بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 کارشناس‌ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

  
خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی یکی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری وکاهش اندازه دولت در کشور‌های در حال توسعه است. در اقتصاد ایران نیز با توجه به سیاستهای کلی مبتنی بر اصل 44  قانون اساسی، واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی‌ و تعاونی با تأکید بر افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی‌سازی، در دستورکار قرارگرفته است.
   هدف این تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با توجه به مبحث خصوصی‌سازی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای پرسشنامه براساس مطالعه مقدماتی، برابر 881/0 به دست آمد که پایایی و اعتبار بالای ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش را نشان می‌دهد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای تعاونی فعال در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده است و روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی طبقه‌بندی‌شده می‌باشد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی همچون آزمون t تک‌نمونه‌ای، آزمون t مستقل وتحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که توانمندسازی تعاونیها برای رقابت با سایر بخشها به منظور تصدی طرحهای بزرگ و زیربنایی و همچنین اولویتها و حمایتهای قانونی دولت از بخش تعاون و نیز ایجاد تعاونیهای منطقه‌ای و فراگیر براساس مزیتهای نسبی برای تصدی طرحها و بنگاه‌های قابل واگذاری، در افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی‌سازی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Strategies for Increasing the Cooperative Sector Share in National Economy Regarding the Article  of Constitutional Law: A Case Study of Kohgiloye and Boyer Ahmad Province

نویسندگان [English]

  • H Ostadi 1
  • SH Habibi 2
1 Faculty Member, Azad Islamic University, Dehaghan Branch
2 Master Degree, Azad Islamic University, Dehaghan Branch
چکیده [English]

   In developing countries privatization is regarded as a major means to implement structural reform program with the aim of downsizing the state. With respect to the national policies and based on the Article 44 of the Constitutional Law, the privatization of public companies is given priority with emphasis on cooperative enterprises.
   The purpose of this research is to study the scenarios by which, in the course of privatization, the cooperative sector's share in national economy may be increased. The research is a survey using questionnaire as data collection instrument. Cronbach alpha coefficient calculated in a pilot study for the questionnaire was 0.881, indicating its high measurement reliability. Sample size was calculated according to Cochran Formula and Random Stratified type was the sampling method. The collected data were analyzed using both descriptive and inferential statistical methods. One-Sample T Test, Independent T Test, One-Way ANOVA were calculated using SPSS software.
   Findings suggest that factors such as enabling cooperatives for competing with other sectors to take on significant projects; enjoying government and legal supports as well as creating regional and comprehensive cooperatives based on relative advantages would be effective in increasing the cooperative share in privatization process. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative Sector
  • Privatization
  • Article 44 of Constitutional Law
  • Kohgiloye and Boyer Ahmad Province
.رستم نژاد، غلامرضا (1384)، جایگاه ترویج در تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماهنامه تعاون، شماره 168 ، ص 5.
2.کاظمی، موسی (1386)، تعاون نیازمند سرمایه فکری، ماهنامه تعاون، شماره4:189.
3.وزارت تعاون (1383)، اصول و اندیشه‌های تعاونی، انتشارات وزارت تعاون، تهران.
4. وندرهوون، رولف و جورج سیراتسکی (1377)، درس‌هایی از خصوصی‌سازی، ترجمه دینی، سازمان برنامه وبودجه، تهران.
7. www.irandoc.ac.ir
8. www.asl 44 news.ir