بررسی راهبردی تعاونیهای کشاورزی استان همدان مطالعه موردی تعاونیهای طیور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه روستایی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه بو علی سینای همدان

چکیده

تعاونیها یکی از الگوهای موفق اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان و از عمده ترین نهادهایی هستند که توانایی قرار گرفتن در خدمت توسعه پایدارو برقراری عدالت را دارند.در کشورهای در حال توسعه،دولتها تعاونیها را ابزاری مطمئن در جهت پیشبرد برنامه ها ملی می دانند.بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی نقاط قوت و ضعف،فرصتها و تهدیدهای تعاونیهای کشاورزی فعال در بخش طیور استان همدان با استفاده از مدل SWOT در سال 1390 است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی-توصیفی بوده که برای گرد آوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده است.ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده که برای تعیین روایی آن از نظر استادان و متخصصان مرتط استفاده و پایایی آن نیز با به کارگیری آزمون آلفای کرونباخ 89% تایید شده است.حجم نمونه 56 نفر بوده که با استفاده از سرشماری انتخاب شده اند. تحلیلهای حاصل از مدل SWOT نشان میدهد که تعاونیهای مورد مطالعه علی رغم برخورداری از نقاط قوت قابل توجه،با نقاط ضعف و تهدیدهایی نیز مواجهند که آنها را در رسیدن به اهدافشان با مشکل روبرو ساخته است.متناسب نبودن قیمت تمام شده محصول تولیدی با قیمت خرید آن،بالا بودن هزینه های تجهیزات سالنهای مرغداری،عدم توانایی تعاونیها در باز پرداخت اعتبارات دریافتی،کمبود سرمایه و نقدینگی از جمله این نقاط ضعف هستند.با این حال،وضعیت بهداشتی مناسب در واحدهای مرغداری،بالا بودن سطح آگاهی فنی و تخصصی اعضای تعاونی ،دسترسی به موقع به دامپزشک و واکسیناسیون طیور،مشارکت اعضا در مراحل مختلف تصمیم گیری در شزکتهای تعاونی،افزایش استفاده از مصرف گوشت مرغ به جای گوشت قرمز،اهمیت محصولات صنعت مرغداری به عنوان بخشی از غذای جامعه و وجود پشتوانه قوی علمی در زمینه علوم دام و طیور از مهمترین نقاط قوت و فرصتهای پیشروی تعاونیهای طیور در استان همدان تشخیص داده شده اند. در انتها بر اساس یافته های استنباطی،چهار راهبرد WT،WO،ST،SO ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

strategic Assessment of Agricultural cooperatives in the Hamedan province (Case study poultry cooperatives)

نویسندگان [English]

  • L Sayar zolikhaei 1
  • S Latifi 1
  • A Yaghobi farani 2
چکیده [English]

Cooperative was one of the most successful economic and social patterns in the world and one of the most major institutions that have major effect in sustainable development and justice.In developing countries،cooperative considered as a tool for promoting national programs.The main purpose of this study was to analyze strengths،weakness،opportunities and threats of active agricultural cooperatives using SWOT analysis in the poultry sector in the Hamedan province in 2010.The research type was the applied-descriptive that data were gathered by admeasurment method.To determine the validity of the questionnaire،opinions of professors and spicialists were used and its reliability using Cronbach Alpha were confirmed(0.89).sample size is 56 which are selected using the census.SWOT analysis show that cooperatives despite having considerable strengths،but they have weaknesses and threats which attaining their goals are faced difficulties.Factors such as Grotesqueness of the product purchase price with final price ،high cost of poultry equipments،Inability of cooperatives to repay funds and Lack of the capital are weaknesses.However the main strengths and opportunities including proper hygienic position in poultry units high level of technical cognition and knowledge of members،timely access to a veterinarian and vaccinated poultry،members participation in various stages of decision makhng in cooperative،increasing the consumption of poultry instead of red meat،importance of poultry products as food in consumption pattern،and strong scientific support in the field of poultry sciences.Finally،based on results،the four strategies SO،ST،WO and WT ARE PRESENTED.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poultry cooperatives
  • strategic assessment
  • Agricultural cooperatives
  • Hamedan Province