بررسی نقش تکنیک امتیازی متوازن در بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی توزیعی و تولیدی مطالعه موردی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشهد

3 عضو هیئت علمی دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا(ع) مشهد

چکیده

سازمانها برای موفقیت خود باید از شرایط موجود خویش آگاهی داشته باشند و بتوانند وضعیت آینده را  پیش‌بینی نمایند و واکنشی مناسب نسبت به تغییرات محیطی نشان دهند. لازمه این امر تدوین راهبردهای مناسب، اجرای صحیح آنها و ارزیابی دقیق این اجراست. در این راستا تکنیک امتیازی متوازن، راهبردهای سازمان را پیاده‌سازی و آنها را ارزیابی می‌کند. این تکنیک سازمان را از چهار منظر مختلف، شامل منظر مالی، مشتریان، فرایند داخلی و آموزش و رشد و نیز روابط میان آنها مورد توجه قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی کاربرد تکنیک امتیازی متوازن در عملکرد شرکتهای تعاونی توزیعی و تولیدی در استان خراسان رضوی است. در این تحقیق جامعه آماری، مدیران و سهامداران شرکتهای تعاونی توزیعی و تولیدی در استان خراسان رضوی هستند. به منظور استخراج‌ داده‌های مورد نیاز از جامعه آماری، از پرسشنامه استفاده شده است. به علت مشخص نبودن تعداد مدیران و سهامداران مورد بررسی، جامعه آماری نامحدود می‌باشد. در این پژوهش نمونه آماری مورد بررسی تمامی مدیران و سهامدارانی هستند که به پرسشنامه‌‌ها پاسخ داده‌اند و توانسته‌اند نظر خود را بیان کنند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع نمونه‌گیری ساده است که تعداد آن پس از جمع‌آوری 23 پرسشنامه اولیه، از طریق فرمول کوکران، 124 عدد برآورد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش شاخصهایی که برای بهبود عملکرد درنظر گرفته شده  عبارتند از: درآمد، هزینه، رضایت مشتری و کارایی.
در تحقیق حاضر که در سال 1389 انجام گرفت مشخص شد که چهار منظر تکنیک امتیازی متوازن می‌تواند موجب بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی توزیعی و تولیدی گردد. بنابراین توصیه می‌شود شرکتهای تعاونی توزیعی و تولیدی از این تکنیک برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند. همچنین اداره تعاون نیز اقداماتی را برای ترویج و استفاده بهینه از این روش انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Balanced Scorecard in Improving the Performance of the Production and Distribution Cooperative Companies (Khorasan Province Case Study)

نویسندگان [English]

  • M Rostampour 1
  • M Mousavi 2
  • M Moradi 3
1 Master’s Degree in Business Administration – Financial Management, Islamic Azad University, Neyshabour Branch
2 Assistant Professor and Faculty Member of Payam-e Nour University of Mashhad
3 Faculty Member of Imam Reza Non-profit University of Mashhad
چکیده [English]

In order to be successful, organizations should be aware of their current conditions, predict the future status and provide suitable feedback to environmental variances. This requires compiling suitable strategies, correct implementations of these and accurate evaluation of this implementation. For this purpose, balanced scorecard technique implements and evaluates strategies of organization. This technique considers the organization from four different aspects including financial, customers, internal process and education & development and also the relations between these. The purpose of this study was to investigate and evaluate the application of balanced scorecard technique in performance of production and distribution cooperative companies in Khorasan Province.  The statistical population of this study was managers and shareholders of production and distribution cooperative companies in Khorasan Province. In order to gather data from the statistical population, questionnaires were used. Because the number of managers and shareholders under study were not distinguishable or when they were, the number was statistically too high, the statistical population is unlimited. In this study the statistical sample includes managers and shareholders who filled the questionnaires and were able to express their opinion. Simple sampling method was used and, after 23 preliminary test its size was calculated to be 124 according to Cronbach's Alpha Coefficient. Indexes considered for improving performance were: income, expenses, customer satisfaction and efficiency.
The current study, which was conducted in 2010 revealed that the four aspects of balance scorecard technique can improve the performance of production and distribution cooperative companies. Therefore it is recommended that production and distribution cooperative companies utilize this technique in order to improve their performance. Also the Ministry of Cooperation can take measures to extend and optimize the use of this technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance improvement
  • Cooperative Company
  • Balanced Scorecard
  • Khorasan
زنجیردار، مجید، زرین طالبی فراهانی، مسلم موسوی بصری، ندا لونی (1389)، مقایسه سیستم­های سنجش عملکرد و تحلیلی بر کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم نوین سنجش عملکرد، بررسی­های بازرگانی، شماره 41، ص 42.
2.سرمد، زهره، عباس بازرگان، الهه حجازی (1381)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، مؤسسه انتشارات آگاه.
3.شباهنگ، رضا، محمدحسن ابراهیمی سروعلیا (1384)، طراحی و اجرای BSC به عنوان سیستم جامع ارزیابی عملکرد، اقتصاد و مدیریت، شماره 67، ص 1 تا 7.
4.عبدالهی، جواد (1386)، متناسب­سازی و ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در شرکت همکاران سیستم، کارشناسی­ارشد، دانشکده حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
5.کاپلان، رابرت، دیوید نورتون (1388)، دستاورد اجرا: متصل کردن استراتژی به عملیات برای دستیابی به مزیت رقابتی، ترجمه محمدرضا عاطفی، گروه ناب.
6.کاپلان، رابرت، دیوید نورتون (1386)، تبدیل استراتژی از حرف به عمل "کارت امتیازی متوازن"، ترجمه ملماسی و سیفی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
7.کاپلان، رابرت، دیوید نورتون (1386)، سازمان استراتژی محور، ترجمه پرویز بختیاری، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
8.گل­محمدی، حمید، محمدتقی مدرس (1384)، مباحث نوین در مدیریت شرکت­های تعاونی، انتشارات گلپایگان.
9.نیون، پل (1386)، ارزیابی متوازن- گام به گام- راهنمای طراحی و پیاده­سازی، ترجمه پرویز بختیاری و دیگران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
10.یوران اولوه، ا. شوستراند (1384)، کارت امتیازی متوازن، ترجمه علیرضا علی­سلیمانی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
11.Bose, Sanjoy (2007), Applying the balanced scorecard for better performance of intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, 8 (4): 653-665.
12.Braam, Geert J.M. Nijssen, Edwin J. (2004), Performance effects of using the Balanced Scorecard, Journal of Long Range Planning, 37: 335–349.
13.Greiling, Dorothea (2010), Balanced Scorecard implementation in German non-profit organizations, International Journal of Productivity and Performance Management, 59 (6): 534-554.
14.Lilian Chan, Yee-Ching, (2004), Performance measurement and adoption of balanced scorecards, International Journal of Public Sector Management, Vol. 17: 3.
15.Loomis, James, & Ritchie Dunham (2002), Balanced Scorecards, Mental Models and Organizational Performance: A Simulation Experiment, Doctor of Philosophy, the University of Texas at Austin.
16.Papalexandris, Alexandros and et al. (2004), Implementing the Balanced Scorecard in Greece: a Software Firm’s Experience, Journal of Long Range Planning, 351–366.
17.Thompson, Kenneth R. Nicholas J. Mathys (2008), The Aligned Balanced Scorecard: An Improved Tool for Building High Performance Organizations, Journal of Organizational Dynamics, Vol. 37, No. 4.
18.Wu, Anne (2005), The integration between Balanced Scorecard and intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, 2.