بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه زنجان

چکیده

هدف کلی مطالعه حاضر،بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاهای استان همدان در سال 1390 است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از یک پیمایش مقطعی در زمینه کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و اعضای آنها در سطح استان همدان انجام شده است. به این منظور با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای،20شرکت تعاونی انتخاب شدند و 400 نفر از اعضای آنها با استفاده از پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند.آزمون آماری آلفای کرونباخ  نشان داد که پرسشنامه پایایی بالایی دارد.این مطالعه همچنین برای گرد آوری داده های ثانویه ،از اسناد و مدارک تعاونیها استفاده کرده است.در روش تحقیق با استفاده از تکنیک تجزیه مولفه های اصلی ،شاخصهای مختلف در قالب کمیت واحد تلفیق شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ارائه خدمات به اعضا-که بیش از 41%از کل واریانس را به خود اختصاص داده است(pct of Var=41.6%) مهمترین مولفه ارزیابی عملکرد و دومین مولفه ،درصد فروش محصولات کشاورزی به شرکتهای تعاونی بوده(pct of Var=29.1%) که بیش از 29% از کل تغییرات  را تبیین نموده است. تغییرات عضویت و سرمایه سرانه در طول زمان با تبیین بیش از 12 درصد تغییرات(pct of Var=12.4%) به عنوان سومین مولفه در ارزیابی عملکرد تشخیص داده شدند. همچنین رتبه بندی شاخص ترکیبی عملکرد نشان داد که از نظر ارائه خدمات به اعضا ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد 5.3% پایین ترین عملکرد و شرکت تعاونی روستایی پیروز با عملکرد 11.5 بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.از نظر درصد فروش محصولات به شرکت تعاونی ،شرکت پیروز با عملکرد 10.2 بالاترین عملکرد  و شرکت آبشینه با عملکرد 3.3 پایین ترین عملکرد را داشته و از نظر تغییرات در طول زمان ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد1.4 پایین ترین و شرکت تعاونی آرش با عملکرد 7.9 بالاترین عملکرد را نسبت به سایر شرکتها به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

survey of Rural cooperatives Return in Hamedan province

نویسندگان [English]

  • J Jahani 1
  • A GHidi 2
  • E Karami dehkordi 2
چکیده [English]

The main purpose of this study is to survey of of rural cooperatives return in Hamedan province in 2011.This study is descripive-analiical which data were collected using questionnaires.For this purpose،20 rural cooperatives were collected by cluster random sampling method and with 400 members are interviewed.Calculating the Cronbach Alpha indicate the high reliability of questionnaire.Also،second data were collected form cooperaives archive.
he resultsof this study show that providing services to member is the most important factor of return (pct of var=41.6) and second fantor is sale percent of agricultural production to cooperatives (pct of var=29.1). 
The membership alteration and percapita capital that explained about 12 percent of variance are the third factor in evaluation of return.Also،ranking of return combinational index show that rural cooperative of Abshineh has the lowest return (5.3) and rural cooperative of Pirooz has the best return(11.5) in providing services.Rural cooperative of pirooz has the best return in sale percent of agriculural production to cooperatives(10.2).but rural cooperative of Abshineh has the lowest return(3.3).Besides،rural cooperatives of Abshine and Arash have the lowest and best return respectivvely in alterations during the time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural cooperatives Return
  • cooperrative
  • return
  • Hamedan