الگوی کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی اداره کل تعاون استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

کارآفرینی، خلاقیت و کسب ‌و‌کارهای مخاطره‌آمیز سوخت موتور اقتصاد پیشرفته را فراهم می‌کنند. اقتصاد جهانی در شرف تحول و ایجاد تغیرات ژرف و اساسی است و به طبع سازمانها و صنایع تولیدی و خدماتی از این امر مستثنی نیستند. شرایط محیطی و قواعد بازی رقابت به‌ حدی بی‌رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن هستند که سازمانها دیگر نمی‌توانند تنها با تغیرات روبنایی مثل تغییر روشها، سیستمها، ساختار، فناوری و غیره حیات و بقای بلندمدت خود را تضمین کنند. همچنین آنها نمی‌توانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و یا اجرای چند طرح کارآفرینانه بر رقبای کوچک، چابک، نوآور، فرصت گرا و کم هزینه فایق آیند. آنها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان روحیه کارآفرینانه پیدا کنند و بتوانند به راحتی، مستمر و به طور فردی یا گروهی فعالیتهای کارآفرینانه خود را به اجرا در‌آورند. این مهم مستلزم پیاده‌سازی پدیده‌ای مهم تحت عنوان کارآفرینی سازمانی ‌است. هدف این پژوهش، انتخاب مدل کارآفرینی سازمانی مناسب اداره تعاون استان تهران در سال 1389 است. این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه مورد مطالعه آن در برگیرنده 12 نفر از مدیران سطوح مختلف اداره تعاون استان تهران است. ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه‌ای، مقالات و  پرسشنامه‌‌ای به شمار می‌آید که به روش فرایند سلسله مراتبی AHP طراحی و در روش AHP [1] نرخ ناسازگاری پاسخها محاسبه می‌گردد و پاسخهای با نرخ ناسازگاری بالا کنار گذاشته می‌شود. این روش به نوعی نشاندهنده پایایی پاسخها نیز هست. در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار ExpertChoice(EC)، تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده ‌صورت گرفته است. پس از مقایسه زوجی و محاسبه وزنهای نسبی شاخصها و مدلها، از بین شاخصهای کارآفرینی سازمانی، شاخص اهداف و استراتژیها بالاترین رتبه را کسب کرده‌اند و در نهایت مدل کارآفرینی سازمانی مناسب برای اداره مذکور، مدل تعاملی کوراتکو تشخیص داده و انتخاب شد.[1]. Analytical  Hierarchy Process 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Entrepreneurship Pattern Tehran Province Department of Cooperation Case Study

نویسندگان [English]

  • D Hosseinpour 1
  • F Zareivash 2
1 Faculty Member of Allameh Tabataba’i University
2 Master’s Degree in Public Administration
چکیده [English]

Entrepreneurship, innovation and risky businesses fuel the engine of advanced economy. Global economy is about to evolve fundamentally and therefore so does production and service organizations and industries. Circumstances and rules of competitions are so cruel, complex, dynamic, and unreliable that organizations can’t no longer just survive by surface adaptations, such as changes in methods, systems, structures, technology and etc. Also they can’t overcome their small, agile, innovative, opportunist and low expense rivals with a few number of innovative or entrepreneur individuals or with a number of entrepreneurship plans. They must provide conditions so that every employee would find entrepreneur spirit and can implement their entrepreneurship activities easily, continuously and individually or collectively. This requires implementing an important phenomenon called organizational entrepreneurship. The purpose of this study is to select a suitable entrepreneurship model for Tehran Province Department of Cooperation. Data gathering tools were library studies, articles and questionnaires which were designed by Analytical Hierarchy Process (AHP) method. In AHP method the incompatibility rate of answers is calculated,  and answers with high incompatibility rate are omitted. In a way, this also confirms the reliability of the answers. ExpertChoice (EC) software was used to analyze collected data. After pair comparison and calculating relative weight of indexes and models, the index of objectives and strategies ranked the highest in organizational entrepreneurship, and in the end, the appropriate entrepreneurship model for the aforesaid department was selected to be the Kuratco interactive model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Organizational Entrepreneurship
  • Analytical hierarchy process (AHP)
  • Tehran Province
 
1. احمد ­پور داریانی، محمود(1386)، کارآفرینی: تعاریف نظریات و الگوها، نشر شرکت پردیس.
2. خاکی، غلامرضا(1379)، روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد.
3. فیض­­بخش، سید­علیرضا و حمیدرضا تقی­یاری (1384)، کارآفرینی، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
4. قدسی­پور، سید­حسن (1388)، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران).
5. صمد آقایی، جلیل (1379)، سازمان­های کارآفرین، نشر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه­ریزی.
6. مقیمی، سیدمحمد(1384)، کارآفرینی در سازمان­های دولتی، نشر فراندیش.    
7.Antonic,B., R.D. Hisrich (2004), Corporate Entrepreneurship Contingencies and Organizational Weaith Creation, Journal of Management Development, 23(6): 518-550.
8.Cornwall ,J. R. and B. Perlman (1990), Organizational Entrepreneurship, Boston, MA:Irwin.pp.20.
9.Drucker. P.F. (1995), Entrepreneurial Strategies, Calif. Manage. Rev., 27: 9-25.
10.Echols A.E. and C.P. Neck (1998), The Impact of behaviours and Structure on Corporate Entrepreneurial Success, Journal of Managerial Psychology, 13  (1/2):38-46.
11.Zahra & et al. (1999), Environment, corporate entrepreneurship and financial performance: a taxonomic approach, Journal of Business Venturing, 8(4):319-40.
12.Zampetakis, L.A. & V. Moustakis (2007), Entrepreneurial behavior in the Grewk public Sector, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Reseach, 13(1): 19-38.