عوامل مؤثر برتقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

2 . عضو مدعو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

3 عضو هیئت علمی واستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تقویت و توسعه کارآفرینیدرتعاونیهای تولیدی کشاورزی استان زنجان است. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق تکمیل 165 پرسشنامه در سطح مدیران تعاونیهای کشاورزی استان زنجان به روش تصادفی طبقه ای در سال 1388 جمع آوری گردید. نتایج این مطالعه نشان داد از دیدگاه مدیران تعاونیها ارائه حمایتهای مالی ومالیاتی، اصلاح قوانین و مقررات بانکی و سازگار نمودن آن با شرایط کارآفرینان و تدوین سند ملی توسعه کارآفرینی مهمترین عوامل در تقویت کارآفرینی درتعاونیهای کشاورزی به شمار می‌آیند. همچنین به استناد نتایج استنباطی تحقیق، بین نمره کارآفرینی مدیران تعاونی و تحصیلات هیئت مدیره و همچنین بین  نمره کارآفرینی و موفقیت تعاونیها و تعداد کل اعضای تعاونی ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نیز نشان دادکه نمره کارآفرینی تعاونیهای کشاورزی شهرستانهای مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Development of Entrepreneurship in Agricultural Cooperatives of Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • H Donyaei 1
  • J Yaghoubi 2
  • Y Rajaei 3
1 M.S. of Agricultural Management of Islamic Azad University of Abhar,Iran
2 Guest Faculty Member of Islamic Azad University of Abhar,Iran
3 Faculty Member, Islamic Azad University of Abhar,Iran
چکیده [English]

The objective of this study is to identify factors affecting the development and empowering entrepreneurship in agricultural producing cooperatives in Zanjan province. A descriptive–correlative approach was used in this study. The statistical population of the study consists of agricultural cooperative managers. Samples were selected using randomly stratified method with Cochrane formula (n=165). Results showed that from the perspective of managers, the most important factors in empowering entrepreneurship in agricultural cooperatives are financial and taxation supports, amending banking laws adapting them with entrepreneurs working conditions and compiling the national document of entrepreneurship development. Results also demonstrated that there is a significant relationship between the entrepreneurship scores of managers and education level of the board of director and also between entrepreneurship scores and cooperatives’ success and the total number of members. One-way variance analysis showed that there is significantly different between entrepreneurship scores of agricultural cooperatives in different counties of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Agriculture
  • Cooperative
  • Entrepreneurship Empowering
  • Zanjan Province
 
1. رضوی، سید مصطفی(1387)، دایرة المعارف کارآفرینی،انتشارات هم پا، تهران.
2. زمانی، محسن و امیر جان نثاری (1387)، بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی در تعاونی­ها، مجله تعاون، 124:108-200.
3. سازمان مدیریت وبرنامه­ریزی کشور(1384)، سیاست های کلی اصل44  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران.
4. سعدی، حشمت الله(1387)، بررسی چالش های تعاونی های تولیدکشاورزی درکارآفرینی وایجاد اشتغال،  خلاصه مقالات همایش ملی تعاون وکارآفرینی، 40.
5. سعیدا اردکانی، سعید و محسن طاهری دمنه (1387)، تعاونی،کارآفرینی اجتماعی، اثرات متقابل، خلاصه مقالات همایش ملی تعاون و کارآفرینی، 69.
6. شعبان پور، غلامرضا (1386)، بخش تعاون ایران اشتغال و کار آفرینی، فصلنامه رویش، 19:13.
7. طالبی،کامبیز(1387)، آموزش کارآفرینی ونقش آن در ایجاد و توسعه تعاونی ها، مجله تعاون، 195:102-82.
8. طیبی،سیدکمیل و رضا نصراصفهانی (1387)،ارزیابی تأثیردوره های آموزش کارآفرینی برضریب کارآفرینی، خلاصه مقالات همایش ملی تعاون وکارآفرینی،16.
9. فیض آبادی، حسین و محمدنیا، احمد(1387)، بررسی نقش کارآفرینی وپایبندی به اصول تعاون ورابطه آنهادرموفقیت تعاونیها، خلاصه مقالات همایش ملی تعاون وکارآفرینی،43.
10. کوهی،کمال(1387)،آسیب شناسی توسعه تعاونی ها در سطح آذربایجان شرقی، گزارش طرح پژوهشی منتشر نشده، اداره کل تعاون آذربایجان شرقی، تبریز.
11. لطیفیان،احمد(1386)، سنجش اثربخشی وکارایی شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی به روش تحلیل پوششی داده­ها، مجله تعاون 192: 37-44.
12. مرادنژادی، همایون (1385)، واکاوی سازه‌های مؤثر بر توسعه کار‌آفرینی در واحدهای تولید گلخانه‌ای در ایران، رساله دکتری منتشر نشده، دانشگاه تهران: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.
13. مقیمی ، محمد (1387)، دایرة المعارف کارآفرینی، انتشارات هم پا، تهران .
14. ملک پور، حمید(1387)، بررسی راهکار های توسعه کارآفرینی در بخش تعاون استان چهار محال بختیاری، کارنامه پژوهشی سال 1387 وزارت تعاون، 74.
15. هزار جریبی ، جعفر (1382)، توسعه کارآفرینی و دانش آموختگان، فصلنامه  پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 30: 159.
16. یعقوبی،جعفر(1384)، شناسایی کارآفرینان بخش کشاورزی وارائه راهکار های علمی کاربردی لازم  جهت حمایت ازآنها از طریق تشکلهای تعاونی،گزارش طرح پژوهشی منتشر نشده، اداره کل تعاون استان زنجان، زنجان.
17 .Cook, M. (1995), The Future of U.S. Agriculture co-operatives: A Neo-institutional Approach, American Journal of Agricultural Economics, l7, (5): 1153-1159.
18. Dabson, B. (2002), Supporting Rural Entrepreneurship, Available [on line] at:WWW:nercrd.psu.edu/entrepreneur_What_Works.../SinghKnights6Part2.pdf
19. Don Macke(2002), Entrepreneurship in Rural America Southern, Rural Development Center’s quarterly newsletter, Available [on line] at WWW: archive.constantcontact.com/fs011/.../archive/1102674208931.html
20. Fu Tony &Yu Lai  (2001), Toward a theory  of the entrepreneurial state, International Journal of Social Economics,vol.28,no.9.