تأثیر فناوری اطلاعات در کارایی زنجیره ارزش تعاونیها مطالعه موردی تعاونیهای تولیدی-صنعتی شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

در مقاله حاضر آثار به‌کارگیری فناوری اطلاعات3 در زمینه افزایش یا کاهش کارایی شرکتهای تعاونی در سال 1389مطالعه و بررسی شده ‌است. بدین منظور ابتدا به تعدادی از تحقیقات مرتبط و نیز به بیان آثار مثبت به کارگیری فناوری اطلاعات در کلیه سازمانها و بنگاه‌ها، به ویژه شرکتهای تولیدی، اشاره و بر لزوم سرمایه‌گذاری در این امر تأکید شده‌ است.
جامعه‌آماری تحقیق حاضر تعاونیهای تولیدی-صنعتی شهرستان ارومیه را در برمی‌گیرد. برای نمونه‌گیری از این جامعه، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به کار رفت. همچنین برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه 68 واحد محاسبه شد. برای جمع‌آوری داده‌ها نیز از پرسشنامه استفاده گردید.
نتایج آزمون فرضیه‌های مطرح شده مبین تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات در افزایش کارایی تمامی فعالیتهای زنجیره ارزش 5 جامعه آماری است. در این باره بالا بودن میانگین به دست آمده از میانگین کل (3)، و همچنین بالا بودن مقدار p-value (000/1) از عدد سطح خطا (05/0)، مؤید تأثیر مثبت به کارگیری فناوری اطلاعات در کارایی زنجیره ارزش این نوع از تعاونیهاست. در ادامه به بیان برخی از مشکلات این نوع از تعاونیها پرداخته‌شده‌ است که برطرف کردن آنها به میزان زیادی بر کارایی این واحدها خواهد افزود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information Technology on Efficiency of Cooperatives Value Chain Production-Industrial Cooperatives of Orumieh Case Study

نویسندگان [English]

  • A Sarafizadeh 1
  • J Mohammadzadeh Asli Chavosh 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Master’s Degree of Public Administration from Islamic Azad University, Qazvin Branch
چکیده [English]

The current study has investigated the effect of IT application on increasing or decreasing the efficiency of cooperative companies in 2010. Therefore, at first several related researches has been pointed out, and the necessity of IT application and investment in all organizations and companies, especially production companies has been emphasized.
The statistical population encompasses the production-industrial cooperatives of Orumieh County. Simple sampling method was used to procure samples from the population. Sample size was calculated 68 units using Cochran formula. Questionnaires were used to gather data.
The results of testing proposed hypotheses indicated that IT has an effect on increasing the efficiency of all value chain activities of the statistical population. The higher calculated mean than the total mean and higher P-value (1.000) than error threshold (0.05) show the importance of IT application in increasing the efficiency of the value chain in these cooperatives. Also several problems in these cooperatives have been indicated that solving them will greatly improve efficiency in these cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • Efficiency
  • Value chain
  • Cooperative Company
 
