رتبه‌بندی صنایع در بخش تعاون با توجه به شاخصهای توسعه‌‌محورِ تأثیر‌گذار بر افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برای ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد بخش تعاون کشور به منظور بهبود عملکرد این بخش باید راهکارهای سریع العمل و هدفمند مورد بررسی جامع قرار گیرند. این موضوع سبب اصلاح رهیافتهای سیاستی پیشین در این بخش می‌شود.
یکی از مهمترین اجزای بخش تعاون کشور، صنایع موجود در این بخش است. بخش تعاون کشور به منظور بالندگی این صنایع نیازمند شناخت بیشتر و اولویت بندی آنها بر اساس قابلیتهایشان است. در پژوهش حاضر با استفاده از متغیرهای مختلف کلان اقتصادی مانند اشتغال سرانه، سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات  به اولویت‌بندی صنایع در بخش تعاون کشور با کمک روشهای آماری‌مانند تحلیل‌عاملی و تاکسونومی‌عددی  در سال 1383پرداخته‌شده‌است. رتبـه‌بندی صنـایع تعاونـی نشان می‌دهـد کـه صنعت تـولیـد مـواد غـذایـی و آشـامیدنی به دلیل برخی از ویژگیهایی همچون در اختیار بودن نیروی کار ارزان و گاه غیر متخصص و نیز وجود مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در داخل کشور، در رتبه اول اولویت قرار می‌گیرد و بنابراین، توجه به آن سبب افزایش درجه توسعه‌یافتگی صنعت در بخش تعاون می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Cooperative Industries According to Development Indices Affecting Cooperative Share Increase in the GDP

نویسنده [English]

  • F Tafazoli
Professor of Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Creating structural changes for efficiency improvement in the economy of cooperative sector requires a comprehensive study, using a quick and focused approach. This will substitute more efficient strategies for former policies in line with growth and development of cooperative sector. Cooperative industries are of the most important areas of activity in the cooperative sector. In order to have a clear view of growth in this sector it is necessary to rank cooperative industries according to their efficiency.
In this study, statistical methods such as numerical taxonomy and factor analysis have been used to rank cooperative industries on the basis of macro-economic variables including per capita employment, investment production and exports. Ranking cooperative industries showed that the food and beverage manufacturing industry has the first degree priority because of the cheap and unskilled labor as well as its inputs which is securable domestically. This means that paying attention to cooperative food and beverage industry would be most effective in terms of the sector's development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperation
  • Ranking
  • Numerical Taxonomy
  • Factor analysis
.سالنامه آماری (84-1374)، مرکز آمار ایران.
2.وزارت تعاون (1376)، مجموعه قوانین و مقررات تعاونی، جلد اول، تهران.
3. Anne Kim & J-O, Muller C. (1988), Factor analysis: statistical methods and practical issues.
4.www.agr.ge.ca  (cooperative secretariat)
5. www.statcanada.com (statistics Canada)