch
3 Faculty Member of Tarbiyat Modarres University, Tehran
چکیده [English]

In many countries, Co-op system is considered a major sector involved in socio-economic structures. This article is derived from a descriptive research, conducted through an applied method as far as its objective is concerned. The universe is consisted of all office-bearers or practitioners involved in co-op sector in Sistan & Baluchistan province, out of whom 132 were selected on a complete random basis for the study. In addition to prescriptive statistics, coefficient of variation (C.V.) has, also, been used for data analysis so as to prioritize the variables or factors affecting extension and development of co-operative culture.
The findings revealed that a majority of the respondents possess associate degrees (college degrees) and over 81% are males. They believe that among the economic factors, the state economic policies have the highest level of influence on co-operative culture. While among the educational variables, they have viewed T.V. programs as the most influential factor. Also, they believe that extension-education centers, co-operative festivals, and technical –skill – training courses are educational variables that should be given the second, third and fourth priorities respectively. Priority-setting of social variables revealed that in view of the respondents, formal education system is the most influential factor, as far as the development of co-operative culture is concerned. From among the five envisaged variables, attitude of governmental authorities was deemed as the most influential factor that can best influence the development of cooperative culture and practices in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extension and Development
  • Co-operative Culture
  • Sistan and Baluchistan
 
 1. پاتیشن کومار(1380)، افزایش قابلیت های کارکنان از طریق آموزش ارزشهای تعاونی، ترجمة اصغر بیات، نشریۀ تعاون.
2. پورافضل، حسن (1347)، تعاون، دانشگاه تهران.
3. تعاونی و مشارکت مردمی،(1385)/ www.aftab.ir
4.حسنی، حسن (1363)، حقوق تعاون، شرکت های تعاونی، جلد اول، تهران