تأثیر آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید و میزان رضایت مشتریان شرکتهای تعاونی تولیدی شهرستان کوهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بازاریابی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ارتقای دانش در زمینه تعاونیهای تولیدی در کشور، بررسی و تعیین رابطه احتمالی میان کیفیت، قیمت، تبلیغات و نحوه توزیع محصولات شرکتهای تعاونی تولیدی شهرستان کوهدشت با تصمیم خرید مشتریان و تعیین میزان رضایت مندی مشتریان در این زمینه در نیمه 1389 بوده است. این پژوهش میدانی از نوع توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری آن را مشتریان و خریداران محصولات شرکتهای تعاونی تولیدی استان لرستان در شهرستان کوهدشت تشکیل می‌دهد. حجم نمونه مورد بررسی با توجه به فرمول نمونه‌گیری از جوامع نامحدود، 20 نمونه تعیین شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون کرونباخ 98 درصد به دست آمد.
یافته های تحقیق نشان می‌دهد که رضایت مشتریان از خرید محصولات این شرکتها معادل 10/2 و به مراتب از میانگین مورد انتظار (3) کمتر است که این مهم گویای رضایت کم متقاضیان از تعاونیهاست. بدین ترتیب این نتیجه حاصل می شود که راهبردهای بازاریابی (یعنی نحوه ترکیب آمیخته بازاریابی) شرکتهای تعاونی تولیدی شهرستان کوهدشت نتوانسته اند به نحو شایسته رضایت مشتریان خود را جلب کنند که در نتیجة آن مشتریان به تصمیم در انتخاب و خرید محصولات این شرکتها تشویق و ترغیب نگردیده اند. به دیگر سخن، رضایت‌مندی خریداران‌تابعی‌از متغیرهای‌کیفیت، قیمت، تبلیغ و توزیع‌است که به عنوان متغیرهای مداخله‌گر، با ایجاد و تأمین خواسته های مشتریان، تصمیم به خرید از این شرکتها را موجب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Marketing Mix on Purchasing Decision and Customer Satisfaction from Producing Cooperative Companies of Kuhdasht County

نویسندگان [English]

  • A Garavand 1
  • M Nourayi 2
  • I Sa’ee Arasi 2
1 M.S. of Marketing of Islamic Azad University of Abhar, Iran
2 . Faculty Member of Islamic Azad University of Abhar, Iran
چکیده [English]

The objective of this study is to promote knowledge in country’s producing cooperatives and to examine and determine the probable relationship between quality, price, advertisement and method of distribution in cooperative producing companies in Kuhdasht County with decision of customers to purchase and determining the satisfaction of customers in 2010. Customers of cooperative producing companies in Kuhdasht form the population of this research. The sampling size of this field descriptive-correlative study was determined according to sampling formula of unlimited populations (n=20). The validity of the questionnaires was determined 98% using Cronbach test. Research findings shows that the customer satisfaction from purchasing the products of the mentioned companies is 2.10%, lower than expected average of 3%. This implies their low satisfaction. Therefore it can be concluded that that marketing strategies of producing cooperative companies in Kuhdasht couldn’t provide the necessary satisfaction for the customer causing the costumers lack of interest in purchasing the products of these companies. In other words, customer's satisfaction is subject to quality, price, advertisement and distribution variables which as intervention variables provide and supply the demand of the customers, leading to decisions to purchase from these companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Costumer Satisfaction
  • Cooperative
  • Marketing Mix, Decision of Purchasing
 
1. ابراهیمی ، عبدالحمید (1383) ، مدیریت بازاریابی جهانی ، از انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، تهران .
2. ابطحی ، سید حسن و کاظم بابک (1375) ، بهره­وری ، مؤسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی ، تهران .
3. اسماعیل پور ، حسن (1383) ، مدیریت بازاریابی بین المللی ، چاپ چهارم ، انتشارات نگاه دانش ، تهران .
4. برومند ، زهرا (1385) ، مدیریت رفتار سازمانی ، دانشگاه پیام نور ، تهران.
5. بناب ، صادق (1375) ، بررسی و نقش تحصیلات دانشگاهی مدیران شرکتهای تعاونی با بهره وری و عملکرد این شرکتها ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران .
6. پر کو پنکو ، جوزف (1372) ، مدیریت و بهره وری ، ترجمه ابراهیم مهر ،  انتشارات موسسه کار و تأمین اجتماعی ،تهران .
7. پورتر ، مایکل (1383) ، استراتژی چیست ، ترجمه جهانگیر مجیدی و عباس مهرپویی ، نشر رسا ، تهران.  
8 . خاکی ، غلامرضا (1378) ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، چاپ اول ، انتشارات درایت ، تهران .
9. کاتلر،آرمسترانگ(1383)، اصول بازاریابی ، ترجمه علی پارسایان، نشر ادبستان، تهران.
10. وزارت تعاون (1384)، مدیریت مشارکتی در تعاونی ها ، انتشارات پایگاه ، تهران.
11.Alan, Tomlison, Leisure (1993), In The Blackwell Dictionary of Twentieth- century social Thought, Edited By William And Tom Bottomore, BlackWell Publisher,UK, p329-330.                    
12. Festinger , L.S. (1997), A Theory of lognitive  Dissonance , Stanford University Press.
13. Fitzgerald, Michael and et al. (1995), Leisure activities of adolescent school adolescence.
14. Sekaran, Uma (2000), Research methods for business: A skill-building
Approach, John Willy & Sons, Inc.