عوامل مؤثر در توانمندسازی منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

توجه به نیروی انسانی در سازمانها طی سالهای اخیر بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمانهای پیشرو را به خود اختصاص داده است. اکنون مدیران هوشمند می‌دانند که هر قدر در زمینه توسعه و ارتقای نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کنند، موفقیت، کارایی و برتری رقابتی سازمان خود را تضمین کرده‌اند. ادعا شده است که مؤثرترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی، با توجه به تغییرات و تحولات شگرف، کارامدتر و توانمند کردن منابع انسانی سازمانهاست.
در این نوشتار سعی شده است عواملی که برتوانمندسازی منابع انسانی در سازمانها اثرگذارند مانند: توان ذهنی، توان جسمی، مهارت، دانش و انگیزه بررسی شوند. نتایج نشان می‌دهد که این عوامل پنجگانه موجب بالندگی و توانمندسازی منابع انسانی می‌شوند و عامل اساسی و مهمی در توسعه و بقای سازمانها به خصوص در بازارهای رقابتی به شمار می‌آیند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Variables in Human Resource Empowerment

نویسنده [English]

  • H Mohammadi
چکیده [English]

Intelligent managers are well aware that the more they invest in their human resources, the higher efficiency and competitive advantage they may expect. That's why leading organizations regularly devote significant amounts of time and investment to their human resource development.
The current discussion aims to look at significant factors involved in human resource empowerment, mental and physical capacity, skills, knowledge and motivation thereof. Results show these five factors are most decisive in human resource empowerment and as a result, affect organizations' chances to develop and survive in a competitive market. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources
  • Empowerment
  • Competitive advantage
 
1.ابطحی، سید حسین و سعید عابسی (1386)، توانمندسازی کارکنان ، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.
2.ابطحی، سیدحسین و عادل  صلواتی(1385)، مدیریت دانش در سازمان، انتشارات پیوند نو.
3. بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران (1387)، توانمندسازی منابع انسانی، انتشارات اندیشه گستر.
4. بیک زاده مرزبانی، ناصر و حسین سوری (1385)، مدل راهبردی مدیریت دانش در توانمندسازی و توسعه پایدار منابع انسانی، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تهران.
5. رابینز، استیفن (1387)، رفتار سازمانی، ترجمة علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، جلد اول، دفتر پژوهش های فرهنگی.
6.رضائیان، علی (1382)، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ پنجم، انتشارات سمت.
7.زاهدی، شمس السادت، سیدمهدی الوانی و ابوالحسن فقیهی (1379)، فرهنگ جامع مدیریت، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
8.سلطانی، ایرج (1383)، مدیریت عملکرد بسترساز پرورش منابع انسانی (ارزیابی عملکرد کارکنان)، انتشارات ارکان، چاپ دوم.
9. عطافر، علی و مهدی شریعت منش (1386)، بررسی ویژگی های نیروهای انسانی کلیدی و نقش آنان در ارزش‌آفرینی برای سازمان، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تهران.
10.گریفین و مورهد(1383)، رفتار سازمانی ، ترجمة سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.
11 لاودن، کنث سی و جین پریس (1378)، نظام های اطلاعات مدیریت، ترجمة عبدالرضا رضایی‌نژاد، انتشارات رسا.
12.مزیدآبادی فراهانی ، امیرحسین (1383)، بررسی تأثیرات کاربرد فن‌آوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان ، پایان‌نامه ، دانشگاه تهران، تهران.
13.مقیمی، سید محمد (1384)، کارآفرینی در سازمان های دولتی ، انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
14.میرسپاسی، ناصر (1384)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ، انتشارات میر.
15.هرسی، پال و کنث بلانچارد (1380)، مدیریت رفتار سازمانی ، ترجمة علی علاقه‌بند، انتشارات امیرکبیر.
16.هندی، چارلز (1376)، خدایان مدیریت ، ترجمة کهزاد آذرهوش، انتشارات فرا.
17. Bajaria, H.J.(2000), Knowledge creation and management : inseperable twins, in: Total Quality Management, Vol.11, No.4.
18. Carter, M. (2001), Strategic planning (in nonprofit or for profit organizations), http://www.Strategic planning .com 
19. Conger Jay  A. & Rabindra N. Kanungo (1988),The empowerment process : Integrating Theory & Practice, Academy of Management Review, Vol.13.No.3.
20. Davenport , T.H. and L. Prusak (1988), Working knowledge, how organizations manage what they know, Boston: Harvard Business School Press.
21. Ivancevich, J. and R. Konopaske and M. Matteson (2005), Organizational behavior and management , NewYork : McGraw – Hill.
22. Josephe, M. (1999), Design principles for an inovating company , Academy of Management Executive.
23. Klagge, J. (1996), Defining discovering and developing Personal Leadership in Organizations , Management development review.
24. Kreitner, R. (1996), Management , Delhi: Houghton on Mifflin company.
25. Melhem,Y. (2004), The antecedents of customer contact employees empowerment, Employee Relation, Vol.26, No.1.
26. Morrison, R. (1997), The relation between Leadership styles & empowerment on job satiafaction of Nurses,  Nurse Adm.
27. Mullins, L. (1999), Management and organizational behavior, London: Prentice Hall.
28. Nonaka, I.(2001), Dynamic theory of organizational knowledge creation, Inorganization Science, Vol.5, No.1.
29.Quinn,R.E. and G.M. Spreitzer (1997), The road to empowerment: seven questions every leader should consider organizational dynamics, Journal of Quality Management, Vol.26, No.2.
 30. Spreitzer, G. M. (1996), Social structural characteristics of  psychological empowerment, Academy of  Management Review , Vol.39. No.2.
31. www.todays engineer.org/jan03/pyramid.htm