بررسی نقاط قوت و ضعف مدیران و راههای بهبود مهارتهای مدیریتی در شرکتهای تعاونی فعال اشتغالزای استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی

2 کارشناس ارشد مدیریت

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی راهکارهای بهبود مدیریت در شرکتهای تعاونی فعال اشتغالزای استان همدان در سال 1388- 89 انجام شده است. با استفاده از روش کوکران حجم نمونه تعیین و 110 پرسشنامه تکمیل شد. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی ( زمینه یابی) و در آن آماره  tبرای بررسی عوامل اثر گذار بر مهارتهای مدیریتی به کار رفت. 
عـوامـل مـؤثـر بـر مـوفـقـیت مدیریت در شـرکتـهای مورد نظر از دو بعد اصلی (1. بعد مدیریت عملکردی در شرکتها  و  2. بعد مدیریت بازاریابی)  و ابعاد فرعی موجود در هر کدام از ابعاد اصلی مذکور، مورد بررسی قرار رفت.
یافته‌ها نشان دادند که مدیران تعاونی در شاخصهای برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی (ذیل شاخص کلی مدیریت عملکردی) و در شاخصهای تدوین استراتژی، تجزیه و تحلیل رقابت، آمیخته بازاریابی، تعیین بازار هدف، موضع یابی و تعیین رویه های کنترل (ذیل شاخص کلی مدیریت بازاریابی) دارای نقطه ضعف هستند. همچنین در شاخصهای سازماندهی، کنترل، بررسی محیط کلان، بررسی بازار، سوات ((SWOT[1]، بودجه‌بندی و پیش‌بینی، مدیران تعاونی دارای نقطه قوت هستند.
برپایه یافته‌های این تحقیق نتیجه‌گیری شد که به منظور الزام شرکتهای تعاونی به تهیه و ارائه برنامه اجرایی، تشویق به اجرای سیستمهای استاندارد مدیریتی، ایجاد واحد تحقیقات بازار در اتاق تعاون جهت تحلیل شرایط بازار برای شرکتها، پرداخت یارانه به تعاونیهایی که به کیفیت، بسته بندی و تبلیغات توجه دارند، معرفی توزیع کننده های ملی و منطقه‌ای به تعاونیها و ایجاد تسهیلات برای عقد قرار دادهای توزیعی، از مهترین راهکارهای مؤثر در آشنایی بیشتر مدیران با مؤلفه‌های مختلف مدیریت عملکرد و مدیریت بازاریابی و بهبود مهارتهای مدیریتی به شمار می‌آیند.[1]. این‌واژه‌برگرفته از سرواژه‌های قوت (Strengths)، ضعفها(Weaknesses)، فرصتها (Opportunities) و تهدیها (Threats) است که در فارسی برای سهولت " سوات" می‌گویند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Strengths and Weaknesses of Managers and Approaches to Improve Management Skills in Active Entrepreneurial Cooperatives of Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • M Torkaman 1
  • M Afshar 2
1 MD of Sociology
2 MD of Management
چکیده [English]

This survey study was carried out in 2009-10 in order to examine the approaches to improve management in active entrepreneur cooperatives of Hamedan province. Using Cochran formula the sample size was determined and 110 questionnaires were filled out. The t statistic was used to study the factors influencing management skills.
Factors influencing management success in mentioned companies were studied in regard of two main aspects: 1) Functional management and 2) Marketing management and minor internal aspects of these two.
The findings showed that cooperative managers have weaknesses in programming, leadership and coordination (sub-indexes of functional management) and in compiling strategy, analyzing competition, marketing mix, determining target market, positioning and determining control trends (sub-indexes of marketing management). They were strong in organizing, control, macro environment study, market investigation, SWOT, budgeting and anticipating.
According to the findings, in order to require cooperative companies to prepare and present executive programs, the effective approaches are to encourage implementation of standard management systems, create market research department in the Room of Cooperation in order to analysis market conditions for companies, pay subsidies to cooperatives observing quality, packaging and advertisement, introduce national and regional distributers to cooperatives and provide facilities for distribution contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional Management
  • Marketing Management
  • cooperative companies
  • Hamedan Province
 
1. احمدی پـرویـز (1380)، طـراحـی مـدل بـهبود بهره­وری نیروی انسانی با نگرش مدیریت بهره­وری، پایان­نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، علوم اداری و مدیریت.
2. توکلی نیا ، منصور (1379)، بررسی میزان آشنایی مدیران سازمانهای دولتی استان قم با مهارتهای سرپرستی و مدیریت و نقش آن در کارایی سازمان، دانشگاه تهران، علوم اداری و مدیریت.
3. جعفری، علی‌اکبر (1376)،  نقش آموزش در افزایش کارائی مدیران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، رشته علوم اداری و مدیریت.
4. طاهرخانی، علی (1375)، بررسی بهینه‌سازی عوامل مؤثر در بهبود مدیریت صنعت شیر درایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
5. عبداللهی حجت‌آبادی، محمد حسین (1383)، عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت (مدیران عملیاتی) در شرکت برق منطقه‌ای یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
6. فدایی ، مهدی و آذر ، عادل (1383)، بررسی میزان آشنایی و بکارگیری فنون علم مدیریت در صنایع تولیدی، فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره 4.
7. فدایی­ مهدی(1383)، بررسی میزان آشنایی و بکارگیری مدیران صنایع تولیدی با فنون علم مدیریت (مورد مطالعه: صنایع تولیدی تهران).
8. سرمد، زهره ،عباس بازرگان و الهه حجازی (1376)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، ص54، نشر آگه، تهران.
9. کریمی، مجتبی و حسن دهگاهی (1383)، ارزیابی عملکرد وزرات تعاون.
10. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386‌‌.
11.Berry, Tim & Doug  Wilson (2003), Marketing Plan Pro (Academic Edition) Palo Alto Software.