بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای شیلات استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

توسعه تعاونیهای شیلات می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال گردد، موجب ایجاد ارزش افزوده در زمینه محصولات شیلاتی شود، به جاذبه‌ای برای گردشگری بدل گردد، امنیت غذایی را تأمین کند و نهایتاً توسعه پایدار شیلات را تضمین نماید. در همین راستا این مطالعه در سال 1388-89 با هدف بررسی عوامل مؤثر برموفقیت تعاونیهای شیلات استان کرمانشاه انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی و کمی و از نوع حال و آینده نگر است. جامعه آماری تحقیق اعضای تعاونیهای فعال شیلات در استان کرمانشاه هستند که به علت محدود بودن تعداد تعاونیهای استان، سرشماری شده‌اند. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه استفاده و روایی آن توسط استادان و کارشناسان اداره تعاون و شیلات، مدیران تعاونیهای شیلات و پژوهشگران تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون پیش‌آهنگ و محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 77/0 اندازه گیری شده است. برای سنجش میزان موفقیت از شاخص‌سازی به روش تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج حاصل از تاکسونومی عددی نشان داد که تعاونیهای شیلات استان کرمانشاه در کل ناموفقند. نتایج به دست آمده از تحلیل همبستگی اسپیرمن و پیرسون نیز نشان داد که  بین متغیرهای مستقل تحقیق (جنبه‌های انسانی و اجتماعی، محیط قانونی، نهادی و سیاستگذاری، میزان شناخت اعضا از اصول تعاون و عوامل اقتصادی) و موفقیت تعاونی همبستگی قوی و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته بالا و ضریب تعیین برابر51/0 است. بنابراین51% موفقیت تعاونیها به وسیله این عوامل سنجیده شده است. در این باره متغیر میزان شناخت اعضا از اصول تعاون کمترین و متغیرجنبه های انسانی و اجتماعی بیشترین تغییرات موفقیت تعاونیها را تبیین می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Factors Contributing to the Success of Fishery Cooperatives in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • H Moradi 1
  • A. H Alibeygi 2
1 M.S. of Agriculture Education & Extension, Razi University of Kermanshah
2 Associate Professor of Agriculture Education & Extension, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

Development of fishery cooperatives can lead to employment opportunities, create value added in fishery products, become a tourism attraction, provide food security and finally guarantee sustainable development of fishery industry. Therefore this study was conducted in 2010 with the objective of studying factors affecting the success of fishery cooperatives of Kermanshah Province. This is an applied study with prospective and perspective elements. The statistical population of this study is the members of active fishery cooperatives that were counted because of their limited numbers. The data were collected using questionnaires and their  validity was confirmed by the professors and experts of cooperation and fishery department, managers of fishery cooperatives and fellow researchers, and their reliability was determined using pilot test and Cronbach Alpha to be 0.77. To measure the success, numerical taxonomy indexing method was used. The results of numerical taxonomy showed that the fishery cooperatives of Kermanshah in general are unsuccessful. The results of correlative analysis of Spearman and Pierson showed that there is a significant correlation between independent variables of the study (human and social aspects, legal, organizational and policy making circumstances, familiarity of the members with the principles of cooperation and economic factors) and success of the cooperative. Regression analysis also showed that there is a high correlation between dependent and independent variables and the determining coefficient is 0.51. Therefore 51% of the cooperatives success is thereby determined. The familiarity of members with principles of cooperation and the human and social factors are respectively the least and the most variables contributing to the success of cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fishery Cooperative
  • Success
  • Human factors
  • economic factors
 
