بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیرتعاونی پرورش میگوی شهرستان چابهار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (کاربرد مدل CCRو FDH)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیرتعاونی پرورش میگوی سایت گواتر شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان در سال 1388 است. در این راستا کارایی فنی مزارع میگو با استفاده از مدل اولیه تحلیل پوششی داده‌ها (CRS) و مدل لایه دسترس آزاد (FDH) به‌دست آمد. با توجه به تعداد واحدها سرشماری صورت گرفت و در نهایت پرسشنامه‌های کل جامعه (25واحد) جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد تنها 12% بنگاه‌ها در مدل اولیه و 16% آنها در مدل FDH کاملاً کارا هستند و میانگین کارایی فنی واحدها به ترتیب 85 و 87 درصد است. نگرش استراتژیک به مسائل و ایجاد برخی تغییرات اساسی در روند تولید از جمله اضافه نمودن سیستم هواده در مزارع با کمک نهادهای دولتی می‌تواند به فرایند بهبود کارایی بنگاه های ناکارا کمک کند. با توجه به اینکه استفاده از سیستم هواده در مزارع هزینه سنگینی دارد تقاضای مزارع برای استفاده از این سیستم پایین است؛ بنابراین، توصیه می‌شود که نهادهای مربوطه از جمله سازمان شیلات استان و اداره کل تعاون، در راستای دریافت وامهای کم بهره، مقدمات لازم جهت ارجاع مدیران مزارع میگو به بانکها را فراهم آورند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Efficiency of Shrimp Cooperatives and Non-cooperatives Companies Using Data Envelopment Analysis Technique in Chabahar City in Iran (Application of CCR and FDH Models)

نویسندگان [English]

  • M Yagoubi 1
  • J Shahraki 2
  • A.R Karbasi 3
1 Master’s Degree in Agriculture Economy, University of Sistan & Baluchestan
2 . Assistance Professor of Faculty of Economy, University of Sistan & Baluchestan
3 Associate Professor of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The purpose of this study is to assess the efficiency of Shrimp cooperatives and non-cooperatives companies in Guatr site of Chabahar County in the province of Sistan and Baluchistan in 2010. Therefore technical efficiency of shrimp farms was obtained by using the primary model of Data Envelopment Analysis (DEA) and Free Disposal Hull (FDH) model. Considering the number of units, census was conducted, and eventually the questionnaires of the entire population (25 units) were collected. The results showed that only 12% of firms in the primary model and 16% in the FDH model are quite efficient, and the average of technical efficiency for units is 85 and 87 percent respectively. Strategic approach to issues and adopting fundamental changes in production process, such as adding aeration systems in the fields with assistance from government agencies can improve the efficiency of the inefficient firms.
Due to heavy costs brought about by the frequent use of aeration systems, the demand for these systems is low in the farms; therefore it is recommended that relevant institutions such as Province Fishery Organization and Province Department of Cooperation make necessary arrangements for banks to provide managers of shrimp farms with low-interest loans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Cooperative
  • Efficiency
  • Shrimp
  • FDH
  • CRS
آقامحمدی س. م. (1387)، بررسی عوامل مؤثر بر میزان تولید در واحد سطح در مزارع پرورش میگو استان خوزستان در سال 77، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
2.اثنا عشری، م. (1382)، ارزیابی بازده سرمایه‌گذاری در صنعت پرورش میگو در استان سیستان و بلوچستان1381-1378، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران.
3.اسماعیلی، ع. (1372)، بررسی کارایی اقتصادی صید و صیادی در شهرستان بندر لنگه ، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
4.امامی‌میبدی، ع. (1379)، اصول اندازه­گیری کارایی و بهره­وری (علمی - کاربردی)، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ص95،130،139، 194-195،197 ،203، 273، 275.
5.انصاری و ح .ا. سلامی (1386)، صرفه های ناشی از مقیاس در صنعت پرورش میگوی ایران، مجلهاقتصادکشاورزی، ویژه نامه ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، 35-51.
6.بهرامی کرکوندی، ع. (1374)، نقش بازاریابی بین المللی در حفظ و توسعه بازارهای خارجی محصولات دریایی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش مالی)، دانشگاه تهران.
7.پیغمبری، س. ی. (1381)، بررسی کارایی برخی ابزارهای کاهنده صید ضمنی در تورهای ترال میگو در خلیج فارس، رساله دکترا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی.
8.حاجیانی پ. و همکاران (1384) بررسی کارایی فنی ناوگان صید میگوی خلیج فارس، مطالعه موردی استان بوشهر، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 13(ویژه نامه):201-225.
9.حاجیانی، پ. (1374)، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر و تخمین تابع صید میگو (آبهای استان بوشهر)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
10.دانشورعامری، ژ. س. یزدانی (1386)، بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی میگو، مجله علوم کشاورزی، 13(2):275-283.
11.دانشور س. و همکاران (1389)، تعیین بازة اطمینان برای عدد غیر ارشمیدوسی در مدل FDH، مجلة ریاضیات کاربردی، سال هفتم، شماره1 (پیاپی24)، ص1-12.
