بررسی صندوق قرض‌الحسنه مردمی احسان (طایفه ندری) شهرستان جوانرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور پاوه

چکیده

این مقاله به بررسی صندوق قرض‌الحسنه احسان (طایفه ندری)شهرستان جوانرود به عنوان الگویی از یک سازمان حمایت اجتماعی غیر رسمی مردمی می‌پردازدتا ماهیت رفتارهای حمـایتی و یـاریگرانه گـروهی و نیز عوامل و انگیزه‌های تشکیل این صندوق و کارکردهای آن مشخص شوند.
این پژوهش یک مطالعه توصیفی است و اطلاعات برپایه اسناد موجود و مصاحبه با 28 نفرازاعضای فعال صندوق در فاصله ماه های فروردین تا تیر ماه سال 1386 گردآوری و تحلیل شده است.
نتایج مطالعه نشان می‌دهد که متغیرهای آگاهی واطمینان از مشکلات مردم و شرایط فقر و نیازمندی جامعه، اعتقاد به مؤثر بودن کمکها (وام) در رفع مشکلات اعضا، همبستگی و اتحاد، خویشاوندبودن و احساسات و عواطف بیشترین تأثیر را در تشکیل این سازمان غیررسمی دارند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Ehsan Qarzol-Hasane Cooperative Fund (Nadri Clan) in Javanrood City

نویسنده [English]

  • R Mirzaee
Faculty Member, Payam-e-Noor University
چکیده [English]

This research paper is an attempt to study Ehsan Qarzol-Hasane Cooperative Fund (Ehsan Popular Good-Loan Fund) in Javanrood City as a model self-help organization to learn about its members' collective behaviors and motivations for creating the mentioned fund.
The research is of a descriptive kind using available documents plus interviews with 28 active members during March and April 2007.  
The results conclude that factors such as awareness of the financially hard conditions that people live in and of their social needs and believing in the usefulness of borrowings from the Fund in solving their problems have been so important in the creation of such an informal cooperative society especially when functioning in a kinship network because such a network brings on more synergic effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ehsan Qarzol- Hasane Cooperative Fund
  • Nadri Clan
  • Javanrood City
 
1. سعیدی،محمد رضا (1382)، درآمدی برمشارکت های مردمی، انتشارات سمت،تهران.
2. شکوری، علی (1384)، عملکرد سازمانهای غیررسمی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 19.
3. عبدالهی، احمد و دیگران (1385)، ارزیابی کارکرد اجتماعی سازمانهای غیردولتی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 23، زمستان 85.
4. علوی تبار،علیرضا(1376)، جامعه مدنی، نشریه کیان، شماره 33. 
5. محمد علیزاد، نقی(1382)،آشنایی با وظایف هیأت مدیره و شرکتهای تعاونی روستایی، ماهنامه  تعاون .