نقش رهبری مناسب در ارتقای یادگیری در شرکتهای تعاونی تولیدی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، معاون اداره کارگزینی وزارت تعاون

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، کارشناس بهره‌وری وزارت بازرگانی

چکیده

      در عصر حاضر برای بقای سازمانها  باید سرعت یادگیری آنها بیشتر از درجه تغییرات محیطی باشد و این امر اهمیت یادگیری فردی و سازمانی را بیشتر نمایان می‌کند. شرکتهای تعاونی نیز از این امر مستثنی نیستند و برای ایفای نقش کلیدی در اقتصاد کشور ضروری است توجه جدی به این مقوله داشته باشند. برهمین اساس در تحقیق حاضر به بررسی نقش رهبری مناسب در ارتقای یادگیری در شرکتهای تعاونی تولیدی شهر تهران پرداخته شده است. این تحقیق در نیمه اول سال 1389 انجام پذیرفته و به دلیل گستردگی جامعه آماری در ابتدا با روش نمونه گیری تصادفی 5 شرکت تعاونی تولیدی از میان شرکتهای تعاونی تولیدی فعال در شهر تهران انتخاب شدند، سپس با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه (64 نفر) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که رهبری مناسب می‌تواند موجب بهبود و ارتقای یادگیری (فردی و سازمانی) در این نوع شرکتها شود؛  لذا این شرکتها می‌توانند با اقداماتی همچون توجه به سوابق تجربی و مدیریتی نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی، شناسایی اعضای خلاق و نوآور و حمایت از آنان، حمایت از ایده‌ها و پیشنهادهای مؤثر و کارای اعضا، اعزام اعضا جهت فراگرفتن مهارتها و تخصصهای مورد نیاز، تبیین چشم انداز پیش روی شرکت و تدوین برنامه‌های مورد نیاز و نظارت مؤثر بر تحقق برنامه‌ها زمینه تحقق این امر را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leadership Effect on Improving Learning in Producing Cooperatives of Tehran City

نویسندگان [English]

  • M Nourbakhsh 1
  • S.S Tavakoli 2
1 M.S. of Public Management, Deputy of Staff Department of the Ministry of Cooperatives, Tehran, Iran
2 M.S. of Public Management, Productivity Expert of Ministry of Commerce, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this age organizations rate of learning should be faster than environment rate of changing if they hope to survive. This shows the importance of individual and organizational learning. Cooperatives akin to other organizations should consider this fact in order to play their key role in the economy of the country. This study examines the role of leadership in improving learning in Tehran’s producing cooperatives. The study was carried out in 2010 and the data used in the analysis were derived from questionnaires distributed in 5 cooperatives in Tehran which were taken from the population of active producing cooperatives with random sampling methods and then the number of respondents was selected through Cochran formula. Correlation – Regression analysis was used in order to test research hypotheses. The results showed that leadership can improve and develop learning (individual & organizational learning) in these cooperatives, therefore cooperatives can facilitate this process by consideration of the experience of the candidates for the board of directors and managing director, identifying creative and innovative members and supporting them, supporting productive ideas and suggestions, dispatching members to obtain necessary skills and qualification, determining the cooperatives vision and effective planning and monitoring. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership
  • individual learning
  • organizational learning
  • Cooperatives
 
1. سنگه،پیتر (1377)، پنجمین فرمان خلق سازمان فراگیر، ترجمه کمال هدایت و روشن، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران.
2. ساعتچی، محمود (1384)، روانشناسی بهره­وری، چاپ پنجم، نشر مؤسسه نشر ویرایش، تهران.
3. سیدجوادین، سیدرضا (1386)، مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه‌های مدیریت و سازمان، چاپ اول، نشر نگاه دانش، تهران
4.رابینز، استیفن (1384)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
5. رهنورد، فرج اله (1378)، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، مجله مدیریت دولتی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، شماره 43، صفحه 11-12.
6. سبحانی نژاد، مهدی، بهنام شهائی، علیرضا یوزباشی (1385)، سازمان یادگیرنده (مبانی نظری الگوی تحقق و سنجش)، چاپ اول، نشر یسطرون، تهران.
7. خاکی، غلامرضا (1386)، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، چاپ سوم، انتشارات بازتاب، تهران.
8. صالحی صدقیانی جمشید، ایرج ابراهیمی (1381)، تحلیل آماری پیشرفته، چاپ اول، نشر هوای تازه، تهران.
9.قربانی زاده، وجه الله (1387)، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش، انتشارات بازتاب.
10.Revilla E., J. Sanchez-Alarcos (2003), Limitations to the organizational learning capacity on complex environments: the case of the Aerial Safety, Elena.revilla@ie.edu, Jose.alarcos@roi.es.
11.Horton, David, Duggan, Brian, Hess, Adriana (2005), Creating a learning organization, originally published in the business voice, january-february
12.Garvin,D.A.(1993), Building a learning organization, Harward Bbusiness Review,July-Augu,page80,
13.Swierczed, F. (2006), Facilitators of organizational learning in design, The learning organization, Vol,13, No.2. pp.186-201.
14.Cheramie, Robin, Marcia Simmrring (2010), Improving individual learning for trainees with low conscientiousness, Journal of Managerial Psychology, Vol.25, No.1 , pp:44-57.
15.Yeo, Roland (2006), Implementing organizational learning initiative: insights form Singapore organizations-part II", Department and learning in organizations, Vol.20, No.2, pp: 10-12 .