بررسی عوامل موثر بر تقویت روحیه کارآفرینی اعضای تعاونی تولید کشاورزی شهرستان آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه ترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 استاد یار گروه ترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 استاد یار گروه ترویج و آموزش کساورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

بی شک روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مبین این واقعیت است که اقتصاد تحت تاثیر کارآفرینی است.هنگامی که کارآفرینی به حوزه تعاونی وارد میشود می توان امیدوار بود که تعاونی با بهره گیری از عواملی همچون خلاقیت و نوآوری،شناسایی و بهره گیری از فرصت و ریسک پذیری میتواند در فضای کسب و کار جایگاه قابل قبولی را بیابد و موفق عمل نماید، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تقویت روحیه کارآفرینی اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان آمل در سال 1390-91 است. جامعه اماری این تحقیق شامل 2029 نفر از اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی است.حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر 234 نفر تعیین شد.نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و در نهایت 219 نفر به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند.روش تحقیق،ترکیبی از روشهای کمی و توصیفی-استنباطی است.برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار 15 spssاستفاده شد.برای تعیین پایایی ابزار تحقیق،تعداد 25 پرسشنامه در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان بابل توزیع گردید.مقدار آلفای کرونباخ و تتای ترتیب به ترتیب 88% و89% به دست امد که نشان دهنده قابل اعتماد بودن پرسشنامه است.نتایج حاصل از ضریب همبستگی کندال تاو نشان داد که بین عوامل روانشناختی-شخصیتی،اجتماعی-فرهنگی،آموزشی،سازمانی و تقویت روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.همچنین 31.6 درصد از واریانس تقویت روحیه کار آفرینی توسط چهار عامل اقتصادی،آموزشی،روانشناختی-شخصیتی و سازمانی تبیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective factors on reinforcement of Entrepreneurship Moral of agricultural production cooperativs members in Amol Township

نویسندگان [English]

  • F Tavasoli 1
  • M Chrmchian Langroodi 2
  • A Ahmadpur 3
چکیده [English]

Undoubtedly،the process of economic development in developing countries،reflects that the economy has afected entrepreneurship.When the entrepreneur is applied to the cooperatives ،it can be hoped that whit cooperatives benefiting from factors such as creativity and innovation،identify the opportunities and risks can in the business environment have created good position.Therefore،the main objective of this study is to investigate of effective factors on entreprenurship morale reinforcement of agricultural production cooperative members in Amol township in 2011-2012.The statistical population included 2029 members of agriculture prodution cooperatives.The sample size was determined 234 using Cochran،s formula. Finally 219 questionnaires were completed through stratified random sampling technique.Research methodology  was a combination of descriptive-analysis the data،SPSS 15 was used. In order to investigate the reliability of research questionnaire،25 agricultural production cooperatives members in Babol were randomly selected that Cronbach،s alpha and ordinal theta were calculated 0.88 and 0.89 respectivety.results of Kendall،s tau correlation coefficient indicate that between paycholigical-personality، socio-culturalفeconomical،educational and reinforcement of entrepreneurship moral is a positive and significant relationship at the one percent level.Also،about 31.6 percent of entrepreneurship morale reinforcement variance was determined  through factors of economical،educational،psychological-personality،institutional.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship moral
  • Agricultural prodution
  • Cooperatives
  • Amol