نقش تعاونیهای پره صیادی در توسعه اقتصاد روستایی مطالعه موردی دهستان دهکاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

2 استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

چکیده

رشـد و توسـعه بـخش صیادی همـواره یکی از نمـودها و محـورهـای اسـاسی تـوسعه اقتصادی در نواحی ساحلی به شمار آید و از این رو توسعه این بخش می‌تواند محرکی برای پیشرفت دیگر بخشهای اقتصادی به حساب ‌آید. دهستان دهکاء به واسطه برخورداری از رودخانه، دریا و غیره همواره مهمترین مرکز تولید محصولات کشاورزی و صیادی در شهرستان آستانه اشرفیه بوده، ولی در حال حاضر مشکلات موجود در تعاونیهای پره صیادی موجب ناکارایی این بخش شده است. در این تحقیق رابطه متغیرهای مستقلِ الگوی مصرف غذایی، کالاهای مصرفی‌بادوام و کم دوام، وضعیت مسکن، مالکیت‌زمینهای زراعی، هزینه‌های آموزشی و درمانی، فعالیتهای غیرکشاورزی با متغیر وابسته  نقش تعاونیهای پره صیادی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه از اعضا و مسئولان تعاونی در سال 1387جمع‌آوری و با استفاده از آزمونهای کروسکال - والیس و مک نمار، آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ارتباط معنی‌داری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Fishing Cooperatives in Rural Economic Development: A Case Study of Dehaka Village

نویسندگان [English]

  • L S. Daghighi 1
  • S.H Motee Langroodi 2
1 Expert, Properties and Premises Org., Tehran Municipality
2 Professor, Geography Faculty, University of Tehran
چکیده [English]

In view of the fact that fishery is usually regarded as an important pivot of economic activity in coastal villages, its development could equally be a driving force to other economic subsectors. Being located near river and sea, Dhaka rural district is significant in terms of fishing products. However, fishery is facing problems due to inefficiency. In this study, four independent variables i.e. nutrition pattern, consumer's and durable goods, housing status, land farm ownership, training and treatment expenses, non- agricultural activities and their relation with the independent variable ( the significance of fishing cooperatives) have been examined. The data were gathered from fishing cooperatives' members and managers through questionnaire and were analyzed by Kuruskal - Walis and McNamara tests. Correlations were statistically significant in both the hypotheses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fishing Cooperatives
  • rural economy
  • Dehaka
. آزادی، غضنفر (1386)، ماهیگیران، نشریه آموزشی- ترویجی  ویژه صیادان، شماره 57.
2. تقوی، نعمت الله (1381)، جامعه شناسی روستایی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ چهارم.
3. حسینی ابری، سید حسن (1383)، مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ دوم.
4. عبدالله زاده، غلامحسین (1385)، نظام های بهره برداری از آبزیان در جنوب، نشریه جهاد، شماره 274.
5. گودرزی نژاد، شاپور (1385)، ژئومورفولوژی و مدیریت ، انتشارات سمت.
6. مرکز آمار ایران (1375)، فرهنگ آبادی های شهرستان آستانه اشرفیه.
7. مطیعی لنگرودی، سید حسن (1381)، جغرافیای اقتصادی ایران(کشاورزی)، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
8.وثوقی، لیلا (1385)، نقش صنایع در توسعه نواحی روستایی (بخش مرکزی شهرستان دماوند)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی دانشگاه تهران.
9. Segynola, Albert A. (1992), Societies and rural development in northern Bendel, Nigeria, Habitat International, Vol.16.
10. Fabiylis, F. (1983), The adaption of cooperative stractures to the development of Nigerian agricultural the problems of managing group farming cooperatives, Agriculturalration, pp 219-235.
11.Gang, H. (2002), On the reform of rural supply cooperatives in Chinia, Development and Business Mangement, Univercity of New England,pp 73-88.
12. Lorenedahl, B. (1999), New cooperative and local development: a study of six Casein Jamtland, Sweden, Mid Swedwn University, Department of Cocial Sieinces, 831 25, Sweden,pp143-150.
13. Owang, M. (1998), Dairy cooperatives and reform in Kenya: effects of livestock service and milk market Liberation, pp 173-185.
14. Xueshan, F. (2000), Cooperative medical schemes in contempororary rural China, Development of health statistics & social medicing, Shanghai Medical Univercity, pp1111-1118.