راهکارهای مناسب برای تربیت مدیران کارامد در بخش تعاون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

3 دکترای ترویج و آموزش کشاورزی و معاون پژوهش، آموزش و کارآفرینی تعاونیها، وزارت تعاون

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب مناسب برای تربیت مدیران کارامد در بخش تعاون کشور با تکیه بر سه جنبه آموزش، پژوهش و ترویج بوده که با حمایت وزارت تعاون انجام شده است. روش تحقیق توصیفی (پیمایشی) بوده که اطلاعات آماری مورد نیاز پژوهش در سال 1387 از طریق تکمیل پرسشنامه به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای در بین 200 نفر از مدیران بخش تعاونی استان تهران جمع آوری شد. همچنین فاصله وضع موجود و مطلوب مؤلفه های اصلی به دست آمده از پژوهش در زمینه مدیریت کارامد (مدیریت مشارکتی، توسعه منابع انسانی، توانمندسازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، یادگیری سازمانی و کارآفرینی) با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از دید مدیران برآورد شد و از طریق تحلیل عاملی اولویت بندی آنها صورت پذیرفت.
نتایج مطالعه نشان داد که مؤلفه های توسعه منابع انسانی و کارآفرینی در بحث مدیریت کارامد به ترتیب دارای بیشترین انحراف از میانگین در مقایسه با سایر مؤلفه ها هستند. نتایج رتبه‌بندی مؤلفه های مدیریت کارامد حاکی از آن است که به ترتیب مؤلفه های کارآفرینی، فناوری اطلاعات، توسعه منابع انسانی، توانمندسازی، یادگیری سازمانی و مدیریت مشارکتی براساس میانگین در رتبه های اول تا ششم کارامدی قرار گرفته‌اند. نتایج بررسی و تحلیل وضعیت موجود آموزش، پژوهش و ترویج در سه سطح مدیریت نشان داد که وضعیت موجود آموزش، پژوهش و ترویج مطلوب نبوده و نیاز به بازنگری در نوع،کیفیت و کمیت دوره هادر بخش تعاون است. بررسی وضعیت موجود و مطلوب نظام مدیریت تعاون در ایران نیز مبین آن است که میان وضعیت موجود تمامی مؤلفه‌های مدیریت کارامد با وضع مطلوب آنها از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری وجود دارد. در نهایت با توجه به نتایج مطالعه، چارچوب ادراکی مناسب برای مدیریت تعاونیها ارائه گردید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solutions for Training Efficient Managers in Cooperative Sector

نویسندگان [English]

  • A Z. Moghadam 1
  • A Jamali 2
  • G.H Hosseininia 3
1 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science & Research Branch,Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
3 Ph.D. of Agriculture Extension & Education, Deputy of Research, Education and Entrepreneurship of Cooperatives, Ministry of Cooperation
چکیده [English]

The objective of the current study (sponsored by the Ministry of Cooperation) was to present an appropriate framework for training efficient managers in cooperation sector by relying on three aspects of education, research and extension. The research methodology was descriptive (survey) and the required statistical data were collected using questionnaires with stratified random sampling method among 200 managers of cooperative sector of Tehran Province. The distance between the current status and desirable condition of main components resulted from researches about efficient management (participative management, human resources development, empowerment, ICT, organizational learning and entrepreneurship) was determined with descriptive and inferential statistics from the aspect of the manager and through factorial analysis of their prioritization. The research findings show that human development and entrepreneurship components respectively have the most deviation from the mean compared to other components. The results of grading efficient management components shows that entrepreneurship, IT, human resources development, empowering, organizational learning and participative management components respectively rank 1st to 6th in efficiency. The results of analyzing the current status of education, research and extension in three levels of management demonstrated that the current status of education, research and extension is not desirable and requires revision in type, quality and quantity of courses in the cooperation sector. Studying the current and desirable conditions of cooperation management status of Iran implies that there is a significant difference between the current status of all efficient management components and the desirable one form the aspect of managers. With regard to the findings of the study, a conceptual framework for management of cooperatives was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manager Training
  • cooperation
  • education
  • Research
  • Extension
  • Appropriate Conceptual Framework
 
1.آشهوف، گونتر و اکارت هینکس (1385)، نظام تعاون در آلمان، ترجمه بابک لعل فام، تهران، وزارت تعاون، ص 181.
2.اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) (1385)، بیانیه هویت تعاونی از نظر تا عمل، ترجمه اصغر بیات و بابک لعل فام، چاپ دوم، تهران، وزارت تعاون، ص 115.
3. برنامه معاونت تحقیقات،آموزش و ترویج، 1385.
4.طباطبایی،احمد (1385)، گذر از سازمان اداری وظیفه گرا به سازمان منابع انسانی، مجله مدیریت و توسعه شماره 20،صفحه 93-103.
5.لعل فام، بابک (1385)، نظام تعاون در آلمان، معاونت آموزش، پژوهش و ترویج، وزارت تعاون.
6.نیکویی، رجبعلی (1384)، تعاونی‌ها، آموزش و توسعه منابع انسانی.
7.Argyris, C. (1990), Overcoming organizational defenses: Facilitating Organizational Learning, Boston, Allyn and Bacon.
8.Deej. and D. Lee (2004), Structural and psychological pmtecodents of teacher empowerment, U SA.: University of Massachusetts.
9.Greenberg J. and R. Baron (1997), Behavior in organization, New Jersey Pretica-Holem.
10.Hair, J.FR, R.W.C. Anderson, R. Tat Ham. (1998), Multivariate Data Analysis(5 the ed.)Upper saddle river, NJ: prentice hall.                                                  
11.Linkert, R. (1997), The human organization, New York: McGrow-Hill
12.Pattanayak,B. (2005), Human Resource Management, New Delhi, Prentice Hall.
13.Poul,R, B. Nichof and W.Tunley (2000), Empowerment, exception and psychological contract, Journal of Socio-Economics, vol. 29,Guidchalk University.
14.Shain, S. and Y. Echardt (2003), The individual (opportunity nexus" in Zoltan Y. and B. David, ed.S) Handbook of  Entrepreneurship Research, New York, Springer Publisher sipplct – 194.
15.Sharma, S.(1996), Applied Multivariate Techniques, John Wiley Sons, New York, 286.
16.Walton, R. (1985), Towards a strategy of elating employment commitment based on Principle of mutuality, In HRM Trends and challenges, R. Walton and P.Lawrence(eds) Harvard -Business School Press, Boston, M.A.
17.Watkins, K. and V. Marsick (1993), Sculpting the learning organization: Lesson in the Art and Science of systemic Chonge,
San Francisco, Jossey-Bass.
18.Yeo, R. (2005), Revisiting the roots of learning organization: a synthesis of The Learning organization Literature, The Learning organization, 12(4):366-382.