عوامل مؤثر بر صادرات فرش دستباف در قالب ماتریس سوات (swot) مطالعه موردی تعاونیهای فرش در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد نراق

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کاشان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

ایجاد شرکتهای تعاونی برای تولیدکنندگان فرش دستباف گامی مؤثر در جهت برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در صنعت فرش و حل مشکلات قالیبافان است. در این تحقیق تهدیدها و فرصتهای تعاونیهای فرش اصفهان اولویت بندی شده‌اند. این تحقیق از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها برای آزمون فرضیات از نوع توصیفی و پیمایشی است. بعد از تهیه پرسشنامه و بررسی روایی و پایایی آن، یافته‌های تحقیق به وسیله‌ نرم افزار SPSS تحلیل شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران تعاونی فرش استان اصفهان در سال 1388 است. از 25 تعاونی شهری تعداد 22 پرسشنامه و از 24 تعاونی روستایی 20 پرسشنامه تکمیل شد. 29 پرسشنامه نیز به صورت تصادفی ساده از170 نفر از صادرکنندگان فرش تکمیل گردید. نتایج نشان داد که‌تبلیغات، سفارش پذیری، توجه به نیاز بـازار و مـدیـریـت هـزینـه تـوسـط تعـاونیـهای فـرش در افـزایش صادرات مؤثرند. در این باره سفارش‌پذیری فرش کمترین و مدیریت هزینه در فرش دستی بیشترین تأثیرپذیری را از خصوصیات اجتماعی پاسخگویان دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Factors Influencing Exports of Hand-woven Carpets in the Framework of SWOT Matrix Case study of Carpet Cooperatives in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • I Ghaza’ani Ghamsari 1
  • H Ghodrati 2
  • H Rezayi 3
1 MD of Financial Management, Azad University of Naragh
2 Faculty Member of Azad University of Kashan
3 Faculty Member of University of Esfehan
چکیده [English]

Forming cooperative companies is an effective step for hand-woven carpet producers to establish social and economical justice in the carpet industry and providing solutions. This descriptive-survey-functional study prioritizes opportunities and threats facing the carpet cooperatives of Isfahan Province.
After preparing the questionnaire and establishing its validity and reliability, the research findings were analyzed using SPSS software. The statistical population of this study included all of the carpet cooperatives of Isfahan province in 2009. From 25 urban cooperatives, 22 questionnaires were filled out and among 24 rural cooperatives, 20 questionnaires. From 170 carpet exporters, 29 questionnaires were filled in a simple random method. The results showed that advertisement, order orientation, observing market demands and cost management are effective in increasing exports, with order orientation and cost management respectively the least and the most influenced from social characteristic of the study’s resondents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hand-woven Carpet
  • Carpet Cooperatives
  • Exports
  • SWOT matrix
 
1. احمدی، وحید (1378)، تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی بر صادرات فرش دستباف.
2.ابراهیمی یزدی، حسن (1377)، بررسی تأثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری.
3. بتولی ، فرهاد (1371)، نقش فرش در اقتصاد ایران و الگوی صادرات آن، پایان­نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه امام صادق .
 4. بریم نژاد، ولی (1378)، بررسی عوامل مؤثر بر صادرات فرش در ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه شیراز.
5. دهقانی‌فیروزآبادی، رضا (1377)، بررسی علل افت سهم بازار جهانی فرش ایران نسبت به رقبا و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی.