بررسی میزان رضایت اعضا از عملکرد اقتصادی و اجتماعی تعاونیهای روستایی مطالعه موردی تعاونیهای روستایی شهرستان مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه روستایی و مدرس دانشگاه پیام نور مشهد

2 دانشیار گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران

3 . استاد و مدیر گروه تخصصی توسعه روستایی دانشگاه تهران

چکیده

 پژوهش حاضر در سال 1387 با هدف بررسی میزان رضایت اعضای شرکتهای تعاونی روستایی از عملکرد اقتصادی و اجتماعی تعاونیهای روستایی در سطح شهرستان مشهد صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش تمام مدیران و تعدادی از اعضای شرکتهای تعاونی روستایی فعال در سطح شهرستان مشهد را در بر می‌گیرد که به ترتیب به شیوه تمام شماری مدیران و نمونه گیری طبقه‌ای اعضای تعاونیهای روستایی انجام شده است. ابزار پژوهش دو پرسشنامه مجزا بوده که روایی آنها از طریق روایی منطقی به دو شکل ظاهری و محتوایی و مشورت با استادان و صاحب‌نظران مربوط و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین ویژگیهای فردی مدیران نظیر سن، میزان تحصیلات، سابقه مدیریت و میزان رضایت اعضا از عملکرد تعاونیهای روستایی رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته و همچنین شیوه های تصمیم گیری مدیران در رضایت اعضا تأثیر مثبت و مستقیمی گذاشته است. از طرف دیگر با بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی، میزان رضایت اعضا از عملکرد تعاونیهای روستایی به نحو چشمگیری افزایش یافته است. یافته‌های تحقیق همچنین نشان می دهد که در زمینه شاخصهای اقتصادی بیشترین رضایت اعضا از خدمات مالی و رفاهی تعاونیهای روستایی و در زمینه شاخصهای اجتماعی نیز بیشترین رضایت از تأثیر تعاونیها بر افزایش شاخصهای مشارکتی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Satisfaction of Rural Cooperatives Members from the Economical and Social Function of Their Cooperatives Case study of Mashhad Rural Cooperatives

نویسندگان [English]

  • M Sabet Dizavandi 1
  • H Ansari 2
  • M Azkia 3
1 MD of Rural Development, Tutor at Mashhad Payam-e-Nour University
2 Associate Prof. of Programming and Welfare Group of University of Tehran
3 Prof. and Chairman of the Rural Development Group of University of Tehran
چکیده [English]

This descriptive-survey-functional study was carried out in 2008 in order to evaluate the satisfaction of cooperatives members of social and economical functions of their cooperatives in the city of Mashhad. The statistical population was all managers and some of the members of the active rural cooperative companies in the city of Mashhad which were respectively carried out as census of managers and stratified sampling of members. The study used two separate questionnaire which their validity were approve through logical validity in form and content and by consulting relative professors and authorities and their reliability was approved by Cronbach alpha coefficient.
The findings of the study shows that there were direct and meaningful relation between manager’s personal characteristics such has age, education, management history and the member’s satisfaction of cooperative function. The manager’s method of decision making also affects the member’s satisfaction. On the other hand the amount of member’s satisfaction is increasing in rural cooperatives with improvement of social & economical indexes. The study also shows that in regard of economic indexes the members were mostly satisfied with financial and welfare facilities of the rural cooperatives and in case of social indexes they were pleased with the effect of cooperatives in developing cooperation indexes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural cooperative
  • Satisfaction
  • Economic Development
  • Social Development
  • Mashhad City
 
1. ازکیا، مصطفی (1381)، جامعه­شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، انتشارات اطلاعات.
2. انصاری، حمید (1370)، ارزشیابی تعاونی های روستایی، سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، معاونت طرح و برنامه وزارت کشاورزی.
3. جمعه پور، محمود ( 1385)، مقدمه­ای بر برنامه ریزی توسعۀ روستایی، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.
4. حسینی، باقر (1386)، تکنولوژی رشد، توسعه و رفاه اجتماعی، مجله تازه های اقتصادی، شماره 61.
5. زیاری، کرامت اﷲ (1380)، اصول و روشهای برنامه­ریزی منطقه­ای، انتشارات دانشگاه یزد.
6. سلیمی‌فر،  مصطفی (1382)، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، تهران.
7. کشوری، بهمن (1380)، تاریخچه شرکتهای تعاونی مصرف در ایران، نشریه 33، تهران.
8. لی، دیوید، ای ام و پی چودری (1370)، ماهیت مسائل و رهیافتهای توسعۀ روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 3، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، وزارت جهاد سازندگی.
9. مخبر، عباس (1365)،  برنامه­ریزی در سطح علمی و توسعۀ روستایی، راهبردهای جایگزین،  انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران.
10. هریسون، پل (1366)، فردای جهان سوم، ترجمه محمود طلوع، شرکت صادراتی سازمان صنایع ملی، چاپ اول، تهران.
11. وثوقی، منصور و علی اکبر نیک خلق (1380)، مبانی جامعه شناسی، انتشارات بهینه، تهران.
12.John Sudarsky (1978), Rural Cooperatives، Neo Patrimonial Regimes and Interventions, Journal of Rural Cooperation, No 2, P. 133.