بررسی عوامل موثر برمشارکت اعضای تعاونی آب بران در مدیریت منابع آب کشاورزی استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ازشد ترویج و اموزش کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(گروه توسعه و ترویج و اموزش کشاورزی)

3 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تریت مدرس(گروه ترویج و اموزش کشاورزی)

چکیده

طی دو دهه اخیر به علت کم آبی در سرتاسر جهان،به مقوله نقش تعاونیهای آب بران در مشارکت کشاورزان در مدیریت آب کشاورزی توجه زیادی شده است.هدف تحقیق توصیفی حاضر نیز بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در تعاونیهای آب بران استان قزوین در مدیریت منابع آب در سال 1390 است. جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه اعضای تعاونی آب بران قزوین (N=1000(است که از میان انها با استفاده از فرمول کوکران 144نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.روایی پرسشنامه با استناد به دیدگاه های صاحب نظران و کارشناسان تائید و پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30پرسشنامه و محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف(بین70% تا95%) تائید شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSSنسخه 17 صورت گرفت.برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته ااز آزمون تحلیل همبستگی اسپیرمن  وبه منظور تبیین میزان تغییرات و تعیین معادله تخمین دیدگاه کشاورزان نسبت به فرایند مشارکت در تعاونیهای آب بران از رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد.نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین فاصله مزرعه تا مرکز خدمات کشاورزی ،میزان اراضی و سطح زیر کشت آبی،میزان درامد سالانه زراعی و غیر زراعی،میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و میزان تماسهای ترویجی با مشارکت کشاورزان عضو تعاونی آب بران در مدیریت منابع آب رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای فاصله مزرعه تا نزدیکترین مرکز خدمات کشاورزی ،میزان تماسهای ترویجی و آب بها 49.9% از تغییرات مشارکت کشاورزان در تعاونیهای آب بران را در مدیریت منابع آب تبیین کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors Affecting participation of water User،s cooperative members in Management of Agricultural water Resources in Qazvin province

نویسندگان [English]

  • F Akhanan 1
  • S.M Hossini 2
  • M CHizari 3
چکیده [English]

In last two decades،the category of water users cooperative for farmers participatory in agricultural water management has been highly considered due to dehydration all over the world.The major purpose of this study was to examine the factors that influence on farmer،s participation in water user،s cooperative in water resources management in 2011.The statistical population was all farmers that are members of water user cooperative in Qazvin province(N=1000). According to Cocran formula 144 persons was chosen an sample by using simple random sampling method.Instrument validity was established by a panel of experts and its reliability was confirmed by filling out 30 questionnaires.Cronbach alpha coefficient was calculated for different parts between 0.70 to 0.95. Data analysis was done by SPSS 17 software. Relationship between independent variables and dependent variable was distinguished using correlation Spearman test and a regression model was estimated for explaining effect of farmers observatory on participation in water user،s cooperative.The result of correlation Spearman test are shown that there is a significant and positive relationship between the distance of farm from agricultural services center،level of irrigated land،level of laterally and farming annual income:level of using informational resources and level of extension contacts with participation of water users cooperative members in management of water resources.Also، the results of stepwise regression are shown that farm distance from the nearest agricultural services center،extension contacts and water price exolained about 49% of variation of farmer،s participation in management of water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • water User
  • s cooperative
  • Qazvin province