موانع به کارگیری تجارت الکترونیک در تعاونیهای توزیعی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و مشاور معاونت توسعه مدیریت وزارت بهداشت

2 مدرس دانشگاه و رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

امروزه تجارت الکترونیک یکی از راهکارهای مهم حفظ مزیت رقابتی در شرکتها محسوب می شود. با توجه به اجرای برنامه پنجم توسعه کشور و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که سهم 25درصدی برای بخش تعاون از اقتصاد کشور را هدفگذاری نموده است و با در نظر گرفتن این واقعیت که شرکتهای تعاونی توزیعی حجم قابل توجهی از بنگاه های موجود در ایران را تشکیل داده‌اند، شناسایی موانع و مشکلات به کارگیری تجارت الکترونیک در آنها دارای  اهمیت ویژه ای خواهد بود. بر این اساس تحقیق حاضر قصد دارد تا به بررسی چنین موانعی در تعاونیهای توزیعی استان تهران بپردازد.  بدین ترتیب پژوهش حاضر در سال 1389 با هدف بررسی موانع به کارگیری تجارت الکترونیک در تعاونیهای توزیعی استان تهران تدوین شده است. نوع تحقیق کاربردی، کمی و گذشته نگر و ابزار جمع آوری داده ها در آن پرسشنامه است. تعداد تعاونیهای توزیعی استان تهران 4000 عدد بوده که مدیران عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان جامعه آماری مد نظر قرار گرفته و با استفاده از  فرمول کوکران، حجم نمونه 187محاسبه شده است.
نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که موانع مالی، مشکلات فنی و موانع رفتاری- فرهنگی مهمترین موانع درون‌سازمانی و عدم آمادگی و نبود قابلیت لازم در شرکای تجاری، نبود رقابت کافی در کسب و کارهای مشابه و عدم آمادگی و تمایل مشتریان مهمترین موانع برون‌سازمانی در به کارگیری تجارت الکترونیک در تعاونیهای توزیعی استان تهران به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Obstacles in Applying Electronic Commerce in Distributive Cooperatives in Tehran Province

نویسندگان [English]

  • M.M Alamdar Meybodi 1
  • V.R Mirabi 2
  • J Mohammadgholinia 3
1 Master’s Degree in Executive Management, Consultant of Deputy Chief of Development of the Ministry of Health & Medical Education
2 University Instructor, Dean of the Management Faculty in Azad Islamic University, Central Tehran Branch
3 University Instructor in the Islamic Azad University, Birjand Branch
چکیده [English]

In the world today, e-commerce is known as a major comparative advantage for many companies. Considering the administration of the Fifth National Development Plan and the Policies of Article 44 of Constitution, which allocates a share of 25 percent for cooperation sector in the national economy, and considering the fact that distributive cooperatives constitute a significant portion of companies in Iran, identifying problems and obstacles in applying e-commerce in such organizations would be of great importance. Therefore, this study aims to investigate these obstacles in distributive cooperatives in Tehran Province. The current study was carried out with the purpose of investigating the obstacles to apply e-commerce in distributive cooperatives in Tehran province in 2010. The research type is applied, quantitative and retrospective. Questionnaires were used to gather data. Total number of distributive cooperatives in Tehran is 4000. Directing managers or one of the members of the board of directors were selected as the population of study, and by applying the Cochran formula the appropriate sample size was determined to be 187.
Results show that financial deficits, technical problems, and behavioral-cultural barriers were the most important “Internal obstacles” and lack of necessary capabilities in business partners, lack of adequate competition in the market and lack of interest in customers were the most important “external obstacles” in applying e-commerce in distributive cooperatives in Tehran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-commerce
  • Distributive Cooperatives
  • Internal Obstacles
  • External Obstacles
سرمد سعیدی سهیل (1381)، بررسی موانع محیطی و ارایه الگوی مناسب برای استفاده از تجارب تجارت الکترونیکی، رساله دکتری، واحد علوم و تحقیقات.
3. Gadvin. J. (2001), Privacy and security  concerns as major barriers for e-commerce : a survey study, Information Management & Computer Security, 9(4): 165-174.
4. Macgregor , L. V. (2005), A basic model of electronic commerce adoption barriers A study of regional small businesses in Sweden and Australia, Small Business and Enterprise Development, 12(4): 510-527.
7. Rajesh & Bee Theng Lau (2008), Barrieriers To The Adoption of
E-Commerce Among Small And Mediumsized  Enterprises: A Study On The Non-Adopters In Malaysia.