الزامات شکل گیری تعاونیهای دانش آموختگان کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

3 استاد یار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه رازی

چکیده

پایداری توسعه کشاورزی در ایران مستلزم استفاده از سرمایه‌های انسانی ماهر و متخصص در زمینه های تولید و تبدیل محصولات کشاورزی است. از جمله زمینه های مستعد جهت بهره‌گیری مطلوب از این افراد، تشکیل شرکتهای تعاونی دانش آموختگان کشاورزی است. با توجه‌به اهمیت موضوع، هدف‌کلی این پژوهش شناسایی و تحلیل الزامات شکل‌گیری تعاونی دانش آموختگان کشاورزی با روش دلفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران تعاون استان کرمانشاه در سال 1389تشکیل داده‌ا‌ند که با بهره گیری از روش دلفی و طی سه مرحله، دیدگاه‌های آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. براساس نتایج،  صاحب نظران تعاون الزامات‌ شکل‌گیری تـعـاونـی دانـش‌آمـوختـگان کشـاورزی را در چهـار دستـه الـزامات فردی- حرفـه‌ای، الزامات اقتصادی، الزامات فرهنگی - اجتماعی و الزامات اداری دسته بندی نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Requirements for Establishment of Agricultural Graduate Cooperatives

نویسندگان [English]

  • V Aliabadi 1
  • A. H Alibeigi 2
  • J Tavakoli 3
1 Master’s Degree in Agriculture Extension & Education, Faculty of Agriculture, Razi University
2 Associate Professor of Agriculture Extension & Education Department, Faculty of E-Agriculture, Razi University
3 Assistance Professor of Geography Department, Faculty of Literature,Razi University
چکیده [English]

The sustainability of agricultural development in Iran depends on competent human resources in producing and processing of agricultural crops. One of the best methods to utilize these resources is establishing and developing agricultural graduate’s cooperatives.
The purpose of this study was to determine & analyze the requirements for establishing agricultural graduates’ cooperatives with Delphi method. The statistical population of the study was the cooperation experts in Kermanshah Province in 2010. Delphi method was used in three stages to analyze their points of view. Data analysis was carried out by SPSS software. Based on the results, the most important requirements for establishing agricultural graduate cooperatives can be classified in four groups of professional-individual requirements, economic requirements, socio-cultural requirements and administrative requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Requirements
  • Agricultural Graduates’ Cooperative
  • Delphi
  • Kermanshah province
 
1. آقاسی زاده.فتح اله(1385)، اشتغال دانش آموختگان کشاورزی:الزامات و راهکارها، مجموعه مقالات همایش علمی آموزش کشاورزی کشور، انجمن ترویج وآموزش کشاورزی ایران،ص 124.
2. اسکندری، فرزاد؛ سید محمود حسینی و خلیل کلانتری (1385)، عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه­ی
دانش­آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شمارة 53، صص 134-107
3. بهرامی، فضل اله و غلامحسین زمانی (1380)، آموزش عالی کشاورزی، تنگناها و راهکارها، مجله جهاد، سال بیست و یکم، شماره 24.
4. حیدری زاده، محمد(1382)، وضعیت اشتغال اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان در راستای بازنگری برنامه ریزی آموزشی، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 2، صص، 34- 45.
5. زارع، عادل(1385)، آموزش عالی کشاورزی: مشکلات، چالش ها و بحران های پیش رو. (http://www. aeea.ir).
6. شهبازی، اسماعیل و امیر حسین علی بیگی (1385)، تحلیل توقعات و انتظارات مدیران و کارفرمایان بخش کشاورزی از دانش آموختگان سطوح مختلف نظام آموش کشاورزی، همایش شناسایی توانمندی ها، موانع و راه کارهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، دانشگاه آزاد مشهد.
7. گل محمدی، فرهود (1384)، آموزش کارآفرینی و توسعه تعاونی ها دو راهکار اساسی اشتغالزایی
دانش آموختگان کشاورزی در شرایط جهانی شدن اقتصاد در ایران، مجموع مقالات سومین همایش مدیریت اشتغالزائی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
8. نیک یار، سید طهماسب (1384)، عوامل موفقیت بخش تعاون در ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان بیکار، مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون ، اشتغال ، توسعه ، وزارت تعاون ،جلد سوم ، قسمت ( ص - د).
9. یعقوبی، داریوش (1381)، بررسی نقش رفتاری دانش آموختگان (مرکزی نشینی، شهر نشینی، انتظارات،
 بی­علاقگی و ...) بر بیکاری آن ها، سمینار ارائه نتایج طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص، 21 و 22 خرداد 81.
10. Alibeige, A. & K. Zarafshani (2006), Are agricultural graduates meeting employers' expectations? A perspective from Iran, Perspectives in Education, 24(3): 53-61.
11. Brian, E. Myers,James E. Dyer(2005), Problems Facing beginning agriculture teachers, Journal of Agricultural Education, Vol 46.
12. Dempsey, P.A. & ADY Dempse (2000), Using nursing research: process, critical evaluation, and utilization. 5th ed.Lippincott Williams and Wilkins Co.
13. FAO (1998), Issues and Opportunities for  Agricultural Education and Training in the 1990s and beyond. FAO Publications,Rome,Italy.
14. Fathivajgar, K. (2004), Barnamerizyeh amozeshe zemne khedmate, karkonan, 1st ed. Tehran: Samt. Persian.
15. Kennedy S., F . Hasson,   HP. McKenna (2001), A critical review of the Delphi technique as a research methodologyfor nursing, Int. J. Nurs. Stud., 38(2): 195-200.
16. Kwok, M. (2004), Disciplinary differences in the perceptions of university graduates and faculty members with respect to the development of general employability skills in undergraduate programs, A thesis submitted to the faculty of graduate studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, University of Manitoba, Manitoba.
17. Powell, C. (2003), The Delphi technique: myths and realities, J. Adv. Nurs.,  41(4): 82-376
18. Salsali M., S. Parvizy, M. Adibehajibagheri (2003), Raveshhaye tahghige kayfi. 1st ed. Tehran: Boshra, Persian