جنسیت در تعاونیها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزشیار تعاون و کارشناس مسئله جنسیت در سازمان بین‌المللی‌کار ((ILO

2 . کارشناس ارشد جامعه شناسی و معاون دفتر تحقیقات و پژوهش وزارت تعاون

چکیده

جنسیت مربوط به نظام طبیعی است و امور طبیعی ذاتاً موجب فخر یا وهن نیستند. براساس آموزه‌های دینی، جایگاه و منزلت آدمی بر پایه کرامت و تقرب او به خداوند است و میزان و معیار اصلی،‌ تقواست نه جنسیت یا هر عامل دیگر. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید:
«ای مردم! ما شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله قرار دادیم تا یکدیگررا بشناسید(اینها ملاک امتیاز نیست)؛ گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است.» (سوره الحجرات آیه 13).
مسئله جنسیت و حقوق مترتب بر آن از ابتدای خلقت انسان محل مناقشه بوده است و در طول تاریخ گاهی مردان وگاهی نیز زنان دارای حق برتر در خانواده و جامعه بوده‌اند؛ اما پس از انقلاب صنعتی و تحولات ناشی از آن، شاهد حضور گستردة زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و ایجاد فرصتهای برابر برای مردان و زنان – که یکی از شاخصهای توسعه هر جامعه محسوب می شود- بوده‌ایم. نهضت تعاون نیز با تأکید بر ارزشهایی مثل خودیاری[1]، مسئولیت فردی[2]، مردمسالاری، برابری[3]، تساوی حقوق[4]و همچنین اصل «هر عضو، یک رأی»، منزلت زنان و مردان را یکسان در نظر می‌گیرد.
خانم‌آن‌بریت‌نی‌پیرد،آموزشیار‌تعاون وکارشناس مسئله جنسیت درسازمان‌ بین‌المللی ‌کار(ILO)، در این مقاله به محدودیتهای زنان در کشورهای در حال توسعه و نقشی که تعاونیها می‌توانند در زمینة توانمندسازی آنها داشته باشند، اشاره می‌کند. مقاله حاضر با عنوان «Gender Issues in Cooperatives» در سایت سازمان بین الملی کار موجود است[5].[1]. self - help


[2]. self-responsibility


[3].equality


[4]. equity


[5]. www. Ilo. org

عنوان مقاله [English]

Gender Issues in Cooperatives

نویسندگان [English]

  • Anne-Brit Nipperd 1
  • A Bayat 2
1 Expert in Gender Issues in ILO
چکیده [English]

Gender is an issue of natural system and natural phenomena are not a cause for either proud or assault. According to religious instructions, man's dignity or statue depends on how he is a approximate to God. As such, the main criterion is piety, rather than gender or any other factor. As is in Quran:" O, people, I created you from a man and a woman, and set you in different sects and tribes so that you may recognize each other; the most dignified of you, are the most pious of you with God. And He is All-knowing."
The issue of gender and the related rights has been controversial since creation of man. This is true to the extent that men and women have changed during the history, their position in controlling the family or the society. After industrial revolution and the subsequent changes, however, women have shown a widespread presence in different socio-economic areas to create equal opportunities for women as compared to men, which is a development index for every society. Also, cooperative movement lays emphasis on values such as self-help, individual responsibility, democracy, equal rights, along with the principle "one member – one vote". This in an indication to equal position for men and women in the movement. In this article Anne-Brit Nippered from ILO, Points out the constraints of women in developing countries and the role that cooperatives can play in empowering them.  This article is available in ILO’ s site under the title" Gender issues in cooperatives".