سیستم مدیریت کیفیت فراگیر و امکان‌سنجی استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دوره دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

چکیده

این تحقیق ضمن معرفی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر[1](TQM )، به بررسی امکان استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوی در سال 1386پرداخته است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که سؤالات آن بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارکنان اداره کل تعاون خراسان رضوی است که از میان آنها با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، تعداد 31 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش چون اعداد مشاهده شده دارای مقیاس فاصله‌ای هستند، برای مقایسه میانگین اعداد با میانگین، از آزمون t-Student استفاده شده است.
نتایج نشان می‌دهد که باور و تمایل مدیران ارشد و میانی در مورد اجرای سیستم TQM در این اداره کل کم ولی درکارکنان زیاد می‌باشد. همچنین تعداد نیروهای متخصص موجود جهت استقرار کیفی و کمی  TQM در حد مطلوب نیست. میزان تمایل مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان نیز به حل مشکلات از طریق گروه سازی و کار گروهی کم بوده و به استفاده از سازوکارهای انگیزشی جهت جلب مشارکت کارکنان توسط مدیران ارشد و میانی توجهی نشده است.  سرانجام اینکه حمایت مالی چندانی نیز جهت استقرار مدل TQM صورت نگرفته است.[1] .Total Quality Management (TQM)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Total Quality Management System: A Feasibility Study for Application in Cooperative Administration of Khorasan-e- Razavi Province

نویسندگان [English]

  • M Kazemi 1
  • A Bagheri 2
1 Assistant Prof,. Department of Management,Faculty of Administrative and Economic Sciences, Mashhad Ferdowsi Univ
2 Ph.D. Student of Economics, Islamic Azad Univ., Science and Research Branch
چکیده [English]

The research, introducing the basics of the Total Quality Management System (TQM), proceeds to study the feasibility of its application in the Cooperative Administration of Khorasan-e-Razavi Province in 2007. Being of a survey type, it uses questionnaire as data-collection instrument which comprises five-choice Likert Scale. The statistical population includes all senior and middle-level managers, experts and employees of the Cooperative Administration out of whom Random Stratified Sample of 31 persons was taken. T- Student test was employed to compare mean figures with the total mean in view of the scale being an interval one.
Findings show that senior and middle-level managers, unlike employees, do not strongly approve of TQM system. Also, not many experts familiar with TQM are available. All the three groups included in the sample, have shown a reluctant stance towards problem-solving through group-building and collective action or Team-work. The managers not taken into consideration the  motivational mechanisms to encourage participation by the employees;  and lastly to encourage participation by the employees, no significant financial support has been devoted to setting up TQM

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management (TQM)
  • TQM Principles
  • Cooperative Administration of Khorasan-e-Razavi
 
1.پایک، جان (1377)، مدیریت کیفی جامع در عمل، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک پیشین)، تهران.
2.رازانی، عبدالمحمد (1373)، مدل اجرایی کیفیت جامع، مؤسسه مطالعات و برنامه­ریزی آموزشی سازمان گسترش.
3.رجب بیگی مجتبی و محمد حسین سلیمی (1374)، مدیریت کیفیت فراگیر، ناشر جهاد سازندگی و مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول، تهران.
4.والر، جنی(۱۳۸۲)، کنترل کیفیت جامع، ابزارهای مدیریت کیفیت جامع، راهنمایی بر روش‌های عملی مدیریت­کنترل کیفیت جامع، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی،تهران.