تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی

2 استاد گروه ترویج و آمو زش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

3 مدرس دانشگاه و معاون پژوهش، آموزش و کارآفرینی وزارت تعاون

چکیده

در این پژوهش با توجه به تجربه سایر کشورها و نتایج تحقیقات دیگر، شیوه های ترویج کارآفرینی از طریق تعاونیهای کشاورزی بررسی شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و  به روش علّی- ارتباطی در سال 1387انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای تعاونیهای کشاورزی در تهران است که 5743 نفر مرد و 797  نفر زن در 107شرکت تعاونی را در بر می‌گیرد. برپایه فرمول کوکران، حجم نمونه 335 نفر برآورد شد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ  87/0(87/0=r) است.
نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام در خصوص تأثیرات متغیرهای مستقل تحقیق بر میزان ترویج کارآفرینی نشان می‌دهد که به ترتیب، وجود ویژگیهای کارآفرینانه در اعضا، میزان شرکت در دوره های آموزشی، رضایت از فعالیتهای انجام گرفته در تعاونی، انجام فعالیتها به صورت گروهی در تعاونی، ارائه خدمات در تعاونی و عوامل اقتصادی در تعاونی نقش مثبتی بر متغیر وابسته یعنی ترویج کارآفرینی داشته‌اند. در مجموع، عوامل فوق 57 درصد از عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی توسط تعاونیهای کشاورزی را تبیین می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regression Analysis of Factors Affecting Promotion of Entrepreneurship in Tehran-based Agricultural Co-ops

نویسندگان [English]

  • A Amadi 1
  • E Malekmohammadi 2
  • G.H Hosseininia 3
1 Master’s Degree in Agricultural Extension and Training
2 Professor of Agricultural Extension and Training, Agricultural College, Tehran University
3 Lecturer at University, the Cooperative Minister’s Deputy for Research, Training and Entrepreneurship
چکیده [English]

The experience of other countries and research results, methods to promote entrepreneurship through agricultural cooperatives has been considered in the study. This  research is graded as “applied research” conducted through Causal relational method. The population includes members from 107 agricultural co-ops in Tehran, of whom  are 5743 males and 797 are females. According to “Cochrane formula”, sample size is estimated 335 people. The main instrument of the study is  questionnaire, with Cronbach´s Alpha coefficient equal to %78 (r= 78%).
The results of multi – variable regression  which obtained  step by step on the effects of independent variables and lay on the rate of promotion of entrepreneurship, indicates that  the characteristics of the entrepreneurship among members, participating in training courses, satisfaction with the activities conducted in the cooperative, collective  activities, services delivery by cooperatives and economic variable have positive effects on the dependent variable, ie  promotion of entrepreneurship. In total, the  mentioned  factors, well explain  on 57%  of the factors affecting promotion of entrepreneurship by agricultural co-ops

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperatives
  • Agricultural Co-ops
  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Extension
 
1.احمدپورداریانی، محمود (1377)، طراحی وتبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین در صنعت، رساله دکتری در رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، صص 98-101.
2. پورقاسم، شهلا (1381)، بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، صص54-55.
3. پیشرو، حمدالله (1383)، زمینه­یابی ایجاد فرصتهای شغلی از طریق تشکلهای تعاونی در صنایع جنبی نفت،گاز و پتروشیمی منطقه پارس جنوبی بوشهر، وزارت تعاون، معاونت تحقیقات ،آموزش و ترویج وزارت تعاون، صص62-63.
4. دباغ، رحیم(1385)،سیاست­های­اشتغالزایی­کشورهای مختلف و ایران، فصلنامه­پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 36-37.
5. سلیمان پور، محمدرضا (1385)، بررسی موانع و مشکلات نیل به رویکرد کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان دوره های تکمیلی استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، صص104-105.
6. شالی، اکبر(1380)، بررسی فعالیت ها و عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداری استان تهران، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شماره4، صص12-13.
7. عزیزی، محمد(1382)، بررسی و مقایسه زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ص63.
8. فلاح جلودار، ربیع (1386)، تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور، رساله دکتری در رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ص98.
9. نیک یار، سید طهماسب (1382)، بررسی اثرات گسترش شرکتهای تعاونی در ایجاد اشتغال با تأکید بر فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، صص101-103.
10.Hisrich R. & C. Brush (1998), The woman entrepreneur: Management Skill and business problems, Journal of small Business Managemant, 22:30-37.
11.Tang ,H. K. & K. T. Yeo (1995), Technology, entrepreneurship and national development: Lesson from Singapore, International Journal of Technology Management, 10(7):797-810.
12. Tyebjee, T. & L. Vickery (1998), Venture capital in western Europe, Journal of Business Venturing, 3(2):123-136.