بررسی میزان تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکتهای تعاونی مطالعه موردی تعاونیهای دام و طیور در شهرستان مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

2 مدرس دانشگاه و مدیرکل دفتر تحقیقات و ارتقای بهره‌وری بخش تعاون، وزارت تعاون

3 مدرس دانشگاه و مشاور معاونت پژوهش، آموزش و کارآفرینی تعاونیها، وزارت تعاون

چکیده

این پژوهش در سال 1387 با هدفبررسی میزان تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونیهای دام وطیور در شهرستان مشهد انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه 550 نفر از اعضا تعاونیهای دام وطیور در شهرستان مشهد را در برمی‌گیرد که از بین آنها170 نفر بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب و مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روایی صوری و محتوایی و بر اساس نظر جمعی از استادان و صاحب‌نظران مربوط تأیید شد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از متغیر ها بالای 70/0 به دست آمد.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد از میان انواع متغیرهای وارد شده در تحلیل رگرسیون جهت تبیین متغیرهای اثرگذار بر عملکرد شرکتهای تعاونی، متغیرهای مستقل مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، آگاهی اجتماعی، سطح تحصیلات و سن پاسخگویان بر میزان عملکرد شرکتهای تعاونی اثرگذارند که 1/69 درصد عوامل مؤثر بر متغیر عملکرد شرکتهای تعاونی را تبیین می‌کنند. از این میان، متغیرهای مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی بیشترین تأثیر را در  عملکرد شرکتهای تعاونی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Social Capital Elements on the Function of Cooperative Companies Case Study of Livestock & Poultry Cooperatives of Mashhad City

نویسندگان [English]

  • P Torabi 1
  • A Heidary 2
  • J Mohammadgholinia 3
1 MD of Agriculture Extension and Education
2 University Tutor and Director General of Cooperation Research and Productivity Enhancement Department, Ministry of Cooperation
3 University Tutor and Advisor to Deputy Office of Cooperative’s Research, Education and Entrepreneurship, Ministry of Cooperation
چکیده [English]

This functional-descriptive-correlative study was carried out in 2009 to study the effects of social capital elements on livestock and poultry cooperative in the city Mashhad. Statistical population was 550 members of Mashhad livestock and poultry cooperatives from which a number of 170 were selected by Cocheran formula and stratified random sampling with proportional assignment. The study used a questionnaire which its validity was confirmed in form and content according to related professors and authorities. Questionnaire reliability was obtained for each variable (above 70%) by alpha Cronbach.
The findings of the study indicates that among the various calculated variables in regression analysis to determine the effective variables on cooperative functions, the independent variables of social participation, social reliability, social solidarity, social awareness, education and age of respondents were the most effective and determine 69.1% of effective factors of cooperative function variable. Among these variables, social participation and social reliability were respectively the most effective variables on cooperative function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Livestock and Poultry Cooperative
  • Cooperative Function
. اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) (1383)، بیانیه هویت تعاونی، از نظریه تا عمل، ترجمه اصغر بیات و بابک لعل‌فام، وزارت تعاون، تهران.
2. بیات، اصغر (1386)، منابع انسانی در تعاونی ها، چاپ اول، انتشارات پایگان، تهران.
3. شعبانعلی فمی، حسین فضیله دادورخانی، شهلا چوبچیان و فرحناز رستمی (1387)، تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران، پژوهش های جغرافیای انسانی، زمستان 1387، سال چهارم، شماره 66، صص 117-131.
4. لطیفیان، احمد (1385)، بررسی وضعیت شرکت های تعاونی کشاورزان استان خراسان در ساماندهی نیروی انسانی پراکنده (ارائه راهکاری مناسب)، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم، شماره 17، صص 120-144.
5. Barr, A. (2000), Social capital and technical information flows in the Ghanaian Manufacturing sector, Oxford Economic Papers,52: 539-559.
6. Glaeser, E. (2001), The formation of social capital, Canadian Journal of Policy Research, 2(1): 34–40
7. Grootaert, C. (1999), Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia, Local Level Institutions Study, Social Development Department, Environmentally and Socially Sustainable Development Network, Word Bank: Washington DC.
8. Krause, D. R., R. B.Handfield & B. T. Beverly (2006), The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement , Journal of Operations Management, 25(2): 528-545.
9. Morris, M. (1998), Social Capital and Poverty In India, The UK  Department Development, IDS Working Paper, No. 61.
10. Putnam, R. (1993), Making democracy work: civic traditions in modern Italy, Princeton: Princeton University Press, No.18.
11. Sano, Y. (2008), The role of social capital in a common property resource system in coastal areas: A case study of community-based coastal resource management in Fiji, SPC Traditional Marine Resource Management and Knowledge Information Bulletin, 24 – December 2008, Pp: 19-32.
12. Scrimgeour, F., A. McDermott, C. Saunders, N. Shadbolt & G. Sheath (2006), New Zealand Agribusiness Success: An Approach to exploring the role of strategy, structure and conduct on firm performance, Paper Presented at to New Zealand Agricultural and Resource Economics Society, August 2006, Conference 25-27.
13. Zhang, L. (2007), Social capital accumulation, business governance, and enterprise performance: a structural-equation-model approach, Thesis (M.Phil.), Hong Kong University of Science and Technology, Appears in Collections: SOSC Master Theses, available on: http://hdl.handle.net/1783.1/5566.