رابطه بین توان مدیران و عملکرد تعاونیهای مصرف شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه میان توان مدیران و عملکرد شرکتهای تعاونی مصرف شهر کرمان است. تحقیق  حاضر ازنوع همبستگی و روش تحقیق، مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و گزارشهای سالانه عملکرد می باشد. جامعه آماری 21 شرکت تعاونی مصرف شهر کرمان را که تا سال 1388 فعال بوده‌اند در بر می‌گیرد. روشهای آماری به‌کارگرفته شده در این پژوهش، آمار توصیفی و استنباطی است به این ترتیب که داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون بررسی و تجزیه و تحلیل شدند. برای سنجش عملکرد از شاخصهای مالی حاشیه سود،نرخ بازده داراییها(ROA)  و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) استفاده شد. همچنین توان مدیران از طریق سه متغیر سطح تحصیلات ، تجربه و مرتبط بودن رشته تحصیلی با فعالیت تعاونی مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج آزمون همبستگی نشان می دهد که متغیرهای تجربه و مرتبط بودن تحصیلات با رشته کاری رابطه مثبت و معنی‌داری با عملکرد تعاونیهای مصرف دارند، اما بین سطح تحصیلات مدیر و عملکرد رابطه‌ای وجود ندارد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نیز مشخص کرد که تجربه مؤثرترین عامل تأثیرگذار بر عملکرد شرکت است و این متغیر به همراه مرتبط بودن تحصیلات با رشته کاری تقریباً 5/35 درصد تغییرات عملکردشرکت تعاونی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Managers Capabilities and Performance of Consumer Cooperatives in Kerman City

نویسندگان [English]

  • A Mollahosseini 1
  • M Mohammadi 2
1 Associate Prof. of Management and Economic Faculty, University of Shahid Bahonar, Kerman
2 M.D Student, Commercial Management, University of Shahid Bahonar, Kerman
چکیده [English]

The objective of the current article is to identify the relation between managers' capabilities and performance of consumer cooperative in Kerman city. This study was carried out in correlating method and research method was library study and reviewing annual performance and document reports. Statistical population of this study consisted of 21 managers of consumer cooperative in Kerman in 2010. Statistical analysis was conducted using SPSS 16 to calculate descriptive statistics, correlation and regression. Based on literature, for performance evaluation, the paper used financial indicators such as ROA, ROE and profit margin. Also managers' capabilities were examined by three variables: education, working experience and education disciplines related to cooperative activity.
According to correlation analysis, working experience and education disciplines related to cooperative activity have significant positive relationship with cooperative performance but there is no significant relationship between education and cooperative performance. The result of multiple regression analysis indicated that work experience is the most effective variable on cooperative performance. 35.2% of the changes in performance is caused by work experience and education disciplines related to cooperative activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manager
  • Consumer Cooperative
  • performance
  • Managers Capabilites
 
1. امینی، امیر مظفر و مسعود رمضانی (1385)، ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت های تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 55 :67-89.
2. پی نوو، ریموند (1383)، مدیریت مالی، جلد اول، ترجمه علی جهانخانی و علی پارساییان، انتشارات سمت، تهران.
3. ثمری ، عیسی و بهزاد رسول زاده (1387)، بررسی متغیرهای تأثیرگذار برافزایش انگیزه پیشرفت وکسب موفقیت درمدیران تعاونی ها، نشریهمدیریتدولتی، 1(1) : 33 – 50. 
4. راجا مایی مان راجا یوسف (1388)، خصوصیات و وظایف مدیران در شرکتهای تعاونی مالزی : مقایسه­ای بین مدیران موفق وکمتر موفق،ترجمه کوروش­عمادی، مجله­مدیریت تعاون مالزی، شماره 1، قابل دسترس در:  <www.taavon.ir/persian/attachments/thinktank-D295E.doc
5. رضائیان، علی (1384)، مبانی مدیریت رفتارسازمانی، انتشارات سمت، چاپ ششم، تهران.
6. زراء نژاد، منصور و بتول شریفی (1387)، بررسی نگرش اعضا و مدیران تعاونیهای مصرف نسبت به عوامل مؤثر بر ارتقای بهره­وری(مورد مطالعه :تعاونی­های مصرف استان ایلام)، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه مدیریت ، 8(29) : 97-118.
7. سرسختی عراقی (1374)، عوامل اجتماعی مؤثر بر عملکرد سازمانی سازمان های تعاونی صیادی در استان بوشهر، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
8. وزارت تعاون(1387)، دستاوردها و عملکرد وزارت تعاون به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب اسلامی، انتشارات وزارت تعاون، تهران.
9.Appiah Fening, F.; G. Pesakovic and P. Amaria (2008), Relationship between quality management  practices and the performance of small and medium size enterprises (SMEs) in Ghana, International Journal of Quality and Reliability Management, 25(7): 694-708.
10. Drucker, P.F. (1959), Challenge to management science, Long Range Planning, 5:238-4.
11.Fraser, C. (2000), The influence of personal characteristics on construction site managers’ effectiveness, Construction Management and Economics, 18(1): 3-29.
12.Gomezelj, O.D. and B. Antoncˇic (2008), Critical entrepreneur knowledge dimensions for the SME performance, Industrial Management and Data Systems, 108 (9):1182-1199.
13. Hutchinson, K. ; B. Quinn and N. Alexander (2006), The role of management characteristics in the internationalization of SMEs, Journal of Small Business and Enterprise Development, 13 (4): 513-534.
14. Kaur, I. (2006), Performance management: an evaluation of co-operative performance in Malaysia, Malaysian Journal of Co-operative Management, 2: 1-17.
15. Nonako, L. and H. Akeuchi (1995), The knowledge Creating Company: How JapaneseCompanies create the Dynamics of Inovation, Oxford University Press, New York.
16. Piercy, N.F., A. Kalcka and C. S. Katsikeas (1998), Sources of competitive advantage in high performing exporting companies, Journal of World Business, 33(4):378-393.
17. Vasilaki, A. and N. O’Regan (2008), Enhancing post-acquisition organizational performance: the role of the top management team, Team Performance Management, 14(3/4): 134-145.