بررسی وضعیت بازنگری تعاریف و واژگان بخش تعاون با رویکرد بهنگام سازی و بومی سازی از دیدگاه متخصصان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق و مدرس دانشگاه

2 محقق و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

در دنیای جدید، زبان به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط بشری، از پیچیدگی خاصی برخودار شده است و روز به روز در رشته‌های گوناگون علمی و حوزه‌های مختلف اجرایی تخصصی‌تر می‌شود. با توجه به شرایط و اولویتهای برنامه‌ای کشور و اهمیت‌یابی بخش تعاون در برنامه‌ریزی‌های کلان و همچنین توسعه علمی رشته مطالعات تعاون در دانشگاههای گوناگون داخلی، توجه به بازنگری تعاریف و واژگان بخش تعاون با رویکرد بهنگام سازی و بومی سازی اهمیت ویژه‌ای یافته که این مهم در قالب طرحی در وزارت تعاون دنبال شده است‌. براساس اقدامات انجام گرفته، پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه‌های متخصصان بخش تعاون در خصوص میزان مناسب بودن واژگان بازنگری شده، تهیه و اجرا شده است. روش تحقیق، توصیفی و همبستگی- همخوانی بوده و جامعه آماری تحقیق حاضر نیز شامل صاحب نظران درون وزارتخانه تعاون، صاحب نظران دانشگاهی در حوزه‌های ششگانه (برنامه‌ریزی، آموزش و ترویج، جغرافیا، جامعه شناسی و مدیریت، اقتصاد و حقوق) در سطح دانشگاههای شهر تهران، همکاران اتاق فکرهای چندگانه وزارتخانه، اعضای هیئت علمی دانشگاههای دارای گروههای تعاون سراسر کشور و نظایر آن بوده است. نتایج تحقیق نشان داده است که کلیه واژگان پیشنهادی  از نظر متخصصان فعال در گروه‌های چندگانه پذیرفتنی و تعاریف آنها مناسب است. همچنین حجم واژگانِ نیازمندِ بومی‌سازی، بیشتر از حجم واژگان نیازمند بهنگام سازی است ولی بین آنها از نظر سطح مناسب بودن تعاریف ارائه شده، تفاوت معناداری وجود ندارد. به رغم بالابودن (مناسب بودن) سطح دیدگاه‌های متخصصان پاسخگو، ملاحظه می‌شود که بین این دیدگاه‌ها در گروههای چندگانه تفاوت معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Status of Definitions and Terminology Revision in Cooperation Sector with Updating and Localization Approach from the Viewpoint of Experts

نویسندگان [English]

  • A Bakhtiari 1
  • J Mohammadgholinia 2
1 Researcher and University Instructor
2 Researcher and Instructor in Islamic Azad University, Birjand Branch , Iran
چکیده [English]

         In the new world, language has gained special complexity as one of the most important tools of human communication and continues to become more specialized in the various scientific fields and different administrative fields. Considering the conditions and planning priorities of the country and the importance of cooperation sector in macro planning and also the scientific development of the academic field of cooperation studies in various local universities, consideration of the status of definitions and terminology of the cooperation sector with the updating and localization approach has become of particular importance which was pursued as a project in the Ministry of Cooperatives. Based on the measures taken, the current study has been revised, prepared and implemented with the purpose of examining the opinions of the experts in the cooperation sector regarding the suitability of revised terms.
The study methodology is descriptive and correlative-consistent and also the statistical population of the current research includes the authorities of the Ministry of Cooperatives, academic authorities in the six fields (planning, education & extension, geography, sociology & management, economics and law) of the universities of Tehran city, the colleagues in the multiple think tanks of the Ministry, faculty members of the universities with cooperative groups all over the country and the like. The results of the research have shown that all the proposed terms are acceptable and their definitions are appropriate from the viewpoint of the active experts. Also the terms which require localization are more than terms requiring updating, but there is no significant difference between them in terms of the level of suitability of the proposed definitions. Despite the superiority (suitability) of the level of the opinion of the respondent experts, a significant difference is observed between the comments provided by the experts in the multiple groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terminology
  • Suitability of terminology
  • cooperation
  • Updating
  • Localization
 
