تعاون روستایی سرآغازی بر توسعه کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشدتوسعه روستایی وعضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکترای اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شهرری

چکیده

تاکنون تعاریف متعددی از تعاون و تعاونی ارائه شده است. تعاون را می‌توان نوعی کار و زندگی مشترک در سطوح گوناگون فعالیتهای اجتماعی دانست (بوگاردوس، 1382). در این میان تعاون روستایی جایگاه ویژه‌ای دارد. از آنجا که نقش تعاون و تعاونیهای روستایی در فرایند تولید و نهایتاً توسعه روستایی مهم است و با توجه به اینکه در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیر و درحال ‌فرسایش محسوب می‌شوند، اندیشمندان و سیاستگذاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفع مشکلات و معضلات آنها کرده‌اند.
امروزه صاحبنظران بین‌المللی بر این اعتقادند که جدای از سیاستها و راهبردهای کلان توسعه، به طور ویژه و مشخص باید به امر توسعه روستاها و ریشه‌کنی فقر گستردة  حاکم بر آنها پرداخت. در این میان به نظر می‌رسد مقوله تعاون روستایی و کارآفرینی روستایی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که سیاستهای تقویت ظرفیت فرهنگ تعاون و نظام تعاونی یک جامعه (از جمله مهارتها و انگیزه‌های استفاده از فرصتها)، تأثیر بسزایی در ارتقای سطح فعالیتهای کارآفرینی خواهد داشت. در این باره دولتها باید پشتیبانیهای لازم را از جنبه‌های مختلف اقتصادی - که هادی و حامی افزایش سطوح فعالیتهای تعاون وکارآفرینی هستند- به عمل آورند. در نهایت سیاستها باید در مسیر توسعه سرمایه گذاری در صنایع روستایی و محرک انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری بهینه در مراحل ابتدایی سرمایه‌گذاری و کارآفرینی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Rural Cooperatives in Entrepreneurship Development

نویسندگان [English]

  • M.M Fazel Beigi 1
  • Gh Yavari 2
1 MSc Graduate in Rural Development, Science &Research Branch, Azad University, Tehran, Iran
2 Ph.D. in Agricultural Economics, Payam-e Noor University, Shahr-e Ray Unit, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurship is a new term, which is too deep to be understood at a superficial attempt. Although the concept has been traditionally present in human life all through the history triggering lots of his advances, a clear and inclusive definition of it still remains to come. Cooperative action, while usually recognized as some sort of social and economic maturity, can further be considered as a manifestation of human rational will in facing up to socio– economic difficulties.
The research is an attempt to show the contribution of rural entrepreneurship to national and economic development for an improved framework of cooperatives. In this regard, the research places a prime emphasis on rural entrepreneurship, powerful processing, rural investment and rural cooperation as a set of main variables in national development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Cooperatives
  • Rural Entrepreneurship
  • Rural Development
آسایش، حسین (1385)، اصول و روش های برنامه‌ریزی روستایی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
2. آسایش، حسین و نوذر قنبری(1385)، مقدمه‌ای بر اقتصاد روستایی ایران،‌انتشارات دانشگاه آزاد.
3. ابراهیم زاده، علی و همکاران (1383)، شرکت تعاونی از تصمیم تا تشکیل، انتشارات پایگان، تهران.
4.احمد پور داریانی، محمود (1379)، کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها، انتشارات پردیس، تهران.
5.ازکیا، مصطفی (1382)، جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی روستایی ایران، انتشارات اطلاعات، تهران.
6. بوگاردوس، اموری(1382)،  تعاون و اصول اولیه، ترجمة مهدی طالب، انتشارات مرکزی تعاون کشور.
7.پترین، تی. (1381)، کارآفرینی به منزله یک نیروی اقتصادی در توسعه روستایی، ترجمه حمیدرضا زرنگار، نشریه جهاد، سال 22، شماره 253، مهر و آبان.
8 . تودارو، مایکل (1384)، توسعه اقتصادی درجهان سوم، ترجمة غلامعی فرهادی، انتشارات کوهسار.
9.رضوانی، محمدرضا (1383)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، چاپ اول، نشر قومس، تهران.
10. سالکی، حسین (1371)، اصول تعاونی حال و آینده، وزارت کار و امور اجتماعی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران.
11.شوماخر، ای اف. (1382)، کوچک زیباست، ترجمة علی رامین، انتشارات سروش، تهران.
12.صفی نژاد، جواد (1354)، بنه، انتشارات توس، تهران.
13.طالب، مهدی (1376)، اصول و اندیشه‌های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، نشریه شماره 2367.
14.طالب، مهدی (1382)، اصول و اندیشه‌های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران.
15.طاهرخانی، مهدی و عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری (1384)، امکان‌سنجی ایجاد مراکز فناوری اطلاعات در مناطق روستایی. فصلنامه توسعه روستایی، سال نهم، شماره سه.
16.کلایدر، آلاسدایر (1376)، اقتصاد سیاسی همکاری و مشارکت، بخش سوم اقتصاد، مترجم علی معنوی و ناشر وزارت تعاون، تهران.
17.مردیث، فری (1371)، کارآفرینی، انتشارات دفتر بین المللی کار، مترجم محمد صادق بنی عیان، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران.
18.مطیعی لنگرودی، حسن (1382)، جغرافیای اقتصادی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد.
19. نجفی، بهاءالدین (1378)، درباره اقتصاد کشاورزی ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
20.Adams, Lewis M. (1968), Webster’s New Dictionary, Books Inc., Publishers, NewYork.
21.Davis T. And F. Luthans, A social learning approach to organizational Behavior in Stress and Porter, Motivation and Work Behavior , McGraw Hill, New York, 1083.
22.Deunert, John & Kostas Metaxiotis (2006), The Contribution of Neural networks and genetic algorithms to business decision support, Management Decision, Vol 42. No. 2, Emerald Group Publishing Limited.
23.Hirsch, Robert D. and Michael P.Peters (1992), Entrepreneurship, Staring, Developing, and Managing a new Enterprise, IRWIN, Boston.
24.Palmer, M. (1995), The application of psychological testing to entrepreneurial potential, in Ahmadpour.
25.William, Ury (1991), Getting Past no, Negotiating, Your way From Confrontation to cooperation , Bantam Books, New York, 189 P.
26.Zimmerer,Thomas W.And Norman M.Scarborough (1996), Entrepreneurship and new ventures formation, Prentic Hall, New Jersey.