بررسی و تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری مطالعه موردی بخش تعاون استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه‌ اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 . مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

دستیابی‌ به ‌تولید ‌بیشتر با توجه ‌به ‌منابع محدود، یکی‌ از مهمترین ‌اهداف اقتصادی و توسعه‌ای هر جامعه ‌محسوب ‌می‌شود و توجه‌ جدی به قابلیتها و ظرفیتهای منطقه‌ای و سوق ‌سرمایه‌گذاری‌های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای تولیدی از ضروریات توسعه به شمار می‌آید. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی صنایع دارای قابلیت و ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان همدان، جهت هدایت سرمایه‌های بخش تعاون به سمت این صنایع است. به این منظور با استفاده از روشهای تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شدة مرکز آمار ایران برای دو مقطع زمانی سالهای 1376 و 1384، اولویتهای‌سرمایه‌گذاری‌صنعتی بخش تعاون‌ استان ‌همدان تعیین‌شد. برپایه یافته‌های این مطالعه، صنایع استان براساس نمره‌ عاملی فاکتورها، به پنج گروه اولویت طبقه‌بندی شدند تا زمینه‌ها و رشته‌های صنعتی مستعد سرمایه‌گذاری شناسایی گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investment Priorities in Hamedan Province Cooperative Sector

نویسندگان [English]

  • A Souri 1
  • R Keihani Hekmat 2
1 Assistant Professor, Economics Dept., Boualisina University of Hamedan, Iran
2 Faculty Member, Azad University of Hamedan, Iran
چکیده [English]

With enhanced production from limited resources being a main policy of economics in every society, it is a prerequisite to development to identify and invest in local capacities. The current study, as an attempt in line with the above, aims to identify the industrial grounds susceptible for cooperative investment. To do so, a factor analysis was employed as the technique and the data analyzed were the statistical data for the years 1997 and 2005, published by Iran's Statistics Center. According to the findings in terms of factor analysis points, industrial fields in Hamedan province fall into five priority areas, which can be helpful in recognizing those industries that merit to be invested in.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative Advantage
  • Value Added
  • Investment
  • Cooperatives
  • Hamedan Province
 
1.  آن کیم.جا. مولر،چالر (1378)، کاربرد تحلیل عاملی در پژوهش اجتماعی همراه با دستورهای نرم‌افزارSPSS، ترجمه مسعود کوثری، انتشارات سلمان، تهران.
2.  بیدآبادی، بیژن، (1362)، آنالیز تاکسونومی(روش طبقه بندی گروههای همگن) و کاربرد آن در طبقه‌بندی شهرستان ها و ایجاد شاخص های توسعه جهت برنامه‌ریزی منطقه‌ای، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران.
3.  صنایعی، علی و سپهر معلم (1381)، رتبه بندی فعالیت های صنعتی استان اصفهان در تولید و صادرات بخش های مختلف صنایع بر اساس مزیت های  نسبی و رقابتی، پژوهشنامه بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوش های بازرگانی، تهران.
4. مرکز آمار ایران (84-1376)، نتایج آمار گیری از کارگاههای بزرگ صنعتی.
5. هاشمیان، مسعود (1378)،تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعت جهت تقویت مزیتهای نسبی صادرات صنعتی، مؤسسه مطالعات و پژوش های بازرگانی، تهران.
6.هاشمیان، مسعود و یوسف حسن پور(1378)،راهبردهای توسعه سرمایه گذاری صنعتی در استان خوزستان با توجه به امکانات بالقوه استان، مجموعه مقالات همایش شناخت استعدادهای بازرگانی - اقتصادی استان خوزستان ، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران