عوامل اقتصادی موثر بر توانمند سازی اعضای تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار(گروه ترویج و اموزش کشاورزی)

2 دانشجوی دوره دکترا و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتصادی موثر بر توانمند سازی اعضای تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام انجام گرفته است.این تحقیق به لحاظ هدف،کاربردی و به لحاظ روش،توصیفی است.جامعه اماری تحقیق را کلیه زنان عضو تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام(د=1242)در سال1389-90 در بر میگیرد که از میان انها با استفاده از نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با انتساب متناسب ،128 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار تحقیق،پرسشنامه ای بوده که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان و پایایی بخشی از پرسشنامه(عوامل اقتصادی)نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کورنباخ(91%) تایید شده است. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین متغیرهای میزان ایجاد و راه اندازی کسب و کار ،کنترل درآمد،ایجاد و پرورش روحیه کارآفرینی و شناخت بازار(همگی از طریق تعاونی)با میزان توانمند سازی اعضا رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.نتایج رگرسیون گام به گام در خصوص تاثیر گذاری هشت متغیر مورد مطالعه بر توانمندسازی اعضا نیز مبین ان است که متغیر ایجاد کسب و کار از طریق تعاونی مهمترین عامل تاثیرگذار بر توانمندسازی اعضاست.این متغیر توانایی تبیین 7.6% از واریانس توانمندی اعضا را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economical factors Affecting on Empowerment of memxers of Women Rural cooperatives in Ilam province

نویسندگان [English]

  • M Niknami 1
  • Z Bandrez 2
  • D Samari 1
چکیده [English]

The purpose of this stady was to identify economical factors affection on empowerment of members of women rural cooperatives in Ilam province.this study was an applied research and was done by descriptive method.The statistical population of this research consists of all of the members women of rural cooperatives in Ilam province in 2010-11 (N=1242)،which 128 members have been chosen by simple random sampling method.The instrument for collecting data was a questionnaire which its validity was confirmed by jury of experts and its reliability was established through calculating Cronbach Alpha coefficient (0.91). The results of Espirman correlation test showed that there is a positive and significant relationship between the build and operate the business،controlling income،buihd entrepreneurial spirit،and market cognitive with empowerment of members. The result of regression analysis regarding the effectiveness of eight studied variables on empowerment of members indicated that build and operate the business through cooperatives was the important factor on em powerment of members.This variable could just specify 7.6% of variance of dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economical Factors
  • Empowerment
  • Women Rural Cooperatives