١.آزادی، ح. و ع . کرمی (١٣٨٠)، مقایسه واحد مکانیزاسیون تعاونیهای روستایی: تعاونیهای تولیدی و شرکت های مکانیزه استان فارس،مجلهعلوم وفنونکشاورزیومنابعطبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره ٣.
2.اتحادیة بین المللی تعاون (1375)، «نقش ماهیگیری و پرورش آبزیان در امنیت غذایی، ترجمه مجید خدیوی نیا مقدم، مجموعه مقالات مطرح شده در کنفرانس بین المللی تعاون،گروه برنامه­ریزی شیلات 1400 (ICA) ژنو، سوئیس، وزارت جهاد کشاورزی.
3.اشرفی، م. ( 1383)، نگرشی بر فلسفه نظام آموزشی  وترویجی، انتشارات وزارت تعاون.
4.امینی، ا.، ه.زینل، م. رمضانی( 1386)، ارزیابی مهم ترین مؤلفه های درون سازمانی در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران، مجله علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی، تهران.
5.ایوانی، ق.(1386)، بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های تولید فرش دست بافت شهرستان اسلام آبادغرب، پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
6.بنک، م. (2001)، تعاونی اعتباری استفچک در لهستان، ترجمه حمید گل محمدی، وزارت تعاون،  نشر پایگان، تهران.
7.طالب ، م. (1382)، اصول واندیشه های تعاون، سازمان مرکزی تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، دفتر آموزشی، تهران.
8. رستمی تبار، ف.(1386)، بررسی میزان موفقیت فنی واجتماعی تعاونی های تولید روستایی استان کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی، کرمانشاه.
9.سازمان شیلا‌ت ایران، (1388)، سالنامه آماری.
10. کلانتری، خ.( 1387)، پردازش وتحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی با استفاده از نرم­افزار  spss،  انتشارات فرهنگ صبا، کرمانشاه .
11.کلانتری، خ.( 1380)، توسعه منطقه­ای: تئوریها و تکنیکهای تحلیل منطقه­ای، انتشارات خوشبین، چاپ اول، تهران.
12. کوچر.اف. ام.(2002)، گذاری بر کارآفرینی، ترجمه حمید گل محمدی، وزارت تعاون، نشر پایگان، تهران.
13. کومار، ر.(1385)، خالص شدن تعاونی ها به منظور موفقیت درچالش های جهانی، ترجمه حمید انصاری، مجموعه مقالات برگزیده از مناطق مختلف جهان، وزارت تعاون.
14. مرکز آمار شیلات استان کرمانشاه، (1388)، آمارنامه و شاخصهای آماری استان، واحد آمار و برنامه ریزی.
15. میلگی نژاد،ا.( 1375)، نقش ماهیگیری و پرورش آبزیان در امنیت غذایی و دورنمای آینده پرورش آبزیان، مجموع مقالات مطرح شده در کنفرانس بین تعاون، وزارت تعاون، تهران.
16. نصیری، ع. و م. رنجبر (1380)، آب ، آبزی پروری و امنیت غذایی، اداره کل شیلات استان کرمانشاه.
17. وزارت تعاون (1383)، اصول و اندیشه های تعاون، نشر شریف، چاپ اول، تهران.
‎18. Allahyari, M. (2008), Factors affecting the success of fisheries
‎co-management as perceived by Guilan`s fishermen,Journal of Applied Sciences,sd2587,Page No.183-187
19. Baticados, A. (2004), Fishing cooperatives’ participation in managing resources: the case in Capiz, central Philippine research unit south Dakota State University box 2140B, Northern
20. Brookings, D. (2009), South Dakota cooperative fish and wildlife  plains biostress laboratory 138, SD 57007.
21. Cohen, J. (1988), Statistical power and analysis for the behavioral sciences
(2nd ed.), Hillsdale, NJ:Lawrence
Eribaaum associates.
22. Didi, B. (2004), Short communication fishing cooperatives’ sparticipation in managing nearshore resources: The case in Capiz. 
23. ILO (2004), A fair globalisation the role of the ILO, report of the director general on the world commission on the social Dimension of Globalization Geneva.
24. Jumes,A.(2008), Development of  Bahrel Ghazel fisheries (Sudan) :ILO proposal, 2007-8.
25. Olson, M. (1998), Potential role of nonagricultural cooperatives development ‎a report on Focus group studies.‎
26. Pavelec, C.l.(1989), Fish consumption and omega-3 fatty acid intake in ‎control Alabama men with and without a history of heart Disease.
27. Perakash, D. (1994), Our civil society and co-operative, International ‎Cooperative Alliance, Delhi.
28. Unal, V. (2008), A Comparative study of success and failure of  fishery cooperatives in the Agean, Turkey, Journal Compillation©2008 Blackwell Verlag, Berlin ISSN0175-8659.
29. Ranney,E.( 2008 ), Research in two cooperative research units: south Dakota State University and Montana State University, U.S. Geological Survey Headquarters, Reston, Virginia.