عوامل موثر در اثر بخشی دوره های اموزشی برگزار شده در شرکتهای تعاونی کشاورزی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد ابهر،گروه مدیریت کشاورزی

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

3 استاد یار دانشگاه زنجان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر،بررسی عوامل موثر در اثر بخشی دوره های آموزشی برگزار شده در شرکتهای تعاونی کشاورزی استان زنجان در سال 1389-91 است. روش تحقیق این مطالعه،توصیفی-همبستگی و ابزار جمع اوری اطلاعات،پرسشنامه محقق ساخته است که از روایی و پایایی(ضریب آلفای کرونباخ=91%) لازم برخوردار است.جامعه آماری این تحقیق 165 نفر از اعضای شرکتهای تعاونی کشاورزی استان زنجان را در برمیگیرد که از این میان با روش نمونه گیزی تصادفی خوشه ای 116 نفر انتخاب شدند.داده های جمع آوری شده با نرم افزار (16) spss تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق حاضر نشان میدهد بین اهداف آموزشی،روش و امکانات آموزشی،آموزشگران و محتوا با اثر بخشی دوره های اموزشی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.از میان عوامل موثر در اثر بخشی،مواردی همچون:روشن و صریح بیان شدن مطالب و جدید بودنشان،مشخص بودن اهداف دورهها،اجرایی و کاربردی بودن مطالب،تناب روشها با محتوا،تلفیق مطالب نظری با عملی و همچنین نحوه برخورد و تطبیق آموزشگران با فراگیران و آشنایی راگیران با تاثیر دوره ها در رشد و ارتقای شغلی مهمترین عوامل به شمار می آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors on effectiveness of educational courses held in the agricultural cooperatives in Zanjan province

نویسندگان [English]

  • I Khesali Langroodi 1
  • Sh KHeiri 2
  • J Yaghobi 3
چکیده [English]

The aim of the current research is to survey the effective factors on effectiveness of educational courses held in agricultural cooperatives in Zanjan province in 2010-2011. the methodology of this stady is descriptive-correlation and questionnaire was used to collect information that had necessary validity and reliability(0.91). the statistic society of this study includes 165 individuals that are members of agricultural cooperative of zanjan which 116 individuals were collected by cluster random sampling method.Data was analyzed by the PSS(16). the result showed that there was positive and significant relationship between educational goals،educational tools،educators contents and the effectiveness of educational courses. Explicit statemen and newness of subjects،distinguished aims of courses،suitability of methods with content،practicability of subject،also the way that trainers behave trainees،familiarity of trainees with effectiveness of courses in job growing are the most important factors on effectiveness of educational courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational effectiveness educational Agricultural cooperatives