1.افخمی، علی (1382)، برنامه­ریزی زبان و نگرش‌های زبانی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ص 1-23.
2.امامی، محمد(1385)، بررسی امکان ارزیابی متون ترجمه شده بر پایه یک نظریه تحلیل گفتمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی عمومی پژوهشکده زبان شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
3. اوحدی، سیمین(1357)، نگرشی به واژه‌های نو، پایان نامه کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی همگانی دانشگاه تهران.
4.بدری زاده، فضل الله(1385)، اصطلاحات زبان شناسی و مشکل تعدد معادل‌ها در زبان فارسی،  پژوهش زبانهای خارجی، شماره 13.
5.بریجانیان، ماری (1381)، فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
6.پیرشفیعی، سرور(1361)، فرآیندهای­واژه‌سازی در فارسی، پایان­نامه کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی همگانی دانشگاه تهران.
7.حسینی بهشتی، ملوک السادات (1370)، واژه سازی و اصطلاح شناسی در زبان آلمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی دانشگاه تهران.
8.دو کوهی، شهرام(1381)، گسترش معنایی شمار واژگان در زبان فارسی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره هجدهم، شماره اول، تابستان 81،صص55-61.
9.زارعی دانشور، علی (1382)، اصول دستوری لغت سازی علمی و فنی درزبان فارسی معاصر، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ص ص 56-137.
10. زرنیخی، ابوالفضل(1382)، ضرورتهای علمی واژه سازی در زبان فارسی: بررسی موردی   اصطلاحات زبان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی.
11.صفوی، کوروش (1383)، نگاهی به نظریه حوزه‌های معنایی از منظر نظام واژگانی زبان فارسی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و یکم، شماره اول، ص ص 1-10.
12.طباطبایی، علاالدین (1376)، فعل بسیط فارسی و واژه سازی‌، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
13.مدرسی، یحیی (1368)، درآمدی بر جامعه شناسی زبان، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران.
14.Aleong‌, S. (1981), The Role of the Technical School in the Implementation of Proposed Automotive terminology in Quebec French, A first Report, In Language Problems and Language Planning, 5:221-238.
15.Benhamida‌, L. (1989), Translators and Interpreters as Adopted and Agents of Diffusion of Planned Lexical Innovations: The Francophone, Case PhD Dissertation, University of Illinois, Urbana‌, Facsimile form UMI, Ann Arbor, Michigan.
15.Christian, D. (1988), Language Planning, The view from Linguistics, In F. New Meyer (ed), Linguistics: The Cambridge Survey, Cambridge: Cambridge University Press.
16.Cooper, R.L. (1984), Language planning, Planning , Language Spread and Language Change, In C. Kennedy (ed), Language Planning and language Education, London, George Alien & Unwin.
17.Cooper, R.L. and J‌. Fishman‌ (1983), The study of language Attitudes, International Journal of the Sociology of Language‌, 5:57-69.
18.Daoust‌, D.(1987), Planned Change and Lexical Variation, in Language Problems and Language Planning, 2.148-162.
19.Hansselbering, S. (2005), It is for Us _ the Acceptance of writing Systems in Minority Language, 4th Pan – African Reading for All Conference‌, Ezulwini, Swaziland
20.Hofman, J.E. (1974a), The Prediction of Success in Language Planning‌, The Case of Chemists in Israel, In international Journal Of  the Sociology of Language. Vol I. 39-65.
21.Hofman, J.E. (1974b), Predicting the Use of Hebrew Terms among Israeli Psychologists, in International Journal of the Sociology of Language, 53-65.
22. Kloss, H. (1977), The American Bilingual Tradition, Rowley, Mass, Newbury, House.
23.Niska‌, H. (1998), The interpreter as language planner, Seminar paper, Stockholm University, dept of finish & Institute for Interpretation and Translation Studies.
24.Rubin, J. (1984), Bilingual Education and Language Planning, In C. Kennedy (ed). language Planning and Language Education, London, George Allen & Unwin.
25.Ruiz, R. (1984), Orientation in Language Planning NABE  Journal, 8(2): 15-34.