بررسی روشهای تأمین مالی در طرحهای کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

2 دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مشخص نمودن روشهای تأمین مالی در طرحهای کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندران در سال 1388 صورت پذیرفته است.
در این راستا سعی شده است با تنظیم پرسشنامه بر اساس مدل مفهومی چهاربعدی، روشهای تأمین مالی کارآفرینان بخش تعاون استان مازندران بررسی شود. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران شرکتهای تعاونی استان مازندران (110نفر) است.
داده‌های گردآوری شده پس از کدگذاری وارد نرم‌افزار spss و آزمون شدند.  نتایج آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ابزار پژوهش را با ضریب 79% مورد تأیید قرار داد. آزمون حاصل از به کارگیری منابع چهارگانه تأمین مالی نشان داد که روش تأمین مالی داخلی و روش تأمین مالی سرمایه (حقوق صاحبان سهام) به طور مطلوب به کار گرفته نمی‌شوند ولی روشهای تأمین مالی شخصی (خصوصی) و بدهی (استقراض) در طرحهای کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندران به طور بهینه استفاده می‌شوند؛ از این‌رو تسهیل راهکارهای دریافت منابع مالی از طریق بدهی سبب تقویت منابع مالی کارآفرینان و گسترش طرحهای کارآفرینی خواهد شد. از آنجا که منبع اصلی اعطای تسهیلات، نظام بانکی است، کاهش نرخ بهره، سبب ایجاد تعهد و ریسک کمتر  برای مدیران و تقویت انگیزه برای کارآفرینی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Cash-Raising Methods in Entrepreneurial Projects of Cooperation Sector in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • A Mahmoudi Alami 1
  • H Es. Alami 2
1 M.D of Commercial Management
2 Student of Commercial Management, Islamic Azad University of Babol
چکیده [English]

The current study is carried out to determine the methods of cash-raising entrepreneurial projects of cooperation sector in Mazandaran province in 2009. Hence on the basis of a four-dimensional conceptual model, the method of cash-raising for entrepreneurial projects in the cooperation sector in Mazandaran province. Statistical population is managers (110 persons) of cooperative companies in Mazandaran province.
 After coding, the gathered data were tested by SPSS software. The results of Cronbach α test confirmed the reliability of research tools with a coefficient of 0.79. T test resulted from applying four sources of cash-raising showed that internal cash-raising & external cash raising (shareholders’ equity) are not optimally used but personal (private) cash-raising and loan (mortgaging) cash-raising methods are optimally used in entrepreneurial projects of cooperation sector of Mazandaran Province. Therefore facilitating the solutions of receiving cash sources through loans results in enhanced cash sources for entrepreneurs and development of entrepreneurial projects. As the major source for loans are banks, reducing interest rates results in less risk and obligations for managers and increases  incentive for entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash-Raising
  • Entrepreneurial Projects
  • cooperation
  • Mazandaran Province
 
1. احمدپور، محمود و دیگران (1383)، تجارت کارآفرینانه در کشورهای منتخب، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران.
2. بیگدلو، مهدی (1383)، بررسی منابع تأمین مالی کارآفرینانه، مجموعه مقالات اولین همایش ملی صنعت سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران.
3. مقیمی، سید محمد (1383)، کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
4. Brander,A. & J.Bettignies (2006), Financing entrepreneurship: bank finance versus venture capital, Journal of Business Venturing,22(7):808-832.
5. Cardullo, Mo) 1999(, Technologi Cal entrepreneurship: entrepreneurship formation, financing and growth, Research Studies Press, 23(5):13-29.
6. Choe, C. (2007), The political economy of SME financing and Japans regional bank problem, Pacific-Basin Finance Journal,15(7):353-367.
7. Deakins, D. & M. Freel (2003), Eentrepreneurship and small firm, Mc
Graw Hill Publication, New York.
8. Johnsoson, R. (2005), Entrepreneurship and self-finance, Journal of Accounting and Finance,23(2):13-28.
9. Kitao, S.(2007), Entrepreneurship, taxation and capital investment, Economic Dynamic,11(8):44-69.
10. Krejcis, R. & D. Morgan (1970), Sampling theory, Mc Craw Hill Publication, New York.
11. Li, H. (2007), Political Connection, Financing and firm performance: evidence from Chinese private firms, Journal of Development Economics, 87(8):283-299.
12. Paulson, A. & R. Townsend (2003), Entrepreneurship and financial constraints in Thailand, Journal of Corporate Finance,10(4):229-262.