تأثیر توانمندسازی نیروی انسانی در عملکرد کارکنان اداره کل تعاون استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 معاون اداره کل تعاون استان همدان

چکیده

در مطالعه حاضر  با به‌کارگیری الگوی توماس و ولتهوس، اثر توانمند سازی کارکنان بر عملکرد آنها بررسی شده است. برپایه این الگو، متغیر توانمندسازی از دیدگاه شناختی شامل چهار بعد احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن، احساس خودمختاری و احساس معنی‌دار بودن شغل  است.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل تعاون استان همدان است که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی متناسب، تعداد 132 نفر به عنوان نمونه در سال 1388 انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات نیز پرسشنامه است.
ارتباط متغیرها با یکدیگر توسط آزمونهای کولموگرف- اسمیرنوف و همبستگی پیرسون در قالب نرم‌افزار spss بررسی شد. یافته‌های تحقیق نشان داد هر چهار بعد احساسی مذکور با عملکرد کارکنان ارتباط معنادار دارد؛ به‌عبارت دیگر هر چه این احساسها در کارکنان بیشتر باشد ، میزان عملکرد آنان بهتر خواهد بود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Empowering Human Resources on Personnel’s Performance of Hamadan Cooperation Administration Office

نویسندگان [English]

  • A Samadi 1
  • M Souri 2
1 Faculty Member, Bou Ali Sina University of Hamadan
2 Assistant Manager of Hamadan Cooperatives Administration
چکیده [English]

In this study, effects of empowering human resources on performance are investigated using Thomas and Velthouse model. Empowering variable is defined through recognition viewpoint, containing four emotional aspects of competence, adequacy, autonomy and meaningfulness of the profession.
The current research statistical population is the employees and managers of Hamedan cooperation administration office. The sampling method used was group random sampling and 132 samples were selected among employees of cooperation organization in the Hamedan province in 2009. Data gathering tool were questionnaires which were completed by employees and managers.
Correlation between variables was studied using Kolmograph and Smirnof test in SPSS program. Results showed that there is significant relationship between four emotional aspects and performance of the employees. On the other hand the more these feelings in the employees; the better shall be their performances

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • human resource
  • performance
  • cooperation
  • Hamedan Province
 
1. بلانچارد ، کن و جان کارلوس و آلن راندولف (1379) ، سه کلید توان­افزایی، ترجمه فضل الله امینی ، ص 27، نشر فرا، تهران.
2. فرهنگی ، علی و مجتبی اسکندری (1382)، معرفی توانمند سازی در مدیریت و الگوهای آن، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره­های 39 و40 ص 106و  105.
3. عبدالهی ، بیژن (1384) ، توانمند سازی روان شناختی منابع انسانی : دیدگاهها و ابعاد ، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، (اینترنت) ، ص 3.
4. عبدالهی ، بیژن (1385)، نقش خودکارآمدی در توانمند سازی کارکنان ، ماهنامه تدبیر، شماره 168، ص 35-40.
5. محمدی ، محمد (1381) ، توانمند سازی کارکنان ، رویکردها و فرایند ها، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره های 31 و 32، ص 182و197.
6. وتن ، دیوید وکیم کمرون (1381) ، توانا سازی کارکنان ، ترجمه بدرالدین ادرعی یزدانی ، ص 19، 20، 98، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، کرج.
7.Whetten, David A. & Kim S. Cameron (1998), Developing Management Skillsو New York: Addison Wesley, Wheelan.   
8.Quinn, Robert E. & Gretchen M. Spreitzer (1997), The Rood to Empowerment: Seven Question Every Leader Should Consider, Organizational Dynamic, 26(2): 37-51.
9. Thomas, Kenneth W. & Betty A. Velthouse (1990), Cognitive of Intrinsic Task Motivation, Academy of Management Journal, 15(4): 666-681.