عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در تعاونیهای تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

3 . دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

هویت دادن به زنان، استقلال بخشیدن به آنان و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال آنها در امور مختلف اقتصادی- اجتماعی عامل مهمی در انگیزش بیشتر این نیروی عظیم در چرخه‌های تولیدی اجتماعی است. یکی از مؤثرترین راهکارها که بستر لازم را برای رشد شخصیتی و ارتقای توانمندیهای ذهنی و فکری زنان مهیا می‌کند و موجب مشارکت فعال آنها در فعالیتهای گروهی می‌گردد، فعالیت در قالب تعاونیهاست. تعاونیها می توانند با ارتقای دانش و ظرفیتهای علمی زنان، آنان را توانمند سازند و با آموزش اصول توسعه مشارکتی، تدریس روشهای تصمیم گیری گروهی و پرورش اعتماد به نفس، به آنها خدمت مؤثری نمایند.در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در تعاونیهای تولیدی در استان خراسان جنوبی در سال 1386  انجام شده است. این مطالعه به روش پیمایشی صورت گرفته و از نوع اکتشافی- توصیفی بوده است. جامعه آماری تحقیق 2491 نفر از زنان روستایی عضو تعاونیهای تولیدی را در بر می‌گیرد. تعداد 333 نفر از این جامعه به روش نمونه‌گیری طبقه ای متناسب انتخاب و مطالعه شدند. نتایج تحلیل همبستگی تحقیق حاضر نشان داد که بین عوامل اقتصادی، اجتماعی و سازمانی- عملکردی تعاونیها و میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای تعاونی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین میزان وابستگی زنان روستایی به همسرانشان و میزان مشارکت آنها در فعالیتهای تعاونی رابطه منفیِ معنی دار مشاهده شد. نتایج آزمون مقایسه میانگین t نشان داد که بین مشارکت زنان روستایی سرپرست خانوار و زنان روستایی تحت تکفل با 99درصد اطمینان تفاوت معنی داری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Factors Affecting the Participation Rural Women in Production Cooperatives

نویسندگان [English]

  • K Roosta 1
  • E Tajrizi 2
  • A Zamanipur 3
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Birjand Branch
2 MD of Agricultural Education and Extension
3 Professor, Islamic Azad University, Birjand Branch
چکیده [English]

Developing identity for women, acquiring independence for them and active participation in different socio-economic affairs is an important factor in motivating of this huge human force in social production cycles. One of the most effective methods for developing personality and promoting intellectual and mental capabilities of women and therefore their active participation in group activities is involvement in cooperatives. Cooperatives can enhance women by promoting their knowledge and scientific capacities. Also they can provide an effective service through teaching the principals of cooperative development, team decision making methods and enhancing self-confidence. In this regard, this descriptive-survey-exploratory study was carried out to investigate factors affecting rural women participation in production cooperatives of southern Khorasan province. The statistical population of this research is 2491 rural women whom are members of production cooperatives. A number of 333 individuals were selected as sample through stratified sampling method and were studied. The results of correlation analysis showed that there is a significant and positive relation between socio-economic and organizational-functional factors of cooperatives and participation level of rural women. Also a negative relation was observed between women of high dependence to their husbands and their level of participation in cooperatives. The result of t test showed with 99% reliability that there is significance deference between rural women whom are the supporter of their family and those under their family’s support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • Membership in the Cooperative
  • Rural Women Cooperative
 
1.آجیلی، عبدالعظیم و میترا دانایی ( 1384 )، مروری بر تنگناهای مشارکتی در تعاونیهای زنان، روستایی ایران، ماهنامه علمی - اجتماعی، اقتصادی جهاد، سال بیست وپنجم شماره 269.
2. پور طرق، محمد ( 1380 )، عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای امور دام و صنایع روستایی استان هرمزگان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و  آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز. 
3.تاجریزی،الهام (1386)، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در تعاونی های روستایی استان خراسان جنوبی،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند. 
4.خاکی، غلامرضا (1384)، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب، تهران. 
5.شادی طلب، ژاله (1382)، مشارکت اجتماعی زنان،  فصلنامه علمی - پژوهشی زنان، دوره 1، شماره 7، سال سوم.
6.علیرضا نژاد، سهیلا (1373)، مشارکت زنان در فعالیتهای تولیدی و دگرگونی آن با ورود تکنولوژی، مطالعه فعالیتهای زراعی زنان روستایی گیلان، روستای گوهردان، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
7.گودرزی، زیبا (1378)، نقش و جایگاه زنان در توسعه روستایی، مطالعه موردی: دهستان شیروان، بخش مرکزی شهرستان بروجرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
8.منصور فر، کریم (1376)،روشهای آماری در علوم اجتماعی، مؤسسه چاپ و تحقیقات دانشگاه تهران.
9. Jain S.P. and Win Polman (2003), A Handbook for Trainers on Participatory Local Development, FAO, Bangkok , Thailand.
10. Gabayan I. and L. Hakobian (1998), Rural Women Participation in Decision Making in Armenia, ECA, Armenia.
11. Mahmoudian, Hossein (2006), Socio-demographic Factors Affecting Women's Labor Force Participation in Iran 1976-1996, Critical Middle Eastern Studies, 15(3): 233 – 248.
12. Ugbomeh, George M.M. (2001), Empowering women in Agricultural Education for Sustainable Rural Development, Community Development Journal, 36(4): 290 – 300.