شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونیهای مرغداری و عوامل مؤثر برآن مطالعه موردی مرغداران استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی و مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی مدیریت ایران واحد خراسان

2 دکترای ترویج و آموزش کشاورزی و معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و آموزش وزارت تعاون

چکیده

امروزه اهمیت آموزش و نیاز مبرم به آن در سازمانها به ویژه برای مدیران، یکی از سیاستهای مطرح در تمامی بخشها از جمله بخش تعاون است. بر این اساس و با توجه به کاستیهای مشهود و محسوس آموزشی در حوزه مدیران تعاونیهای مرغداری استان خراسان رضوی، این پژوهش با هدف کلی شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونیهای مرغداری و عوامل مؤثر بر آن در سال جاری (1388)انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 96 واحد تولیدیِ فعال مرغداری در سه حوزه تولید مرغ گوشتی، تخم‌گذار و مرغ مادر تشکیل می دهد که به علت حجم محدود نیاز به نمونه گیری نیز نداشت. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به همراه مصاحبه، جمع‌آوری گردید. در تحلیل داده ها نیز از آماره‌های توصیفی و استنباطی (ضریب اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس) استفاده شد.
نتایج آمار توصیفی نشان می‌دهد که میانگین سن مدیران 40 سال، تأثیر دوره‌های آموزشی گذشته بسیارکم، سطح سواد اعضای شرکت متوسط و میزان سودآوری شرکتها بسیارکم است. اولویت بندی نیازهای آموزشی مدیران نیز نشان داد که دوره های آموزش تخصصی نسبت به آموزشهای مشترک اولویت دارد. نتایج آمار استنباطی هم وجود رابطه مثبت و معنی‌دار در سطح 95% بین سطح سواد اعضای شرکت و تأثیر دوره های آموزشی گذشته با نیاز آموزشی و نبود رابطه معنی‌دار بین سن، تعداد سالهای مدیریت، میزان سودآوری شرکت، بومی بودن و داشتن شغل دوم با نیازآموزشی را نشان داد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Training Needs of Poultry Cooperative Managing Directors and the Variables Involved: A Case Study of Khorasan-e- Razavi Province

نویسندگان [English]

  • S Mehrnegar 1
  • G.H Hosseininia 2
1 Master Degree in Agriculture Extension & Training, and Lecturer at Scientific-Applied Management Univ., Khorasan Branch
2 Agriculture Extension & Education Researcher , and the Cooperative Minister’s Deputy for Research, Planning and Training
چکیده [English]

Today, Training is considered to be a main policy of cooperative sector in view of its undisputed necessity for managers. Considering some shortcomings observed in the performance of the managers of poultry cooperatives, the current research paper is an attempt to identify their training needs as well as the variables involved during 2009. The statistical population consists of 96 functional poultry cooperatives which were fully included with no sampling required. Data were gathered using questionnaire and interview and were analyzed through descriptive and inferential statistical techniques (Spearman and Kruskul Walis).
According to descriptive results, the average age of the managers was 40; the effectiveness of the trainings previously held was evaluated as "very poor". Also, literacy of members and profitability of the cooperatives were found to be "average" and "poor" respectively.
The prioritization of the managers' training needs indicated the extra significance of specialized training over general one.
In terms of inferential statistical information, significant correlation was discovered at the confidence level of 95% between the literacy level of members and the effectiveness of the previously held  training courses. However, no statistically significant correlation was found between years of managerial experience, profitability of the cooperative, being of local background, being a dual-career from one hand and training needs on the other.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training Needs
  • Training Needs Survey
  • Poultry cooperative
  • Khorasan-e-Razavi
 
1.اداره کل تعاون خراسان رضوی(1387)،  واحد اطلاعات و آمار سامانه جامع آمارهای ثبتی.
2. استانداری خراسان رضوی(www.khorasan.ir)   
3.سامانه جامع آماری ثبتی اداره تعاون استان خراسان رضوی (www.icmportal.ir).
4. سند توسعه بخش تعاون (1386)، (www.taavoniran.persianblog.ir).
5.فتحی واجارگاه،کوروش(1384)، نیازسنجی آموزشی(الگوها وفنون)، آییژ، تهران.
6.گروه تحقیق و مرکز پژوهش های اسلامی مجلس شورای اسلامی (1374)، رابطه تعاونی ها 6.با دولت : هدایت ، حمایت ، نظارت یا دخا لت، تعاون، 49:  26-29.