عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه‌های تبریز به عضویت در تعاونیهای اشتغالزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 کارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

یکی از رهنمودهای کلی در جهت کاهش نرخ بیکاری، ایجاد اشتغال و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و گسترش تعاونیهاست. فعال کردن بخش تعاونی با اتکا به توان علمی فارغ التحصیلان دانشگاهها، زمینه را برای حضور در بازارهای جهانی و گشودن مرزهای اقتصادی بیش از پیش فراهم خواهد کرد. بنابراین در میان سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی، شرکتهای تعاونی می‌توانند بستر مناسبی برای اشتغال فارغ التحصیلان و جذب آنها باشند. در این پژوهش سعی شده ‌است گرایش گروه های دانشجویی به تعاونیهای اشتغالزا و عوامل مؤثر بر آن در دو دانشگاه آزاد و دولتی تبریز در سال 1389 بررسی شود. بدین منظورضمن آشنایی با تعاونی و نظریه‌های مرتبط با آن، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران378 نفر (دانشگاه آزاد) و 376 نفر(دانشگاه دولتی) با روش نمونه‌گیری طبقه ای و تصادفی سیستماتیک به دست آمد. در این تحقیق از دو روش اسنادی و پیمایشی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. داده ها نیز با نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفت.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل(مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، ارضای نیازها و ویژگیهای فردی) و متغیر وابسته (گرایش گروه های دانشجویی به تعاونیهای اشتغالزا) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین دو گروه مورد بررسی (دانشجویان دانشگاه آزاد و دولتی) به لحاظ گرایش به عضویت در تعاونیهای اشتغالزا، با اطمینان بالای 99/0 درصد، تفاوت معنی داری وجود دارد که این میزان گرایش در بین دانشجویان دانشگاه آزاد بالاتر از دانشجویان دانشگاه دولتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors on Tendency of Students Tabriz Universities to Join Entrepreneur Cooperatives

نویسندگان [English]

  • M Shahbazi 1
  • F Ghorbani 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University, Zanjan Branch
2 Master’s Degree in Social Sciences from Islamic Azad Univeristy, Zanjan Branch
چکیده [English]

One of the general guidelines for reducing unemployment is creating jobs and participating people in economic activities and developing cooperatives. Enabling cooperative sector by relying on the academic capability of university graduates will increasingly lead to presence in global markets and opening economic borders. So among the three sectors of cooperation, public and private, cooperative companies can be an appropriate method for employment and attraction of graduates. The current study investigates the tendency of student groups to join Entrepreneur cooperatives and factors affecting this phenomenon in two universities of Islamic Azad University of Tabriz and Public University of Tabriz. For this purpose, after familiarity with cooperatives and related theories, sample size of 378 (Islamic Azad University of Tabriz) and 376 (University of Tabriz) was determined using the Cochran formula person with a stratified, systematic and random sampling method. Survey and documents method were used for gathering data. Data were processed with SPSS software.
The results show that there is a significant relationship between independent variables (social participation, social trust, social cohesion, needs satisfaction and individual characteristics) and dependent variable (tendency of student groups to join entrepreneur cooperatives). There is significant difference (with reliability of 99%) between the two groups (students of Azad and National University) in terms of tendency to join entrepreneur cooperatives. This tendency is higher among Azad university students in comparison with public university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur Cooperatives
  • Social trust
  • Social participation
  • Social cohesion
  • Satisfaction of Needs
 
1. ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری (1380)، بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمان یافته روستاییان در نواحی روستایی شهرستان کاشان، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 36.
2.  امیرکافی، مهدی (1375)، اعتماد اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی.
3. امیرکافی، مهدی (1380)، اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، نمایه پژوهشی، سال پنجم، شماره 18، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
4. بنی فاطمه، حسین(1381)، بررسی نقش شرکتهای تعاونی بهداشتی و درمانی آذربایجان شرقی در اشتغال فارغ التحصیلان رشته های پزشکی، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، وزارت تعاون.
5. دواس، دی.ای (1387)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی، تهران.
5. رفیع پور، فرامرز(1374)، جامعه روستایی و نیازهای آن، شرکت سهامی انتشار، تهران.
6. طالب، مهدی(1374)، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
7. طهماسبی گنجور، طاهره و علی اکبر لبافی (1384)، تعاون و تأثیر آن بر بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه، مجله کار و جامعه، شماره 63.
8. عسگری، جعفر(1379)، تحلیلی بر وضعیت اشتغال در کشور تحت عنوان راهکارهای تعاونی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، وزارت تعاون.
9. علوی تبار، علیرضا(1379)، بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها ، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، تهران.
10. قاسمی پویا، اقبال(1380)، مشارکت مردمی در آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت، چاپ اول.
11. قمریان، رضا و حمید رضا بابایی ( 1382)، بررسی موانع و مشکلات ایجاد تعاونی­های
فارغ التحصیلان و متخصصان در استان همدان، وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج.
12. قویدل، صالح(1387)، خوداشتغالی در مقابل بیکاری(مورد ایران)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال هشتم، شماره اول.
13. کاتب، بابک (1380)، بررسی زمینه یابی تشکیل تعاونی های مولد واشتغال زا برای جوانان با تأکید بر اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه­ها، معاونت تحقیقات، آموزش­و ترویج، وزارت تعاون.
13. کوزر،لوئیس ( 1386)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، تهران.
14. هیکس، هربرت جی و گولت دی .سی (1377)، تئوری های سازمان مدیریت، ترجمه دکتر گوئل کهن، نشر دوران، تهران.
15. یزدان پناه، لیلا و فاطمه صمدیان( 1387)، تأثیر ویژگی های فردی و اجتماعی بر مشارکت اجتماعی زنان کرمانی، مطالعات زنان، سال6، شماره 2.