عوامل مؤثر بر ارتقای مشارکت اعضا در اتحادیه‌ها‌ و تعاونیهای مصرف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

3 دانشجوی دوره دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه ‌طباطبایی

4 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت مشارکت اعضا در اتحادیه ها و تعاونیهای مصرف با توجه به  وضعیت موجود تعاونیهای مصرف در کشور، تجارب متخصصان بخش تعاون  و تجارب سایر کشورهاست. جامعه آماری تحقیق حاضر از مدیران و کارکنان تعاونیهای مصرف شش استان منتخبِ وزارت تعاون (تهران، یزد، گیلان، اردبیل، همدان و بوشهر) در سال 1388 تشکیل شده که دیدگاه‌های 2563 نفر از آنها به عنوان نمونه از طریق پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج نشان می‌دهد که مشارکت زنان در تعاونیها نسبت به مردان کمتر است و به طور کلی اعضا شناخت کمی از مسائل تعاونیها دارند. میزان مشارکت اعضا (شرکت در مجامع عمومی  و انتقال دیدگاه‌ها) در تعاونیها پایین بوده هرچند مشارکت اقتصادی اعضا روند افزایشی داشته است. میزان رضایت اعضا از عملکرد تعاونیها (کیفیت، قیمت و تنوع محصولات ارائه شده توسط تعاونی) چندان زیاد نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methods of Promoting Members Participation in Unions and Consumer Cooperatives

نویسندگان [English]

  • A Ebrahimi 1
  • A Taati 2
  • O Mahdieh 3
  • A Kanani 4
1 Associate Professor, Allameh Tabatabai University
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, South Tehran Branch
3 Buisness Managemnet Ph.D. Student, Allameh Tabatabai University
4 MA in Marketing Management, Tehran University
چکیده [English]

The objective of this study is to examine the factors affecting member’s participation in unions and consumers cooperatives considering the current status of consumer’s cooperatives in the country, the experience of cooperation specialists and that of other countries. For this purpose 2563 questionnaires was distributed among managers, experts and employess of cooperatives in six provinces (Tehran, Yazd, Guilan, Ardabil, Hamedan and Busheher) as selected by the Ministry of Cooperation in 2009.
Analysis of the data shows that the ratio of men participation is more than women; members have a low awareness of cooperative issues; members’ participation (in terms of presence in annual general assemblies and offering ideas and suggestions) is low although the economical participation has an incremental trend. Members satisfaction with cooperative function (in terms of quality, price and variety of products offered by cooperatives) needs to be enhanced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperation
  • Consumer Cooperative
  • participation
 
1. دیـویـس، کـیت وجان نیواسترام (1373)، رفتار سازمانی، ترجمه محمد علی طوسی، مرکز آموزشی مدیریت دولتی، تهران.
2. رفیـع پـور، فـرامـرز (1372)، سنـجش گـرایش روستـاییان به جهادسازندگی، نشر مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، تهران.
3. رهنورد، فرج الله (1380)، مدیریت مشارکتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
4. سحرخیز، ابراهیم (1377-78)، بررسی راههای جلب مشارکت مردمی‌در ایجاد شرکتهای تعاون بویژه شرکتهای تعاونی چند منظوره از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط با بخش تعاون، اداره تعاون استان همدان.
5. شیخی مهرنوش (1378-79)، بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مدیریت تعاونیهای کشاورزی استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران. 
6. طوسی، محمدعلی (1379)، مشارکت و مدیریت مشارکت‌جو، انتشارات مرکز آموزش مدیریت صنعتی، تهران.
7. گزارش جمهور (1387)، بخش تعاون در دولت نهم؛ ماهیت، راهبردها و دستاورها، شماره31، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، تهران.
8. گنجی، محمد رضا (1382)، مشارکت مهمترین استراتژی توسعه شهری و روستایی، ماهنامه تعاون، شماره 245.
9. محمدی، بهمن (1384)، بررسی میزان تأثیر مشارکت اعضاء در توفیق تعاونیهای تولیدی و توزیعی فعال استان زنجان، اداره کل تعاون استان زنجان.
10. مشبکی، اصغر (1377)، جایگاه نظام مشارکت در بهره‌وری سازمانی، مدیریت دولتی، شماره 29، صص 13-25.
11. نامغ، پرویز (1386)، مدیریت تعاونی‌ها، نشر هستان، تهران.
12. Davies, K. and S. Burt (2007), Consumer Co-operatives and Retail Internationalization: Problems and Prospects, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol 35, No. 2, pp. 156-177.
13. Mills, C. (2002), Distribution and what it means to be a co-operative, Journal of Co-operative Studies, Vol. 34, No. 3, pp. 81-173.
14. Pestoff, V. (1999), The future of consumer cooperatives in post-industrial societies? Journal of Co-operative Studies, Vol. 32, No. 3, pp. 19-208.
15. Peterson, D. K. (2004), Benefits of Participation in Corporate Volunteer Programs: Employees Perceptions, Personnel Review, Vol. 33, No. 6, pp. 615-627.
16. Steinhoff, D. (2008), The Changing Face of Member Participation, CCIJ News, No. 55, PP. 1-11, Available at: http://www.co-op.or.jp/ccij/