1.آقایی، روح اله (1384)، رابطه بین فن آوری اطلاعات و کارایی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.
2.الوانی، سیدمهدی، حسن دانایی‌فرد، عادل آذر (1383)، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، انتشارات صفار.
3.امامی میبدی، علی(1384)، اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران.
4.جهانگرد، اسفندیار (1385)، اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران.
5.حسنی، حسن (1374)، حقوق تعاون، جلد اول، تهران.
6.خاکی، غلامرضا (الف 1387)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب، چاپ چهارم.
7.خاکی، غلامرضا (1387 ب)، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب، چاپ سوم.
8.زرگر، محمود (1382)، اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات، انتشارات بهینه، تهران.
9.سرمد، زهره، عباس بازرگان، و الهه حجازی (1378)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات مؤسسه نشر آگه، 1387، چاپ شانزدهم، تهران.
10.شارعی، علی‌اصغر(1384)، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر کارایی و اثربخشی سازمان‌های صنعتی و خدماتی، سایت مرکز اطلاع‌رسانی صنایع و معادن ایران.
11.صرافی زاده، اصغر (1387)، سیستم اطلاعات مدیریت، انتشارات ترمه، تهران.
12.صرافی زاده، اصغر (1386)، فناوری اطلاعات در سازمان، انتشارات میر، تهران.
13.صرافی زاده،اصغر، علی علی پناهی (1381)، سیستم های اطلاعات مدیریت: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها، انتشارات میر، تهران.
14.علی‌احمدی، علیرضا، مهدی ابراهیمی، سلیمانی‌ملکان، حجت (1388)، برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشارات تولید دانش، تهران.
15.علیپور، سمانه (1388)، تأثیر به‌کارگیری اتوماسیون اداری بر بهر‌ه‌وری منابع انسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین.
16.فقیهی، ابوالحسن و نورمحمد یعقوبی (1383)، دولت الکترونیک: انتخاب یا اجبار، فرهنگ مدیریت، مجتمع آموزش عالی قم، سال دوم، شماره 5.
17.مشیری، سعید، مهدی رضوان (1385)، اثر به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کارایی صنعت خدمات هوایی ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هشتم شماره 26، صفحات 1-24.
18.مؤمنی، منصور (1387)، تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، انتشارات کتاب نو.
19.نظام شهیدی، مهراندخت (1386)، نگاهی دیگر به اصول مدیریت تعاونی ها در ایران، تهران.
20. نوده‌فراهانی، محمدرضا (1382)، فناوری اطلاعات، تدبیر شماره 133.
21.هکس، آرنولد، نیکلاس مجلوف (1387)، مدیریت استراتژیک، ترجمه معمارزاده و دیگران، انتشارات اندیشه‌های گوهربار، تهران.
22.Bhatt Ganesh D. and Ali F. Emdad (2001), An analysis of the virtual value chain in electronic commerce, Logistics Information Management, 14, (1/2): 78-84.
23.Brynjolfsson, Erik, Lorin Hitt, (1994), Information technology as a factor of production: The role of differences among firms, Solan working paper, 3715.
24.Dahlstrom K. K. Ekins Hej, Davis J. and R. Clif (2004), Steel and Alominium in the UK: Mateial flows and their economic dimensions, Final Project Report.
25.Dans, E. (2003), IT investment in small and medium enterprises: paradoxically productive? Electronic Journal of Information Systems Evaluation, Vol. 6, No. 2.
26.Dewett,Todd & R. Jones,Gareth (2001), The Role of Information Technology In Organization: A Review modle and assessment, Journal of Management,Vol 27.
27.Ham Sunny, Kim Woo Gon,Jeong Seungwhan (2005), Effect of information technology on performance in upscale hotels, Hospitality Management, 24: 281–294.
28.Heeks, Richard (1998), Reinventing the government in the information age, UK: Routhledge.
29.Humphrey, John (2004), The value chain approach- Linking national producers to international buyers and markets, published in University of Sussex Brighton, UK.
30.Leavit, Harold J., and Tomas L. Whisler (1998), Management in the 1980’s, Harward Busness Review.
31.Porter, E. Michael (2001), Estrategy And The Internet, Harvard  Business  School Publishing Corporation.
32.Shu, Wesley S., Sophie, Lee (2003), Beyond productivity- productivity and the three type of  efficiency of information technology industries, Information and Software Technology, 45: 513-524.
33.Swierczek Fredric William, K. Shrestha Pritam (2003), Information technology and productivity: a comparison of Japanese and Asia-Pacific banks, Journal of High Technology Management Research, 14, 269–288.
34.Turban E. Leidner, McLean E. Wetherbe J. (2003), Information technology for management, New York: John Willy and Sons.
35.Wilson, Ernest, J. (1998), Globalization, IT & Conflict in the second & third world countries, Maryland UniversityPress.