12.سازمان شیلات استان سیستان و بلوچستان (1388)، دفتر امور آبزی پروری.
13.سروش زنگنه، م. (1383)، بررسی مزیت نسبی تولید میگو استان سیستان و بلوچستان (شهرستان چابهار)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و فناوری.
14.صالحی، ح. (1386)، تحلیل اقتصادی تولید میگوی سفید هندی در استان های جنوبی ایران،  مجله  شیلات ایران، 16(2):103-116.
15.عین‌علیان، ق. ع. (1379)، ارزیابی مالی سرمایه گذاری در صنعت پرورش میگو در استان های ساحلی جنوب کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران.
16.کردرستمی س. و همکاران (1389)، بهبودی بر مدل FDH در ماهیت ورودی- خروجی، ریاضیات کاربردی، 7(1 (پیاپی 24)):41-48.
17.مختاری دماوندی، پ. (1383)، بررسی مزیت های استراتژیک صادرات میگو پرورشی بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین المللی.
18.مرتضوی، س. ا. (1381)، تخمین تابع عرضه و تقاضای پرورش میگو در ایران، رساله دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت‌مدرس.
19.مشایی، ن. و ف. رجبی‌پور (1382)، مدیریت صید تجاری شاه میگوی صخره ای در استان سیستان و بلوچستان در سال 1380، مجله شیلات ایران، 12(3):175-192.
20. Afonso, A., M. Aubyn (2005), Non parametric approaches to education and health efficiency in OECD countries, Journal of Economics, 3: 227-246.
21. Afonso, A., & et al. (2003), Public sector efficiency: An international comparison, European Central Bank Working paper Series. 
22. Agrell, P. J., J.A.Tind (2001), Dual Approaches to Non-convex Frontier Models, Journal of Productivity Analysis, 16: 129- 147.
23. Briec, W. & et al. (2004), Non-convex Technologies and Cost Functions: Definitions, Duality and Non Parametric Tests of Convexity, Journal of Economics, 81: 155-192.
24. Charnes, A. & et al. (1978), Measuring The Eff.iciency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, 2, 429-444.
25. Den, DT. & et al. (2007),Technical Efficiency of Prawn Farms in the Mekong Delta, Vietnam, Australian Agricultural and Resource Economics Society - 2007 Conference (51st), February 13-16, Queenstown, New Zealand.
26. Deprins, D. & et al. (1984), Measuring labour efficiency in post offices, in The Performance of Public Enterprises: Concepts and Measurement (Eds.) M. Marchand, P.Pestieau and H. Tulkens, North Holland, Amsterdam, pp. 243-267.
27. Ferdous-Alam, M. et al. (2008), Resource allocation efficiency of prawncarp farmers of Bangladesh, Aquaculture Economics & Management, Volume 12, Issue 3 July 2008, pages 188 – 206.
28. Huy, DHX. (2009),Technical efficiency analysis for commercial Black Tiger Prawn (Penaeus monodon) aquaculture farms in Nha Trang city, Vietnam, Master Thesis in Fisheries and Aquaculture, Management and Economics,(30 ECTS), The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Norway & Nha Trang University, Vietnam.
29. Karstens, K., P. Vanden Eechaut (1999), Estimating Return to Scale Using Nonparametric Deterministic Technologies: A New Method Based on Goodness-of-Fit, European Journal of Operational Research, 134: 43-58.
30. Leleu, H. (2006), A linear programming framework for free disposal hull technologies and cost functions: Primal and dual models, European Journal of Operational Research, 168, 340-344.
31. Lopes, R.J. & et al. (2008), Efficiency analysis of the Portuguese beam trawl fleet that targets the common prawn Palaemon serratus (Pennant), CEFAGE-UE Working Paper.
32. Podinovski, V.V. (2004), 0n the Linearization of Reference Technologies for Testing Return to Scale in FDH Models, European Journal of Operational Research, 152;:800-802.
33. Rhodes, EL. (1987), Data Envelopment Analysis and Related Approaches for Measuring the Efficiency of Decision-Making Units with an Application to Program Follow Through In U.S Education, Unpublished P.H.D Thesis Carnegie Melon University, School of Urban and Public Affairs, Pittsburgh, PA.
34. Runyraro Mahuni, F. J. (2008), The efficiency of a fiscally decentralized government in the prevision of social sevices: The case of the Eastern Cape provincial government in south, A dissertation submitted in Fulfillment of the requirements of the degree of master of commerce in economics, Department of Economics Faculty of management and commerce, University of Fort Hare South Africa. 
35. Tung, PBV (2010), Technical efficiency of improved extensive shrimp farming in Ca Mau province, Vietnam, Master's Thesis in Fisheries and Aquaculture Management and Economics,University of Troms.
36.Unal, V. & et al. (2008), A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the Aegean, Turkey, J. Appl. Ichthyol. 25: 394–400.