بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای زنان استان خوزستان و راه های ارتقای کمی و کیفی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (اهواز)

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده

در سالهای اخیر رشد کمی و کیفی مطلوب تعاونیهای زنان، به عنوان یکی از نهادهای خودجوش اقتصادی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده اما در بسیاری از استانهای کشور به دلیل وجود برخی موانع اقتصادی و اجتماعی جایگاه این تعاونیها کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای زنان استان خوزستان و ارائه راه های ارتقای کمی و کیفی آنها صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 1035 نفر از زنان عضو تعاونیهای استان خوزستان و حجم نمونه آماری 257 نفر بوده که با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات آنها جمع‌آوری و از طریق نرم افزار  spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج توصیفی نشان داد که مهمترین مانع و محدودیت یک شرکت تعاونی از دیدگاه زنان، ضعف جسمانی آنان نسبت به مردان و مهمترین عامل مؤثر در افزایش حضور زنان در تعاونیها، مشاوره و توسعه ارتباطات انسانی است. نتایج تحلیلی نمایان ساخت که رابطه معنی داری بین سابقه کاری، ویژگیهای مدیریتی، سطح سواد و میزان سرمایه با ارتقا و پیشرفت در تعاونیها وجود دارد، ولی بین سن و میزان درآمد با پیشرفت تعاونیها رابطه معنی‌دار دیده نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Women Cooperative Problems in Khouzestan Province: Solutions to their Qualitative and Quantitative Enhancement

نویسندگان [English]

  • A Ajili 1
  • Z Monajemzadeh 2
  • P Ashrafi 2
1 Faculty Member, Ahwaz University of Agriculture and Natural Resources, Ramin Branch
2 Master Degree, Agricultural Extension and Training
چکیده [English]

Although in recent years there has been an enhancement in women cooperatives, as member-driven entities, in both qualitative and quantitative terms, this has not been quite the case with some in a number of provinces in view of socio-economic barriers.  The current study aims at examining problems and difficulties of women cooperatives in Khouzestan Province. The statistical population comprises 1035 cooperative members out of which a sample of 257 persons was taken. Questionnaire was the data gathering instrument with SPSS being the data analysis software. Descriptive results point to women's less physical strength then men's as the most significant barrier to their coop's activity and "consultation and human relations development" as the most important factor in charge of grounds for member participation.
Meanwhile, analytical results show significant correlation between "progress & promotion" and variables "years of membership" and "managerial qualities", "level of education" and "amount of capital contributed". However, no statistically significant correlation was found between "progress & promotion" and variables "age" and "income".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Cooperative
  • Quantitative and Qualitative Enhancement
  • Khouzestan province
تایمنی، کریشان.ک. (1385)، تعیین جایگاه تعاونی‌ها در هزاره جدید، رفع بحرانها و تطابق تعاونی‌ها با شرایط جدید، تعاونیها در هزاره سوم، انتشارات معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، وزارت تعاون، تهران. 
2.چالپان، ک. (2007)، پیشرفت تعاونی ها، تعاونیها در هزاره سوم،انتشارات معاونت تحقیقات آموزش و ترویج، وزارت تعاون، تهران.
3.خانی، فضیله (1381)، نقش ویژگی های فردی- اجتماعی در اشتغال زنان روستایی، مجموعه مقالات اولین سمینار اشتغال زنان روستایی، انتشارات دفتر امور زنان روستایی، معاونت ترویج و نظام بهره برداری، وزارت جهاد کشاورزی، تهران. 
4.صفری شالی، رضا (1380)، نقش توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان در توسعه پایدار، مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد زنان روستایی، انتشارات دفتر امور زنان روستایی، معاونت ترویج و نظام بهره برداری، وزارت جهاد کشاورزی، تهران. 
5.کاووسی ، شراره (1386)، امکان سنجی ایجاد تعاونی های خدماتیکوچک و زودبازده با توجه به چشم انداز توسعه،اداره کل تعاون استان گیلان.
6.منصوری، ناهید (1385)، توانمندسازی زنان هدف ماست، مجله تعاون، شماره 176،  8- 16.
7.نستعین، نسرین و رزا  خورشیدی (1384)، اشتغال زنان، خود باوری و تعاون، مجله تعاون، شماره 167،  44-53.
8.واحد آمار اداره کل تعاون استان خوزستان (1384).