نقش شرکتهای تعاونی در توسعه پایدار شهرستان ممسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

چکیده

  هدف تمامی کشورهای در حال توسعه دستیابی به اشتغال، رفاه اجتماعی و توسعه پایدار به منظور  برطرف کردن فقر، بیکاری و سعادت انسانی آن جوامع است؛ ازاین رو دولتها با توجه به شرایط زمانی و مکانی موجود، نظریات و الگوهای مختلفی از رشد و توسعه را در دستور کار خود قرار می‌دهند. در این راستا الگوی کارایی و گسترش شرکتهای تعاونی ( تولید و خدمات) از جمله الگوهای مورد استفاده این کشورها در زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال و جهتگیری در مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شود.
این نوشتار ضمن بررسی مبانی نظری ارتباط شرکتهای تعاونی با اشتغال و توسعه پایدار از راه مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، به نقش‌آفرینی اداره تعاون شهرستان ممسنی در راه‌اندازی شرکتهای تعاونی به منظور اشتغال‌زایی در مسیر توسعه پایدار طی سالهای 1376تا 1387 در منطقه می‌پردازد. نتایج نشان‌ می‌دهد که اداره تعاون شهرستان ممسنی به عنوان متولی اصلی تأسیس شرکتهای تعاونی توانسته است ضمن جذب 20 درصدی مشارکتهای ‌ مردمی در سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی 121 شرکت تعاونی فعال تولیدی و خدماتی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات موجبات اشتغال‌زایی 1056 نفر را به طور مستقیم در ممسنی فراهم آورد که این امر به همراه دیگر عوامل اقتصادی و اجتماعی منطقه، زمینه‌های توسعه‌ پایدار در ناحیه ممسنی را ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cooperative Societies' Contribution to Sustainable Development in Mamassani Township

نویسنده [English]

  • A Shamsoddini
Faculty Member, Azad University of Marvdasht, Iran
چکیده [English]

     It is possible to say that Governments in all developing countries, more or less, set and exercise policies to improve the employment and social welfare indices as to achieve sustainable development and overall prosperity. In so doing, they turn to a variety of developmental theories including those based on the potentials of producers and service cooperatives.
The current study, reviewing a theoretical framework on possible linkages of cooperative societies with sustainable development, proceeds to discuss the role of the Cooperative Office in Mamassani Township in initiating cooperative societies since 1997 as an enabling policy of employment. Results show that the Cooperative Office as the main cooperative authority in the Township has managed to take bold steps such as channeling a twenty-percent public contribution to set up 121 cooperative societies in industrial, agricultural and service sectors. This has generated 1056 direct jobs in Mamassani, making effective contribution to sustainable development of the district.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative Society
  • Job-generating
  • participation
  • sustainable development
  • Mamasani Township
 
1.ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری (1384)، جامعه‌شناسی توسعه، چاپ پنجم، انتشارات کیهان، تهران.
2. اداره تعاون شهرستان ممسنی (1387)، گزارش عملکرد سالیانه، شهر نورآباد.
3. استیگلیتز، جوزف (1382)،  به سوی پارادایم جدید توسعه، ترجمة اسماعیل مرادانی گیوی، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 195- 196، صص 104- 115 .
4. استاد رحیمی، گلمحمد ( 1383)،  پیشینه قانونی نهادها و سازمانهای متولی تعاون در ایران ، ماهنامه تعاون، آرشیو نمایه،  شماره 221، صص 32- 36 .
5. امینی، مظفر و مسعود رضایی (1385)، ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران، فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه، شماره 55، صص 68- 89.
6.انگورانی، احمد (1376)،  تعاون و توسعه، نشریه فرهنگ و تعاون، شماره هشتم، صص 20 – 25 .
7.بانک توسعه جهانی (1383)، توسعه پایدار در جهان در حال تحول؛ نهادهای انتقالی، رشد و کیفیت، ترجمة علی حبیبی و غلامرضا گرائی نژاد، چاپ اول، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهران.
8. پناهی، ابوالفضل (1382)،  آیا تعاون بهترین راه توسعه است؟، ماهنامه تعاون، شماره 142، صص 20-24 .
9 . پویش، احمد و حسین جمشیدی (1384)،  تعاونیها محور توسعه کشورهای جهان سوم، قسمت دوم، ماهنامه تعاون، شماره 256، صص 41-47 .
10. حسینی، سید ناصر (1387)، عملکرد اداره تعاون، مصاحبه و گزارش خبری در ماهنامه دلگشا، سال سوم، ویژه ممسنی، نورآباد. 
11.حیدر نقوی، سید نواب (1378)، اقتصاد توسعه یک الگوی جدید، ترجمه حسن توانایان فرد، چاپ اول، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران.
12. زاکس، ولفگانگ ( 1377)، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی، چاپ اول، نشرمرکز، تهران.
13.سرور، رحیم (1384)، جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
14. سعیدی، عباس (1377)،  توسعه پایدار و ناپایداری توسعه روستایی، فصلنامه مسکن و انقلاب، تهران، صص 17-22.
15. شمس­الدینی، علی (1387)، نقش شهر نورآباد در توسعه روستاهای پیرامون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
16.شهریور، حسین (1376)، سیمای تعاون در ممسنی فارس، ماهنامه تعاون، شماره 78، اسفند، صص 63-67 .
17.صدیقی، حسن و علی اصغر درویشی نیا (1381)،  بررسی موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان مازندران، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 33، شماره 2، صص 313- 3223 .
18.علوی زاده، امیر (1386)، الگوهای توسعه اقتصادی - اجتماعی، دو ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 246- 245، تهران، صص 190-201.
19. عظیمی آرانی، حسین (1384)، مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران، چاپ ششم، نشر نی، تهران.
20. فرجادی، غلامعلی (1371)، درآمدی بر نظریه‌های رشد و توسعه اقتصادی، چاپ اول، نشر البرز، تهران .
21. قلمزن نیکو، کاملیا (1386)، امکان‌سنجی ایجاد شرکتهای تعاونی کوچک و زودبازده کشاورزی در استان گیلان، ماهنامه تعاون، شماره 189-190، خرداد و تیر، صص 133- 142 .
22.کریمی، زهرا (1385)، موانع اجرای موفقیت‌آمیز سیاستهای اشتغال در ایران، دوماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 231-232، تهران، صص 270-281.
23.کرمی، رؤیا، محمد بادسار و هادی ویسی (1382)،  بررسی نقش شرکتهای تعاونی در ساماندهی فعالیتهای درآمدزا و اشتغال زنان روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، سال ششم، شماره 3 پاییز، صص2- 21
24.ماهنامه تعاون (1384)، تجربه توسعه تعاونیها در کشور مالزی، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون، قسمت اول، در آرشیو نمایه تعاون، شماره 252 .
25. محمودی، وحید و قاسم صمیمی فر (1384)، تعاون و توسعه، دوماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 217-218، تهران، صص 170-184.
26. مرکز آمار ایران (1385)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان ممسنی، تهران.
27.مطیعی لنگرودی، سید حسن (1376)، جغرافیای اقتصادی ایران صنایع، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
28.هودر، رابرت (1385)، جغرافیای توسعه در جهان و ایران، ترجمة فضیله خانی و ناصر جوادی، چاپ اول، نشر قومس، تهران.
29. Eckersley, Richard (2000), Economic progress, social disguiet: the modern paradox, National Conference 2000, Perth, November 30, The Australian National University, Canberra.